Loading
گزارش ها و ايران در آئينه رسانه های آلمان تازه های روز ، گفتنيها ، نوشته ها و انديشه ها
Bis 28. Oktober 2017 November 2017

16. November 2017

فراخوان جامعه ايرانيان در آلمان
به ياری زلزله زدگان کرمانشاه بشتابيم

برای آنها که به ديدار خاک شتافتند ....
آن ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ آرامشی ﺧﻴالی در پناه سقفی نه چندان استوار خستگی روز را از تن به در می کردند، ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ. آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺷﺐ به روز نمی رﺳﺪ و ﻓﺮدايی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ و روزی دﻳﮕﺮ را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺻﺪﻫﺎ و صدﻫﺎ اﻧﺴﺎنی ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ نمی دانستند شبی ﻛﻪ ﺟاری اﺳﺖ، طلوعی دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد و اين واپسین غروب ، چيزی نيست جز غروب زندگی شان.
روز یکشنبه 12 نوامبر 2017 (۲۱ آبان ماه 1396) در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه در کرمانشاه از ﺟﻤﻠﻪ در شمال غرب سرپل ذهاب و نيز جنوب غرب حلبچه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ 430 ﻧﻔﺮ زﻳﺮ آوار زﻣﻴﻦ لرزه ای به شدت 7.3 رﻳﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ 7900 ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه و ده ها هزار نفر ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ. ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ اجدادی ﻣﺎ اﻳﺮان برایﻋﺰﻳﺰان ﺷﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺳﻴﺎه ﭘﻮش ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در آﻟﻤﺎن ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی وﻫﻤﺒﺴﺘگی ژرف ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮ آن است  ﺗﺎ  ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﻓﺮاد دﻟﺴﻮز و اﻧﺴﺎن دوست، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده  کرمانشاه  را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ. ﻣﺎ از همه ی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ در سراسر آلمان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻳﻢ ﺗﺎ در ﭘﻴشبرد اﻳﻦ اﻗﺪام اﻧﺴﺎنی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻛﻤﻚ ﻫﺎی مالی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻛﻪ در ﺣﺴﺎب وﻳﮋه ای ﺑﺮای اﻳﻦ اﻣﺮ ﮔﺮدآوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، از ﺳﻮی جامعه در اختیار نهادی مردمی و غیردولتی ﺑﺮای سازماندهی امر کمک رسانی و انجام خدمات درمانی و بهداشتی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه قرار خواهد گرفت تا شاید اﻧﺪكی از دردو رﻧﺞ ﻣﺮدﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ بکاهد.  
ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﻣالی ﺧﻮد را میﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  زﻳﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ERDBEBEN-KERM. وارﻳﺰ ﻛﻨید
Kontoinhaber:  Iranische Gemeinde in Deutschland e.V.
Konto-Nr.: 50352108
BLZ.: 10010010
Geldinstitut: Postbank Berlin
Verwendungszweck: ERDBEBEN-KERM.
در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاهی ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻣالی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ اداره دارايی ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﻟﻄﻔﻦ ﻧﺎم ﻛﺎﻣﻞ، آدرس پستی و ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻤﻚ مالی ﺧﻮد را ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮونيکی زﻳﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ:
 
info@iranischegemeinde.de
هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان

زلزله سیاسی در خاورمیانه: جنگ مرد، زنده‌باد جنگ!
هفته گذشته، زلزله‌ای سیاسی جغرافیای خاورمیانه را از ریاض تا بیروت درنوردید، زلزله‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز جنگی ویرانگر در منطقه باشد: همزمان با دستگیری ده‌ها عضو خاندان سلطنتی در عربستان، سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان، در پایتخت عربستان از مقام خود استعفا داد. در کمتر از ۲۴ ساعت، موشکی بالستیک از جانب یمن به سمت ریاض شلیک شد، اتفاقی که رئیس‌جمهور آمریکا و ولیعهد عربستان آن را به منزله اعلان جنگ ایران به عربستان تعبیر کردند، و در نهایت، علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی رهبر ایران، و بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، از تصمیم دمشق برای تصرف رقه خبر دادند. چه عواملی باعث بروز این زلزله سیاسی شدند؟  ریشه این تحولات را در کجا باید جستجو کرد؟ و پیامد آن چه خواهد بود؟

مرزهای شنی در خیال‌پردازی‌های ژئوپلتیک خاورمیانه
ژئوپلتیک، مسأله مرزها است، و در خاورمیانه مرزها بی‌ثبات هستند: نه فقط مرزهای جغرافیایی واحدهای سیاسی که مرزبندی‌ها و صف‌بندی‌های گروههای متخاصم، پیوسته و مداوم در حال جابه جا شدن است. دوست دیروز، دشمن امروز است، و خصم سابق، متحد تازه.
از این بابت، قلمروهای تحت کنترل و حوزه‌های نفوذ ژئوپلتیک در خاورمیانه به تپه‌های شنی در صحرا شبیه‌ اند. بر روی زمین شنی، درست همچون روی آب، نمی‌توان خانه و قلمرو مستحکم و پایداری بنا کرد. آخرین گروهی که چنین تلاش عبثی کرد، دولت اسلامی بود، که حالا، پس از سقوط شهر بوکمال، منطقه تحت کنترل آن از استان قزوین هم کوچکتر است. بوکمال آخرین پایگاه شهری در تصرف داعش بود، که بنا به خبرگزاری رسمی روسیه، روز چهارشنبه ۸ نوامبر به وسیله یگان‌های ارتش سوریه از چنگ خلافت اسلامی آزاد شد.

رسانه‌هاى بين المللى: درگيرى ايران عربستان در مسيرى خطرناك

ماجرای استعفای ناگهانی سعد حریری هم بر تنش ها بین ایران و عربستان سعودی افزوده است.
در حالی که هنوز سرنوشت سياسى سعد حریری و ادامه نخست وزیری او در لبنان مشخص نيست، به گزارش برخی رسانه های بین المللی تنش در مناسبات ایران و عربستان سعودی امری زود گذر نیست و ریشه های عمیقی دارد.
در برابر ادعاهای حزب الله لبنان دائر بر این که عربستان حاضر است مبالغ کلانی به اسرائیل برای آغاز جنگ تازه ای در لبنان بپردازد، یک تحلیلگر عرب در مقاله خود نوشت که آیا ایران و عربستان جبهه تازه ای از جنگ نیابتی را می گشایند و در لبنان نیز با هم درگیر می شوند؟
روزنامه گاردین چاپ لندن مى نويسد تنش کنونی ناشی از رقابت بین دو کشور بر سر به دست گرفتن رهبری منطقه خاورمیانه است
شبکه خبری اسکای نیوز نوشت که بحران لبنان تحول خطرناکی را در روابط بحران زده ایران و عربستان به وجود آورده است.اين شبکه نوشت البته از دیرباز درگیری هایی بین ایران و عربستان وجود داشت ولی آنچه که امروز رخ می دهد به صورت جنگ نیابتی در سوریه و یمن و عراق جریان دارد و موجب نگرانی روز افزون است. اكنون لبنان نیز به این جنگ های نیابتی افزوده شده و جبهه تازه ای در این کشور گشوده شده است.
روزنامه گاردین نوشت که البته اختلاف بین شیعه و سنی از یک هزار و چهارصد سال پیش آغاز شد، ولی در سال های اخیر چهره تازه ای به خود گرفته و آن نبرد بر سر قدرت است.
اسکای نیوز در ارزیابی خود نسبت به تحولات هفته های اخیر نوشت که گرچه هنوز معلوم نیست که آینده چه به همراه خواهد آورد، ولی تردیدی نیست که تنش میان ایران و عربستان سعودى در مسیر خطرناکی قرار گرفته است.
این خبرگزاری در ادامه نوشت: گرچه نزاع طرفین به قرن ها پیش باز می گردد، ولی تنش کنونی از سال ١٩٧٩ و هنگامی آغاز شد که خمینی قدرت را در ایران به دست گرفت. بدین سان، عربستان سعودی که کلید دار دو مقدس ترین اماکن مذهبی اسلام (مکه و مدینه) است اکنون خود را با چالش روبرو می بیند.
یک تحلیلگر عرب به نام حلیم شبایا نیز از احتمال بروز جنگ بین ایران و عربستان سخن گفت، ولی پرسید: آیا لبنان همانند یمن به مردابی برای عربستان سعودی مبدل خواهد شد؟
این تحلیلگر نیز بر این باور است که تنش در لبنان در واقع جبهه دیگری از جنگ نیابتی بین ایران و عربستان است که از دیدگاه او ممکن است موجب قدرت گیری بیشتر حزب الله شود، زیرا به باور وی گروه های بسیار معدودی در لبنان وجود دارند که حاضر باشند با حزب الله رویارویی کرده و در برابر آن بایستند.

میشل عون، عربستان را به بازداشت سعد حریری متهم کرد
میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان برای اولین بار علنا، عربستان سعودی را به بازداشت سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان متهم کرده است.
عون گفته است هیچ چیزی غیبت ادامه‌دار آقای حریری را توجیه نمی‌کند و چنین کاری ناقض حقوق آقای حریری است.
رئیس‌جمهوری لبنان گفته است به باور او، چنین کاری، اقدامی خصمانه علیه لبنان است.
پس از این اظهارات رئیس‌جمهوری لبنان، حریری بار دیگر در توییتر خود گفته است حالش خوب است و به زودی به کشورش بر می‌گردد

رئیس دادگستری تهران: دادگاه حمید بقایی برگزار شد
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در واکنش به حضور حمید بقایی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و عدم حضورش در سومین جلسه محاکمه‌اش در دادگاه کارکنان دولت اظهار کرد: قوه قضائیه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در چارچوب کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با رعایت همه جهات قانونی امر رسیدگی به این پرونده را عهده دار است.
اسماعیلی افزود: تاکنون جلساتی در زمینه رسیدگی به این پرونده با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان تشکیل شده و امروز هم جلسه دیگر دادگاه بوده است و گرچه متهم اصلی حضور پیدا نکرده، اما لایحه‌ای فرستاده بود و وکلا وی نیز حضور پیدا کردند، در چارچوب مقررات قانونی جلسه امروز برگزار شده است.
وی با تاکید بر اینکه جلسه بعدی دادگاه هم برگزار خواهد شد، گفت: نهایتا دادگاه با رعایت ضوابط و مقررات قانونی براساس مستندات موجود در پرونده و ملاحظه دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آن‌ها حکم قضایی متناسب با این پرونده را صادر خواهد کرد.
اسماعیلی به بیان توصیه‌ای به همه اشخاصی که پرونده قضایی دارند پرداخت و تصریح کرد: اشخاصی که پرونده قضایی دارند باید دفاعیات خود را در چارچوب ضوابط و مقرارت قانونی و حقوقی در محضر دادگاه ارائه دهند و دادگاه چیزی جز محتوای پرونده، مستندات موجود و مدافعات متهمان را در امر دادرسی ترتیب اثر نخواهد داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران کسانی که ادعا می‌کنند خطایی از آن‌ها سرنزده را به این ضرب المثل مشهور آن راکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است ارجاع داد و گفت: این اقدامات یک شانتاژ تبلیغاتی است که نشانده این است که فرد نمی‌خواهد در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی به دفاع از خود بپردازد یا اینکه دفاعی ندارد و برای سیاه نمایی علیه دیگران و فضاسازی در جامعه این قبیل اقدامات را انجام می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: چه کاری که این‌ها انجام دادند و چه دیگران که به جای دفاع در دادگاه به صدور بیانیه، مصاحبه و گفت‌وگو با رسانه های مختلف می‌پردازند باید بپذیرند که دستگاه قضایی بویژه قضات در دادگاه به عنوان کسانی که هم صاحب نظر و هم بی طرف هستند، اسناد و مدارک را می‌بینند پس باید به قضاوت آن‌ها تمکین کنند.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه این قبیل اقدامات و فضاسازی‌ها امروز هیچ اثری در روند دادرسی پرونده‌ها نخواهد داشت، افزود: برای بخش عظیم جامعه که دارای فهم، بصیرت و شعور سیاسی بالایی هستند این قبیل اقدامات، اقدامات نخ نمای بدون اثر است و افراد با این قبیل اقدامات نمی‌توانند برای خود وجهه و آبرو درست کنند بلکه بیشتر در نزد افکار عمومی مورد تنفر قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان یادآور شد: توصیه ما این است که در هر امری مسیر قانونی را طی کرده و همگان را به اقدام و حرکت در مسیر قانونی و رعایت ضوابط و مقرارت قانونی دعوت می‌کنیم

بست نشینی بهاری‌ها در حرم حضرت عبدالعظیم/ بازی با عدالت و آزادی
کلمه گروه خبر: حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جزء خراسانی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بست نشستند. به گزارش کلمه به نقل از دولت بهار این سه نفر در اطلاعیه‌ای بست نشینی خود در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی را اعلام کردند.
در بخشی از اطلاعیه این سه نفر با اشاره به احضار و بازداشت صدور احکام ظالمانه علیه این طیف نوشته شده: متاسفانه این فشارها و رفتارهای ظالمانه از سوی دستگاه قضایی طی سالهای پس از اتمام کار دولت قبل نیز با پرونده سازی های مبتنی بر اتهامات دروغین و بی پایه و اساس همچنان ادامه دارد که بازداشت های طولانی مدت و غیرقانونی در زندان انفرادی، صدها ساعت بازجویی‌های فشرده و بی منطق با هدف اخذ اقرار به دروغ، احضاریه‌های پی درپی برای بستن دهانها و شکستن قلمها، تشکیل دادگاههای فرمایشی و محکومیت های ظالمانه از آن جمله است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه با اعلام بست نشینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) آمده است: بنابراین ما ضمن ابراز همدردی با همه کسانی که در این دستگاه مورد ظلم قرار گرفته اند، راهی جز التجاء و پناه بردن به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و استمداد از آنان و فرزندانشان برای رهایی از این ظلم آشکار در برابر خود نمی یابیم. به همین دلیل از امروز(چهارشنبه بیست و چهارم آبانماه ۱۳۹۶) به سنت آشنای بست نشینی ، به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) پناه می بریم. امید است که این توسل و استمداد موجب بیداری و تنبه کسانی شود که با احساس قدرت مطلق ، حقوق مردم را آشکارا تضیع می کنند.
شب گذشته سایت خبری امتداد در یادداشتی از برنامه ریزی بهاری‌ها برای بست نشینی در یکی از امامزداگان تهران خبر داده بود. دربخشی از این یادداشت آمده: تیم نزدیک به احمدی‌نژاد مشغول تئوریزه و آماده کردن جامعه برای بست‌نشینی حمید بقایی هستند. اولین بار موضوع را خود بقایی کلید زد. او هفته پیش با انتشار تصاویری از ناصر الدین شاه و سیدجمال الدین اسدآبادی نوشت: وحشت ناصرالدین شاه از بست‌نشینی برای رفع ظلم/ سیدجمال‌الدین اسدآبادی: من به شمشیر برنده‌ای ‌مانم که اگر به کارم اندازید چنین و چنان خواهم کرد .
جوانفکر نیز در یادداشتی بست‌نشینی را اجتناب‌ناپذیر و به عنوان یکی از روش‌های حفاظت شخصی در مقابل مجموعه حب ‌و بغض‌ها معرفی کرده و می‌نویسد: بست نشینی اغلب در ارتباط با عمل نشدن قانون انجام می شود. در ایران با اینکه ظاهراً مجموعه ای از قوانین وجود دارد ولی اغلب، کمتر موردی از آنها به مورد اجرا گذاشته می‌شود زیرا عمل ضایع کننده قدرت مانند حب و بغض، تحریکات مختلف، فساد و اعمال نفوذ دائماً در کار است و برای سنجش خوب و بد کارها، مصالح گوناگون را به جای قانون مدنظر قرار می دهند.
صبح امروز کانال حمید بقایی عکسی از شیخ فضل الله نوری و اعدامش منتشر کرد و نوشت: در جریان مشروطیت شیخ فضل الله نوری در اعتراض به اقدامات ضد دینی برخی از سران، درحرم عبدالعظیم به بست نشست. این عمل یکی از بهانه‏های اعدام او شد.
این نوشته بقایی در واقع بیشتر شبیه به یک شوخی است و نشان می‌دهد او هیچ شناختی از تاریخ معاصر کشور ندارد و حتی ننوشته بست نشینی شیخ فضل الله در اعتراض به سران کجا بود؟ سران کشور یا سران مشروطه؟ آنهم درست در زمان پا گرفتن مجلس شورای ملی و همچنین او نمی‌داند که بست نشینی شیخ فضل الله نوری در اعتراض به اقدامات ضد دینی برخی از سران مشروطه نبود، بلکه برای سرکوب مجلس و آزادی خواهان و همدستی با محمد علی شاه بود.
از سوی دیگر بست نشینی بقایی و جوانفکر همزمان شده است با انتقادات گسترده به مسکن مهر و فساد اقتصادی و ناکارآمدی که در دولت احمدی نژاد رخ داد. بدنبال زلزله اخیر در غرب کشور و تخریب مسکن مهر در این منطقه انتقادات به دولت احمدی نژاد گسترده شده و ابعاد جدیدی از فساد این دولت افشا شده است. اکنون اعضای این دولت به جای پاسخگویی به انتقادات و مطالب مطرح شده در حال فرافکنی و بست نشینی هستند.
همچنین بهتر است آقایان بقایی و جوانفکر و احمدی نژاد و دیگر همراهانشان توضیح دهند چرا در سالهایی که بر سر قدرت بودند به فکر دفاع از مظلومان نیافتادند؟ چرا وقتی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی به دلیل انتقاد از دولت مهرورز راهی زندان شدند به قوه قضاییه اعتراض نکردند؟ بست نشینی و دفاع از مظلوم فقط برای زمانی است که خودشان گرفتار شوند؟
آنها اعتراض کرده اند به صدها ساعت بازجویی‌های فشرده و بی منطق با هدف اخذ اقرار به دروغ، احضاریه‌های پی درپی برای بستن دهانها و شکستن قلمها و در حالیکه در وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد این اتفاق برای بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران رخ داد و صدایی از هیچ کدام از بهاری ها بلند نشد

زنبیل قرمز، پانسیون آموزش زبان و سه صندلی در جاده دماوند

حمید بقایی معاون احمدی نژاد در جریان حضور خود در دادگاه از زنبیلی قرمز برای حمل وسایل خود استفاده می کند.
اگر مقامات جمهوری اسلامی در اداره‌ی کشور ناتوانند، آینده نگر نیستند، مدیریت علمی و عقلانی را نمی دانند یا نمی خواهند به آن تن در دهند و ملتی را در طی چهار دهه به فلاکت و تحقیر و افسردگی دچار ساخته‌اند در اموری بسیار خوب‌اند و با اتکا به همین امور چهار دهه در کشور حاکم بوده‌اند. یکی از این امور عوام فریبی است. برای روشن شدن این موضوع به سه نمونه اشاره و آنها را تحلیل می کنم.
زنبیل قرمز حمید بقایی
حمید بقایی معاون احمدی نژاد در جریان حضور خود در دادگاه از زنبیلی قرمز برای حمل وسایل خود استفاده می کند. این زنبیل قرمز پلاستیکی عمدتا در دست طبقات فقیر مردم ایران باری خرید مواد غذایی دیده می شود. حمید بقایی در حالی با این زنبیل به عرضه‌ی خود به عنوان یکی از مردم عادی و کم درامد اقدام می کند که در دوران قدرت با اموال عمومی مثل اموال شخصی خود برخورد می کرده است. یکی از اعضای مجلس می گوید:
"
در منزل آقای بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال وجه نقد، ۴۵۴ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال از پول نهاد ریاست‌جمهوری موجود بود...
زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند و با شرکت‌هایی که خود و اطرافیانشان اعضای آن بودند به مبلغ ۵۱۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۷۳ تومان قرارداد صوری تنظیم کردند و از عموزاده و خاله‌زاده و اقوام در این شرکت‌ها به عنوان کارمند بهره گرفتند و پول‌های مذکور برداشت شده است. همچنین ۱۰ میلیارد تومان دیگر نیز از بیت‌المال توسط تیم آقای بقایی برداشت شده است... ادامه

 

کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تداوم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

مجمع عمومی سازمان ملل
یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل روزسه‌شنبه ۲۳ آبان ماه در قطعنامه‌اى تداوم نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران را محکوم کرده است. ادامه

زلزله در غرب ایران: هرج و مرج در کمک‌رسانی و ابهام در آمار کشته‌شدگان
در چهارمین روز پس از وقوع زلزله ۷.۳ درجه‌ای در مرز ایران و عراق، تعداد کشته‌شدگان و نحوه کمک‌رسانی محل ابهام و اختلاف مسئولان در ایران شده است.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، از مدیریت بحران در زمین‌لرزه ۷.۳ ریشتری انتقاد کرده و گفته بیش از هزار نفر تاکنون جان باخته‌اند؛ آماری که نماینده اسلام‌آباد غرب آن را رد می‌کند و می‌گوید اعلام رقمی دو برابر آمار رسمی تحت تاثیر فضای احساسی طرح شده‌است.
احمد صفری، نماینده کرمانشاه در مصاحبه‌ای گفته که به برخی روستاها هیچ کمکی نرسیده‌است و بیش از هزار نفر تا الان جان باخته‌اند. این در حالی است که  اورژانس سراسری ایران شمار کشته‌شدگان را ۴۷۴ نفر  اعلام کرده‌ و گفته ۹۳۸۸ نفر نیر مصدوم شده‌اند. 
اما حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب و دالاهو، در مقابل گفته‌های صفری، اعلام کرده که هیچ دلیلی برای پنهان کردن آمار فوت شدگان زلزله وجود ندارد، قطعا اعلام آمار درباره کشته‌شدگان آن هم به یکباره بیش از دو برابر خلاف واقعیت است و ممکن است تحت تاثیر فضای احساسی چنین سخنی طرح شده باشد.

پیام سید محمد خاتمی به مردم زلزله زده غرب کشور: طبیعت نه قهر دارد و نه مهر
کلمه گروه خبرسید محمد خاتمی رییس جمهور دوران اصلاحات در پیامی حادثه زلزله غرب کشور را به مردم این منطقه تسلیت گفت. به گزارش کلمه در بخشی از این پیام آمده است: از تلاش گسترده همه سازمانها و نهاد های کشور ی و لشکری و بهداشتی و که بیاری مصیبت دیدگان شتافتند سپاسگزاری می کنیم و ای کاش شاهد همین تلاش برای پیشگیری از ضایعه آفرینی گسترده این حوادث نیز بودیم هر چند که در این زمینه تلاش صورت گرفته است.
متن پیام سید محمد خاتمی در پی وقوع زمین لرزه در مناطق غربی کشور به نقل از سایت او بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
زمین لرزه سنگین در غرب کشور که مردم شریف ایران و بخصوص اهالی بزرگ منش و مقاوم کرمانشاهان را مصیبت زده کرد رویدادی تلخ بود که با لرزش زمین دل هر ایرانی بلکه هر انسان منصفی را سخت لرزاند.
و اینک ماییم و ماتم تابسوز از دست دادن تعداد زیادی از هموطنان عزیز .
از خداوند مهربان برای همه قربانیان مظلوم این سانحه رحمت واسعه و برای مجروحان عزیز بازیافت سلامتی ایشان را مسالت می کنیم و همدل و همراستان با عزیزانی که بحمد الله سالمند ولی در داغ عزیزان از دست رفته و چشم دوخته به ویرانی های باقیمانده از حادثه دردمند و نگرانند برایشان آرامش و صبر آرزو می کنیم .
از تلاش گسترده همه سازمانها و نهاد های کشور ی و لشکری و بهداشتی و که بیاری مصیبت دیدگان شتافتند سپاسگزاری می کنیم و ای کاش شاهد همین تلاش برای پیشگیری از ضایعه آفرینی گسترده این حوادث نیز بودیم هر چند که در این زمینه تلاش صورت گرفته است.
طبیعت نه قهر دارد و نه مهر بلکه روند خود را بر اساس نظم و سامانی که خداوند منان برای آن مقرر فرموده است طی می کند ولی از قهر و مهر انسانها بخصوص کسانی که مسولیت اداره ی زندگی جامعه را برعهده دارند میتوان سخن گفت و مهر واقعی آنکه بابهره گیری از دانش و تجربه بشری کاری کنیم که حوادث طبیعی کمترین اثر منفی را بر زندگی انسانها داشته باشد.
سید محمد خاتمی
۲۲ ابان ماه ۱۳۹۶

خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران: ۱۲۰ ساختمان بلندمرتبه بر روی گسل ساخته شده است
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی به وظایفشان در نظارت بر ایمنی ساخت و سازها نظارت کافی نداشته اند اظهار کرد: متاسفانه شنیده می شود که مدیریت گذشته مجوز ساخت ۱۲۰ ساختمان بلندمرتبه بر روی گسل داده است.
حسن خلیل ابادی در گفت و گو با انتخاب، درباره وضعیت ایمنی ساخت و ساز در شهر تهران، اظهار کرد: موضوع ایمن سازی و پایداری ساختمان های چند وجهی است که شهرداری وظیقه نظارتی دارد اما متاسفانه در چند سال گذشته به خوبی به این وظیفه عمل نشده است.
وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی به وظایف محوله خود در ساخت وساز به خوبی عمل نمی کند، تاکید کرد: متاسفانه مهندسان این سازمان بدون نظارت و مشاهده دقیق تنها امضا می کنند، این در حالیست که برخی از سازندگان علاوه بر عدم رعایت نکات ایمنی در طراحی و ساخت از مصالح غیراستاندارد نیز استفاده می کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: خوشبختانه از منظر قانون و مقرارات کمبودی وجود ندارد و در صورتی که رعایت شود، نگرانی درباره عدم رعایت نکات فنی و اصولی در ساخت و ساز وجود نخواهد داشت.
خلیل ابادی در پاسخ به اینکه آیا درباره مگامال ها هم نگرانی وجود دارد؟ اعلام کرد: نسبت به این پروژه ها نگرانی کمتر است، نگرانی ها بیشتر برای واحدهای مسکونی به خصوص واحدهای ریزدانه است که مالک با حداقل هزینه تلاش کرده، ملک خود را نوسازی کند.
وی درباره مجوزهای صادر شده در مدیریت گذشته بر روی گسل ها و اطراف آن نیز به خبرنگار ما گفت: بسیاری از مجوزها روی گسل صادر شده است شنیده ام، ۱۲۰ ساختمان بلندمرتبه بر روی گسل ساخته شده است. لازم است بررسی شود که ایمنی این ساختمان ها در برابر زلزله چه میزان است و چه میزان می توان با اقدامات تکمیلی این ساختمان ها را در برابر زلزله ایمن کرد.
به گفته خلیل آبادی باید آمار دقیقی از وضعیت تمام ساختمان های اداری، خدماتی و درمانی شهر تهران نسبت به میزان ایمنی آنها در برابر زلزله تهیه شود و با اقداماتی این بناها ایمن و تقویت شود

افزایش انتقادها از تخریب بناهای نوساز در زلزله کرمانشاه؛ بازداشت یک پیمانکار

در سومین روز پس از زلزله کرمانشاه، در حالیکه اعلام شده بیش از ۴۷۰ نفر در این حادثه جان باخته‌اند، انتقادها از ساخت و سازهای بی‌کیفیت و نامقاوم در برابر زلزله بالا گرفته است.
مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس ایران روز سه شنبه ۲۴ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت که تعداد کشته‌های زلزله به ۴۷۴ نفر رسیده و زخمی‌های این حادثه نیز تا کنون بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ نفر بوده است.
بیشتر کشته‌ها و زخمی‌ها مربوط به شهر سرپل ذهاب و روستاهای اطراف آن بوده است.
اعلام این آمار در حالیست که سازمان‌های امدادرسان اعلام کرده‌اند که تعدادی از کشته شدگان بدون مجوز پزشکی قانونی دفن شده اند و باید به آمار رسمی اضافه شوند.
ادامه انتقاد از ضعف کمک رسانی
همزمان، خبرنگاران حاضر در مناطق زلزله زده اعلام کرده‌اند که با وجود ورود دستگاههای مختلف به جریان کمک رسانی به زلزله زدگان، همچنان برخی از مناطق با کمبود چادر و وسایل گرمایشی مواجه است.
این کمبود در حالیست که دهها هزار نفر از ساکنان مناطق زلزله زده شبهای اخیر را بیرون از خانه و در فضای باز سپری کردند. بنا به اعلام استاندار کرمانشاه، حدود ۴۰ هزار واحد مسکونی ویران شده یا آسیب دیده‌اند.
در همین حال، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای بازسازی خانه‌ها و جبران خسارت‌ها، دولت ۲۸۱ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای زلزله زدگان در نظر گرفته است.

افکار عمومی منتظر برخورد مسوولان با متخلفان مسکن مهر
حالا دیگر می‌توان به خوبی درک کرد چرا مردم حاضر نیستند در ۱۱۷ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی زندگی کنند. اگر تا دیروز بحث دور بودن از مراکز شغلی، نبود خدمات، وسایل حمل و نقل، پارک، مدرسه، مسجد، درمانگاه و غیره در سایتهای مسکن مهر مطرح بود، حالا دیگر ایمنی این واحدها علامت سوال شده و دیگر کسی نمی‌تواند پز استحکام و احداث بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ را بدهد.
به گزارش ایسنا، کسی هم جوابگو نیست. دولتمردان دیروز سکوت پیشه کرده‌اند و مسوولان امروز حرفی برای گفتن ندارند. مهندسان ناظر هم قطعا راهی برای فرار از مسوولیت پیدا می‌کنند. شاید هم از فردا کمان انتقاد را به سمت یکدیگر نشانه بروند. اما هیچکس بهتر از آن کودکی که بادکنک‌های جشن تولدش از پشت دیوارهای فرو ریخته‌ی مسکن مهر کرمانشاه نمایان شده، معنی ناامنی را نمی‌فهمد.
کوشش برای پاسخ ندادن به تلفن خبرنگاران در این روزها به مسابقه‌ای بین مسوولان دیروز و امروز تبدیل شده تا شاید بتوانند در این ماراتن تقصیر را به گردن یکدیگر بیندازند. تلاش خبرنگار ایسنا برای ارتباط با سه تن از مسوولان مربوطه بی نتیجه ماند تا فقط مدیرکل دفتر نوسازی و بهسازی بنیاد مسکن پاسخ ما را بدهد و بگوید که این واحدهای تخریب شده مسکن مهر در حیطه اختیارات دستگاه متبوعش نیست و این که پی‌ریزی اینها در زمان دولت قبل انجام شده است. البته راست هم می‌گوید اما این اظهارات کمکی به ده‌ها سوال بی جواب ذهن مردم نمی‌کند.
آنها که کلنگ مسکن مهر را در سال ١٣٨۶ به زمین زدند، می‌خواستند سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازند که بعد از شش سال تنها ۶۹۰ هزار واحد را بدون آسفالت و پارک و مدرسه و مسجد و درمانگاه و تحویل دادند. البته برایش ۵۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کردند که از دلایل تورم ۴۰.۴ درصدی بود. بعد کار به دست دولت یازدهم افتاد که هیچ اعتقادی به این طرح نداشت اما باید حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر خرج زیرساخت‌های آن می‌کرد.
انتقادات تا حدودی درست بود اما عمده بحث‌ها بر سر اثرات تورمی این طرح بود و با عبارات شلخته، مزخرف و اقتصاد برانداز به این طرح تاختند. شاید به همین دلیل بود که هیچکس سراغی از ایمنی این واحدها نگرفت تا پس از کشته شدن حداقل ۴۳۰ و مجروح شدن ۷۱۵۰ تن بر اساس آخرین آمارها در زلزله غرب کشور زنگ خطر به صدا دربیاید و زنگ موبایل مسوولان روی حالت بی صدا برود

طرح‌واره‌ای برای یک گفتمان
محمد امجد:
دروضعیت فعلی [۱] و به ویژه با وجودجامعه تحول خواه و جوان ایران و نیز شکست [۲] گفتمان های اصلاح طلبانه-اعم از اسلام گرا یا سکولار- از مشروطیت بدین سو ودر افتادن ایشان به یک بن بست تئوریک/پراکتیک ؛طرح یک گفتمان پیرایش شده نوین ضروری می نماید.
اسلام شیعه در چهارده قرن گذشته در مقابل فقه سیاسی اهل سنت که همواره فقه دولت مستقر بوده است؛به آرمان انتظار به مثابه محوریک گفتمان سیاسی پایبند بوده است و طبیعتا به تمامی ازرویکردهای مدیریت کلان وقواعد ونهادهای دولت سازو نیز تا حد زیادی ازبرقراری تعامل موثربا احکام عرفی عاری مانده است.

گزارش سی‌ان‌ان؛ ترامپ می‌تواند توافق گازی توتال با ایران را لغو کند

نوامبر گذشته مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت توتال در ایران توافق امضا کرده بود.
رویکرد سخت گیرانه پرزیدنت ترامپ علیه ایران می تواند به یک توافق سرمایه گذاری بزرگ در بخش انرژی که فقط چهار ماه پیش امضا شد پایان بدهد.
سی ان ان مالی در گزارشی نوشت: بر مبنای توافق انجام گرفته، توتال فرانسه و سی ان پی سی چین موافقت کرده اند در مشارکت با پتروپارس ایران میلیاردها دلار در میدان عظیم گازی پارس جنوبی سرمایه گذاری کنند.
این اولین توافق در نوع خود پس از کاسته شدن از تحریم های ایران در سال ۲۰۱۶ بود.
پتریک پویانه، مدیرعامل توتال، می گوید: اگر به خاطر تغییر در نظام تحریم ها نتوانیم از منظر قانونی به توافق عمل کنیم در آن بازنگری خواهیم کرد.
پرزیدنت ترامپ پس از عدم تصدیق برجام تصمیم درباره بازگشت تحریم های هسته ای علیه ایران را به کنگره آمریکا واگذار کرد.
توتال هفته گذشته حضور خود در بازار گاز مایع طبیعی ایالات متحده آمریکا را با خرید سهام از اِنجی شامل سهام این شرکت در پروژه ال ان جی کامرون در ایالت لوییزیانا، یکی از نخستین ترمینال های صادرات گاز در آمریکای شمالی، افزایش داد.
عقب نشینی توتال از همکاری با ایران ضربه بزرگی به تهران خواهد بود.
جمهوری اسلامی برای توسعه پتانسیل گسترده اش در حوزه انرژی در پی جذب دویست میلیارد دلار سرمایه خارجی است و امیدوار است بتواند شرکت های نفتی مانند بی پی، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی را مجاب کند.

رکورد زنی دلار و سکه: توقف معامله در بازار ارز تهران
افزایش قیمت دنباله‌دار دلار در روزهای گذشته به انجماد در بازار ارز تهران انجامید و همزمان تقاضا برای سکه و طلا افزایش یافت.

صرافی‌ها در تهران خرید و فروش دلار را متوقف کردند. عکس- آرشیو
خبرگزاری‌های ایران چهارشنبه ۲۴ آبان از توقف خرید و فروش دلار در بازار تهران خبر دادند.
برپایه این گزارش قیمت دلار در روز گذشته از مرز ۴۱۰۰ تومان نیز عبور کرد تا بالاترین نرخ برابری دلار در برابر ریال به ثبت برسد.
روند افزایشی قیمت دلار از روزهای پایانی شهریور، پس از انتشار خبرهای غیررسمی مبنی بر افزایش نرخ رسمی دلار در بودجه سال آینده آغاز شد و ادامه دارد.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ۳۰ مهر به صورت تلویحی افزایش قیمت رسمی دلار در بودجه سال آینده را تائید کرد و گفت که دولت قصد ندارد قیمت دلار را بیش از ۴۰۰۰ تومان نگه دارد.
پیش از وزیر اقتصاد، محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته بود که دولت حسن روحانی به کنترل قیمت ارز مقید نیست.

اعلامیه حزب کارایران(توفان) پیرامون زلزله  مرگباردرمنطقه غرب کشور

عکس یادگاری گرفتن ۲ آخوند در مناطق زلزله زده

در چند روز گذشته، ده‌ها آخوند به مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه اعزام شده‌اند و مشغول ارائه خدمات در رابطه با کفن و دفن، نماز میت و... هستند

14. November 2017

تعداد کشته‌های زلزله کرمانشاه به ۴۰۷ نفر رسید؛ ۹ کشته در عراق

تعداد مجروحان زلزله غرب ایران بیش از شش هزار و هفتصد نفر گزارش شده است.
رئیس ستاد امداد و نجات سازمان هلال احمر ایران اعلام کرد که تا عصر دوشنبه ۲۲ آبان، تعداد کشته های زلزله یکشنبه شب در غرب ایران از ۴۰۷ نفر گذشت و تعداد مجروحان نیز به بیش از شش هزار و هفتصد نفر رسید.
این آمار در حالی از سوی مسئولان سازمان های امدادرسان و پزشکی قانونی اعلام شده است که به نوشته خبرگزاری مهر، برخی از کشته‌ها که اجساد آنها بدون جواز پزشکی قانونی دفن شده‌اند در آمار نیامده‌اند.
بنا به اعلام مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، این زلزله به بزرگی ۷.۳ ریشتر در منطقه مرزی استان کرمانشاه ایران با عراق رخ داد و نزدیک ترین شهر در داخل ایران به مرکز زلزله شهر ازگله کرمانشاه بود.  
سازمان زمین شناسی آمریکا نیز روز یکشنبه ۲۱ آبان از وقوع زمین لرزه‌ای قدرتمندی با شدت ۷ و سه دهم در مقیاس ریشتر در شمال عراق و غرب ایران خبر داد.

زمین‌لرزه کرمانشاه؛ ۱۲ هزار واحد مسکونی صد در صد تخریب شده‌است

شمار جان‌باختگان زمین‌لرزه ۷.۳ ریشتری کرمانشاه، که مناطق وسیعی از ایران، عراق و مناطق دیگر خاورمیانه را لرزاند از ۴۰۰ نفر گذشته‌است. گزارش‌ها از مصدومیت بیش از ۷۳۰۰ شهروند و تخریب صد در صدی ۱۲ هزار واحد مسکونی حکایت دارند. بسیاری از مردم مناطق آسیب‌دیده دومین شب را در خیابان‌ها سپری کردند.
بنا بر گزارش‌های فعلی از مناطق آسیب‌دیده در پی زمین‌لرزه بین ۴۱۳ تا ۴۴۵ نفر کشته شده‌اند. آمار ارائه‌شده از قربانیان در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها برابر نیستند. دست‌کم ۷۳۷۰ نفر نیز در پی این حادثه زخمی شده‌اند.
پس‌لرزه‌ها نیز طی ساعت‌های گذشته در مناطق غربی، به‌ویژه پیرامون قصر شیرین و سرپل ذهاب، ادامه داشته‌است. در ۲۶ دقیقه بامداد ۲۳ آبان زمین‌لرزه‌ای ۴.۱ ریشتری قصر شیرین را لرزاند. سه ساعت بعد نیز حوالی سرپل ذهاب، شهری که بیشترین قربانیان زلزله ساکن آن بودند، پس‌لرزه‌ای ۳.۹ ریشتری ثبت شده‌است.
گزارش‌ها حاکی‌ست شهروندان سرپل ذهاب، برای دومین شب پیاپی، در خیابان‌ها مانده‌اند. از آن‌جایی که منطقه در حال حاضر سرد است، شهروندان آسیب‌دیده برای گردم کردن خود مجبور به افروختن آتش شده‌اند.
تا ساعت‌های اولیه صبح همچنان گزارش‌هایی از کمبود چادر و مشکلاتی در اسکان موقت آسیب‌دیدگان سرپل ذهاب گزارش شده‌است. خبرگزاری ایلنا برای نمونه گزارش داده بسیاری از مردم به دلیل نداشتن امکاناتی مانند چادرهای امداد شب را کنار آتش و در خیابان‌ها سپری می‌کنند. این در حالی است که سرمای پاییزی بر این مناطق حاکم شده مردم همچنان منتظر رسیدن امکانات هستند.

آب و برق در سرپل ذهاب قطع است/احتمال زیرآوار ماندن افراد در روستاها وجود دارد
رییس سازمان مدیریت بحران با بیان اینکه در حال حاضر آب و برق در منطقه سر پل ذهاب قطع است، اظهار داشت: مسوولان در تلاش هستند که هرچه سریع تر آب و برق در منطقه وصل شود و تا ساعات آتی انشالله برق در این منطقه وصل خواهد شد. بیشترین مشکل و تخریب‌ها در سر پل ذهاب وجود دارد.
اسماعیل نجار، رییس سازمان مدیریت بحران کشور که هم‌اکنون به منظور بررسی ابعاد زلزله شب گذشته در سر پل ذهاب حضور دارد، در گفت‌وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت این منطقه گفت: در حال حاضر چندین هلی کوپتر و آمبولانس در حال جا به جایی و تخلیه مجروحان هستند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی زمینی ارتش در محل حادثه حضور دارد، افزود: امکانات نیروهای مسلح و ارتش به میدان آمده و همه دستگاه ها برای کمک رسانی به زلزله زدگان در حال تلاش هستند.
رییس سازمان مدیریت بحران از اعزام تعدادی از مجروحان به بیمارستان‌های تهران خبر داد و گفت: خوشبختانه کمبود تجهیزات و امکانات درمانی گزارش نشده است.
وی در ادامه بیان کرد:‌ تأمین آب شهرهای سرپل ذهاب، قصرشیرین، هرسین و ثلاث باباجانی به صورت سیار صورت می گیرد. احتمال اینکه در روستاهای کرمانشاه زیر آوار مانده باشند، وجود دارد.
شهروندان سرپل‌ذهاب: غذا و سوخت کم است؛ با لباس‌هایمان آواره خیابانیم

بهت و انتقاد از ویران شدن خانه‌های نوساز مسکن مهر در زمین لرزه کرمانشاه

امدادگر و سگ زنده یاب در میان ویرانه های مسکن مهر سرپل ذهاب
زمین لرزه شدید در استان کرمانشاه علاوه بر ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان و تلاش برای کمک رسانی، انتقادهای بسیاری را نیز متوجه ضعف و مقاوم نبودن پروژه مسکن مهر آن منطقه در برابر زمین لرزه کرد.
پروژه مسکن مهر که از طرح‌های اصلی دولت محمود احمدی نژاد برای رفع مشکل گرانی و کمبود خانه در ایران بود، با انتقادهایی از جمله نداشتن امکانات اولیه و دوری از شهر اصلی مواجه بود اما در پی زلزله یکشنبه شب ۲۱ آبان در مناطق مرزی استان کرمانشاه، مقاوم نبودن این خانه ها نیز به ایرادات پروژه اضافه شد.
تصاویر خبرگزاری‌های داخلی ایران نشان می‌دهد که ساختمان‌های مسکن مهر در شهر سرپل ذهاب، که همگی نوساز هستند به شدت آسیب دیده و غیرقابل سکونت شده‌اند. حتی برخی از این ساختمان‌ها کاملا ویران شده و ساکنان آن جان باخته‌اند.

سازمان نظام مهندسی ایران هیچ نظارتی بر پروژه مسکن مهر ندارد

انتقادها به آسیب‌پذیری واحدهای مسکن مهر در زمین‌لرزه غرب ایران افزایش یافته است
یک روز پس از آن که معاون اول رئیس جمهور ایران بیشترین خانه‌های قربانی زلزله اخیر را متعلق به مسکن مهر دانست، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران خبر داد که این سازمان هیچ نظارتی بر ساخت این پروژه نداشته است.
خبرگزاری فارس به نقل از حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران، می‌گوید که سازمان نظام مهندسی هیچ نظارتی در ساخت واحدهای مسکن مهر نداشته و هیچ مهندس ناظری هم از سوی این سازمان برای واحدهای مسکن مهر معرفی نشده‌اند.
آقای قربانخانی روز سه‌شنبه، ۲۳ آبان‌ماه، به خبرگزاری فارس گفت: برای ساخت مسکن مهر از سازمان نظام مهندسی درخواست مجری و مهندس ناظر نشد.
او با این حال اشاره کرد که درباره مسکن مهر نمی‌توان حکم کلی داد، چرا که شاید برخی از واحدهای مسکن مهر در یک منطقه‌ای با کیفیت خوب و در یک نقطه دیگری با کیفیت پایینی ساخته شده باشد.
در همین زمینه صابر پیربرناش، مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تهران، به روزنامه ایران گفت که در ساخت مسکن مهر به شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ارجاع نشد.

زلزله ایران - عراق به سد رودخانه دیالا صدمه زده است

زلزله ۷.۳ ریشتری غرب ایران و شمال شرقی عراق، به سد رودخانه دیالا هم صدمه زده است.
زلزله ۷.۳ ریشتری غرب ایران و شمال شرقی عراق، به سد رودخانه دیالا هم صدمه زده است.
رحمان هانی، مدیر این سد با اعلام اینکه این سد که در نزدیکی سلیمانیه قرار دارد یکی از مستحکمترین سدهای ساخته شده در صد سال اخیر است، خبر از صدمه به آن داد.
پس از این زلزله که صدها کشته بر جای گذاشته، ترکیه نیروهای کمکی اش را به شمال عراق فرستاده است. بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه با اعلام این خبر افزود کشورش کمک های پزشکی و انسانی به عراق فرستاده است.
رسانه های داخلی ایران محل زلزله یکشنبه شب را در مرز عراق با استان کرمانشاه ایران و نزدیکی شهر ازگله این استان اعلام کردند.
شبکه خبر ایران نیز گفت این زمین لرزه در استان‌های غربی و مرکزی ایران حس شده و باعث قطع برق در برخی مناطق کرمانشاه شده است. گزارش هایی هم حاکیست که این زلزله حتی در اطراف تهران نیز احساس شده است.
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر اعلام کرد که زلزله موجب تخریب خانه های روستایی در پنج شهرستان از جمله سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین شده است.

 

برخی واکنش‌های جهانی به زلزله کرمانشاه: از همدردی دبیرکل سازمان ملل تا منع ورود خبرنگاران خارجی

صدها نفر کشته و هزاران نفر در این زلزله مجروح شدند.
چند ساعت بعد از زلزله غرب ایران و در نزدیکی مرز با عراق، این خبر بازتاب های جهانی داشت و برخی مقام های بین المللی و کشوری به آن واکنش نشان دادند.
سازمان زمین شناسی آمریکا روز یکشنبه ۲۱ آبان از وقوع زمین لرزه‌ای قدرتمندی با شدت ۷ و سه دهم در مقیاس ریشتر در شمال عراق خبر داد. این زلزله تا ظهر دوشنبه بیش از ۳۰۰ کشته در غرب ایران برجای گذاشت.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد آنتونی گوترش ضمن ابراز همدردی با مردم ایران و عراق، ابراز امیدواری کرده هرچه زودتر مجروحان این سانحه بهبود حاصل کنند.
آقای گوترش همچنین از تلاش هایی برای کمک به مناطق زلزله زده زیر نظر سازمان ملل خبر داد
جاسیتن ترودو، نخست وزیر کانادا نیز ساعاتی بعد از زلزله کرمانشاه در توئیتر خود اعلام کرد کانادایی ها عمیق‌ترین همدردی خود را به خانواده های آسیب دیده در این زلزله ابراز می کنند
.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند نیز دیگر مقام ارشدی بود که در توئیتر خود ضمن همدردی با خانواده قربانیان، نوشت برای سلامت مجروحان دعا می کند.
از سوی دیگر وزارت خارجه آلمان با انتشار پیامی در توئیتر با بازماندگان زمین‌لرزه شب گذشته ابراز همدردی کرد. وزرای خارجه اتریش و بریتانیا نیز این حادثه را به مردم ایران تسلیت گفتند.
ترکیه نیز اعلام کرده است که آماده است نیروهای امدادسان خود را برای کمک به زلزله زدگان ایران و عراق به این دو کشور بفرستد.
در این بین، توماس اردبرینک خبرنگار نیویورک‌تایمز در تهران در توئیتی خبر داده که همزمان با زلزله غرب ایران به او و دیگر خبرنگاران خارجی مقیم تهران اجازه سفر به مناطق زلزله زده را نداده اند و به آنها گفته شده وزارت کشور بعد خبرنگاران خارجی را برای بازدید به محل زلزله خواهد برد.

جنگ عربستان و ایران
**********************
ایران چهار چشمی باید مواظب این ماجراجو باشد.
------------------------------------------------
ظاهرا ولیعهد نوکیسه و قدرت طلب عربستان (محمد سلمان) از ترامپ بلیط مجانی انجام ماجراجویی در خاورمیانه را گرفته است. در گذشته آمریکا اینچنین بی محابا بلیط مجانی به اقمار خود نمی داده است. به نظر می رسد برآمد این شاهزاده ماجراجو در عربستان در کنار داعش خودش یکی از کانون های جدید بی‌ثباتی در منطقه است- به این سرمقاله مقاله 👇نیویورک تایم توجه کنید.
سرمقاله نیویورک تایمز
نگاه کنید دولت عربستان سعودی برای خود چه چالشی در حوزه سیاست خارجی دست و پا کرده است.رهبر یکی از کشورهای خاورمیانه یک بازی قدرت اعجاب برانگیز به راه انداخته است تا در داخل اقتدارش را محکم کرده دست به دستگیریهایی گسترده خارج از حوزه قضایی بزند و یک سری از وزیران کلیدی و مسئولان را برکنار کند و نیروهای وفادار به خود را جایگزین آنها سازد. در بیرون از مرزها هم موج انتقادها را از رقیب منطقه ای این پادشاهی شدیدتر کرده است و او را متهم می کند که علنا و بطور موثر به سعودی ها 'اعلان جنگ' می دهد. همین خط را می گیریم و دنبال می کنیم و به رهبر یکی دیگر از کشورهای خاورمیانه می رسیم که حین سفر به کشوری که در فوق از آن یاد کردیم، ناگهان استعفایش را اعلام کرد و به خانه هم بر نگشت و همانجا ماند. حالا تصور کنید اگر همه این اتفاقات در ایران رخ داده بود! در چنین فرضی، هم رئیس جمهوری ترامپ، هم کنگره و هم بسیاری دیگر از صداها در گوشه و کنار آمریکا و جهان با تمام وجود به این اتفافات از خود واکنش نشان می دادند. اما این سناریویی که در فوق برشمردیم هفته گذشته حقیقتا اتفاق افتاد اما نه در ایران، که در عربستان سعودی و با مدیریت محمد بن سلمان ولیعهد این پادشاهی. منتها در مقابل چنین سناریوی واقعی، تمام اوج واکنش ترامپ چه بود؟ اینکه اعلام کند آن هم در توییتش که "من اعتماد قوی بر ملک سلمان و ولیعهد عربستان سعودی دارم.آنها دقیقا می دانند چه می کنند".البته واضح است که دو کشور عربستان سعودی و ایران، مطلقا با هم قابل مقایسه نیستند. عربستان متحد آمریکاست و ایران دشمن آن. و اما می پردازیم به نقش آمریکا در وسط این دعوا.
در وادی سیاست آمریکا هرگز سابقه نداشته است که این کشور حتی به متحدانش هم یک بلیت مجانی بدهد تا هر کاری دلشان می خواهد بی محابا انجام دهند و منطقه را بی ثبات سازند. عربستان سعودی از زمانی که محمد بن سلمان ولیعهد این کشور قدرت مطلقه را در انحصار خود آورده، سیاستهای این کشور چه در داخل و چه در خارج از کشور رفته رفته ستیزه جوتر شده است.
ولیعهد جوان به این بازی قدرت در داخل کشور بسنده نکرده و در بیرون از مرزها هم دست به یک سری ستیزه جویی های مشکل آفرین زده است. او در یمن وارد یک درگیری نظامی شده، قطر را، که آن هم متحد آمریکاست، بایکوت کرده است. محمد بن سلمان ضمنا علیه ایران هم دائما اظهارات جنگ افروزانه سر می دهد. سعد حریری نخست وزیر لبنان یک هفته قبل حین سفر به ریاض استعفایش را اعلام کرد.
آنقدر این ماجرا مشکوک است که هرچه می گذرد بر ژرفای مرموز بودن آن افزوده می شود. اما هیچ کدام از این ماجراها گویا از نظر ترامپ اصلا مشکلی نیست. او علنا ثابت کرده است که در تمام این ماجراها در کنار متحدش سعودی ها ایستاده و علنا علیه ایران موضع می گیرد.اما یک مشکلی اینجا خودنمایی می کند. این طور که ترامپ پشت سر شاهزاده سعودی ایستاده است؛ مشخص می شود که خطر جنگ با ایران حتمی است.اما ترامپ متوجه نیست که اگر جنگی علیه ایران دربگیرد، منافع آمریکا در منطقه هم از گزند تخریب در امان نخواهد ماند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا خوب از این واقعیت آگاه است، اگر چه که رئیسش نه. تیلرسون دیروز یک بار دیگر بر لزوم حفظ استقلال لبنان تاکید و از حریری تمجید کرد و درباره بازیچه قرار دادن لبنان به عنوان معرکه جنگهای نیابتی هشدار داد. این سخنان بسیار محکم و قاطعانه و موعظه ای ولو غیر مستقیم به عربستان سعودی و البته به رئیس خود تیلرسون در "خانه تخم مرغی"[کاخ سفید] بود.اما خود را فریب ندهیم. اصلا چه لزومی دارد شاهزاده خیره سر سعودی کمترین عنایتی به توصیه های یک مقام دون پایه آمریکایی داشته باشد، در حالی که همین نصایح همواره و لاینقطع توسط مقام مافوق همین آمریکایی بی اهمیت شمرده می شود

لحظات عجیب در مصاحبه حریری، از مرد پشت اتاق تا بغض فروخورده
کلمه گروه خبر: شب گذشته سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان در گفت و گو با شبکه تلویزیونی المستقبل درباره دلایل استعفای خود از نخست وزیری لبنان و شرایط بازگشتش به  لبنان توضیح داد.
سعد حریری در نخستین گفت‌وگوی خود پس از استعفا از سمت نخست‌وزیری لبنان با شبکه المستقبل، کناره‌گیری خود را مطابق با منافع کشورش دانست و گفت: استعفای من اقدامی صحیح و مطابق با منافع لبنان و مردم این کشور بوده است.بسیار زود به لبنان بازخواهم گشت و تدابیر قانونی را انجام خواهم داداگر بخواهیم از استعفا صرف نظر شود، باید در مقابل به اصل عدم مداخله احترام گذاشت.
وی در باره حزب الله لبنان و ایران نیز توضیح داد:  شاهد دخالت‌های ایران و حزب‌الله هستیم و این دخالت‌ها اخیرا بیشتر شده است. من ضد حزب‌الله به عنوان یک حزب سیاسی نیستم، اما حزب‌الله نباید عامل تخریب لبنان باشد. ما مشکلی با احزاب سیاسی در لبنان نداریم اما آیا احزاب سیاسی این اجازه را دارند که به ایفای نقش خارجی بپردازند. اجازه نخواهم داد لبنان عرصه جنگ منطقه‌ای باشد. ما باید سازش در لبنان را حفظ کنیم و به عدم مداخله پایبند باشیم.من به ولایتی گفتم که مداخله‌های ایران در کشورهای عربی قابل قبول نیست. هیچ تهدیدی از سوی ولایتی علیه من صورت نگرفت.
حریری درباره شایعات بازداشتش در عربستان نیز گفت: من در عربستان آزادانه حرکت می‌کنم و می‌توانم در هر زمانی سفر کنم. ملک سلمان به من احترام می‌گذارد و ولیعهد نیز همین گونه است.  من می‌دانم که بر اساس قانون اساسی، باید نزد رییس‌جمهور بروم تا استعفا دهم. خواستم دست به اقدامی مثبت بزنم تا خطر اوضاع را نشان دهم. ما باید از لبنان و ثبات آن حفاظت کنیم. عربستان لبنان را به عنوان منبع ثبات خود به حساب می‌آورد. خواهان حفاظت از منافع تمامی لبنانی‌ها هستم و به هر کس که خواهان بازگشت من به لبنان است، می‌گویم که من باز خواهم گشت. با رییس‌جمهور لبنان پس از بازگشتم به کشور درمورد چگونگی سازش گفت‌وگو خواهم کرد.
یک روز پس از این گفت و گوی تلویزیونی یک رسانه آمریکایی در گزارشی نوشت در حالی که قرار بود مصاحبه سعد الحریری، نخست‌وزیر مستعفی لبنان به شایعات درباره او پایان دهند، با لحظات عجیب به گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت او دامن زدند.
به گزارش آفتاب‌نیوز، آسوشیتدپرس می‌نویسد: هنگامی که نخست‌وزیر لبنان حریری در یک نطق تلویزیونی استعفایش را از عربستان اعلام کرد، کشورش را در حیرت فرو برد و معماهایی ایجاد کرد که بیش از یک هفته دوام آوردند. حضور دوباره او در تلویزیون، روز یکشنبه آکنده از لحظات عجیب بود.
رسانه آمریکایی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره بازداشت حریری در عربستان سعودی در خلال هفته گذشته، نوشته است: با آنکه او با سفیران عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد، هیچ کس در لبنان درباره وضعیت او اطمینان نداشت.
مرد پشت اتاق
آسوشیتدپرس نوشته در یک نقطه از مصاحبه، چشم‌های حریری به نقطه‌ای در اتاق پشت سرش خیره شد. دوربین تلویزیونی در یک لحظه تصاویری از یک مرد در گوشه پشتی ضبط کرد که چیزی شبیه یک کاغذ لوله شده در دستانش داشت.
دوربین تلویزیونی تصویر را از این مرد که چهره‌اش داخل کادر قرار نداشت برگرداند اما ناگهان روی چهره خشمگین و آکنده از نفرت حریری ثابت شد. در توئیتر، کاربران لبنانی ویدئوهایی از این مرد پخش کرده و آن را شاهدی برای بازداشت اجباری حریری دانستند.
خستگی و بغض
خبرگزاری آسوشیتدپرس همچنین نوشته چهره حریری در مصاحبه روز یکشنبه خسته و غمگین بود و او در برخی جاها تلاش می‌کرد بغضش را پنهان کند. او بارها و به نحوی غیرمعمول آب خورد و بعد از تمام شدن محتوای لیوان، باز هم آب خواست. در یک صحنه، مجری لیوان آب خودش را جلوی حریریگذاشت.
حریری همچنین بعد از گذشت یک ساعت از مجری خواست که مصاحبه را تمام کند. او گفت: شما من را خسته کردید.
تلاش برای واقعی به نظر رسیدن
پائولا یعقوبیان، مجری کانال المستقبل در اقدامی به منظور رد شایعات درباره اینکه این مصاحبه ضبط‌شده نبوده با هشتگ از مخاطبان خواسته سوال‌های خودشان را از حریری بپرسند. او در یکی از صحنه‌ها در پایان مصاحبه گفت: اگر این مصاحبه ضبط‌شده بود هیچ وقت نمی‌گفتم زنده است.
یعقوبیان در طول مصاحبه هم بارها سعی کرد که ثابت کند که برنامه ضبط‌شده نیست و در حال پخش زنده است. او بعد از اتفاق افتادن زلزله در مرز ایران و عراق به آن اشاره کرد تا حرفش را ثابت کند

02. November 2017

آزاد سازی رقه و شکست خلافت اسلامی داعش
عیسی پهلوان
شکست خلافت اسلامی داعش در جنگ با عراق وسوریه به معنای پایان کار این گروه تروریستی به عنوان یک حکومت است و موفقیت و پیروزی مهمی بشمار می آید، زیرا به عمر یک حکومت بسیار واپس گرا و ارتجاعی که گوی سبقت را از دیگرحکومت های واپسگرای سنی و شیعه ربوده، پایان بخشیده است، اما همانگونه که نمونه های طالبان و القاعده نشان داد این شکست به مفهوم نابودی این گروه تروریستی نیست ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه 
۷ آبان ۱٣۹۶ -  ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷

آغاز مذاکرات ولادیمیر پوتین با مقام‌های ایرانی درباره سوریه و برجام

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه و حسن روحانی همتای ایرانی‌اش در تهران.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، روز چهارشنبه به منظور شرکت در نشست سه‌جانبه ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه وارد تهران شد. وی بلافاصله با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کرد. ادامه

وزیر امور خارجه فرانسه به زودی به تهران سفر می کند

وزیر امور خارجه فرانسه
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، روز سه شنبه نهم آبان ماه گفته است که به زودی به تهران سفر خواهد کرد تا مقدمات سفر امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور به ایران را فراهم کند. ادامه

ماموریت راست آزمایی آمانو در تهران پس از انتقادهای پرزیدنت ترامپ از برجام

یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کرد.
آژانس روز یکشنبه ۷ آبان در بیانیه‌ای درباره این سفر اعلام کرد که، دیدار آمانو از تهران بخشی از گفتگوهای معمول بین آژانس و ایران برای تشخیص پایبندی ایران به توافق اتمی موسوم به برجام و نظارت آژانس بر اجرای تعهدات ایران در چارچوب این توافق است.
آقای آمانو در کنفرانس خبری به همراه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، گفت که ایران به تعهداتش در برجام عمل کرده است.
می‌توانم بگویم که ایران، تا امروز، تا جایی که به توافق اتمی مربوط می‌شود، تعهداتش در برجام را به اجرا گذاشته است.
سفر آقای آمانو به ایران در پی مناقشه بین واشنگتن و تهران بر سر تصمیم پرزیدنت ترامپ صورت گرفته است که ماه گذشته از تایید عملکرد ایران به توافق اتمی خودداری کرد.

کوروش هخامنشی؛ از تهدید تا فرصت
مجید تفرشی:
این یادداشت کوتاه را سال گذشته به خواست مجله کرگدن نوشته و منتشر کردم که چندان دیده و خوانده نشد. با بالاتر گرفته شدن ماجرای سال کوروش و تبعات آن، به نظرم آمد که بازنشرآن با کمی تغییر و ویرایش، شاید کمکی به بهبود این وضع بکند:
چکیده : مسئله علاقه و تمسک به افتخارات و شخصیت‌های باستانی و گذشته دوردست، نه موضوع جدیدی در ایران است و نه صرفا تجربه‌ای مختص کشور ما. با این همه به نظر می‌رسد که در دهه‌های اخیر، به خصوص در یک دهه اخیر، این موضوع ابعاد، دامنه و عمق اجتماعی، تبلیغاتی، سیاسی و فرهنگی جدیدی به خود گرفته و بخشی از کشمکش‌های مختلف روزمره موجود رسانه‌ای، در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور شده است ...

خشت کج استراتژی انتخاباتی
سید علیرضا حسینی بهشتی:
معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سوی رئیس جمهور با واکنش های گسترده در میان اهالی دانشگاه مواجه شده است. نگاه من در این یادداشت نه به کارآمدی یا ناکارآمدی و شایستگی یا ناشایستگی وزیر، که به تحلیل مربوط یا نامربوط بودن بخشی از انتقادات است. منتقدان این انتخاب رئیس جمهور را طیف گسترده ای تشگیل می دهد، اما شاید بتوان گفت نقطه اجماع مباحث مطرح شده، وفاداری یا بی وفایی رئیس دولت دوازدهم به وعده های انتخاباتی اش است. اتفاقا همین نقطه اجماع است که به زعم من، نیازمند تجزیه و تحلیلی ژرف تر از دفاعیات یا حملات جاری و ساری در رسانه هاست.
اجازه بدهید به عقب بازگردیم، به روزهایی که سخن از معرفی نامزدهای ریاست جمهوری برای انتخابات ۱۳۹۶ بود. طیف اصلاح طلب، بر انتخاب مجدد رئیس دولت و طیف یا بخش بزرگی از طیف اصولگرا، بر تلاش برای جلوگیری از انتخاب مجدد وی به هر قیمت ممکن (به یاد داریم تمسک به انواع تبلیغات انتخاباتی که در آنها هدف، وسیله را توجیه می کرد)، پافشاری می کرد. نقطه مشترک دو طیف، خالی بودن دست شان از برنامه ای معین برای پیگیری در فردای انتخابات بود؛ واقعیتی که در مناظره های انتخاباتی که از رسانه ملی پخش شد، بر مردم کوچه و بازار هم عیان شد. برنامه های معین بر چه اساسی شکل می گیرند؟ بر اساس مواضع اعلام شده افراد یا احزاب. این مواضع نه صرفا در ایستگاه های انتخاباتی و با هدف تهییج و بسیج رأی دهندگان، که در همه روزها و هفته ها و ماه های سال، در قالب نقد سیاست های جاری و پیشنهاد سیاست های جایگزین، تبیین و اعلام می شود. در این حالت، مواضع فرد یا حزب در قبال سیاست های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، داخلی و خارجی و مانند آن، به عرصه عمومی عرضه می شود تا مورد بحث و گفتگو قرار گیرد و میزان اعتبار، صحت و سقم و کارآمدی شان در بوته سنجش قرار گیرد. اعلام شفاف مواضع، بخش مهمی از هویت فرد یا حزب را مشخص می کند. بخش دیگر، کارنامه رفتاری و سابقه فرد یا حزب در حوزه عمل است که پای راستی آزمایی کارآمدی و پایبندی اخلاقی را به میان می کشد و از رهگذر آن، انتخاب کنندگان به یک داوری درباره این که فرد یا حزب مورد نظر تا چه اندازه در پیگیری برنامه های اعلام شده اش توانا یا ناتوان و نیز به لحاظ اخلاقی پایبند یا گریزپای است، دست پیدا می کنند

مشکل حکومت ایران با رسانه های برون مرزی
حسین باستانی:
برداشت اول: شب آخر مذاکرات ۱+۵ برای نهایی کردن برجام است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در حال پخش مطالب عادی خود و از جمله مستندی علمی است. طبیعتا کسانی که در التهاب کسب آخرین اخبار از مذاکرات هسته ای هستند، کانال را عوض می کنند.
برداشت دوم: مهلت رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به پایان رسیده. یک کارشناس سیاسی صدا و سیما، در حال بیان صحبت هایی است که اگر به جای شب انتخابات، مثلا سه سال قبل یا یک سال بعد هم پخش بشوند تفاوتی ندارند. بعد، مستندی در مورد لوزالمعده پخش می شود. طبیعتا باز خیلی ها کانال را عوض می کنند.
برداشت سوم: شورای نگهبان به خاطر اصرار بر روی برکناری یک عضو زرتشتی شورای یزد مورد انتقاد کم سابقه قرار گرفته. تلویزیون برای مدیریت فضا یک مناظره ترتیب می دهد که دو طرف آن عضو شورای نگهبان هستند و هر دو نیز ز تصمیم خودشان دفاع می کنند. این بار، صدای اعتراض خیلی از سرسخت ترین حامیان شورای نگهبان هم بلند می‌شود
اگر گفته شود که می توان نمونه هایی بی شمار از این قبیل را در کارنامه صدا و سیما فهرست کرد، اغراق آمیز خواهد بود؟ بعیداست که بسیاری از مدافعان رویه سیاسی صدا و سیما نیز، به این سوال پاسخ مثبت بدهند.
چنین نمونه هایی، البته مربوط به حرفه ای ترین، پرمخاطب ترین و بزرگ ترین رسانه حکومتی ایران با حدود ۳۴ هزار کارمند -۵۰ هزار نفر همکاربا احتساب نیروهای پیمانی- هستند. ارگانی که قرار بوده متناسب با امکانات خود، رسانه تعیین کننده حکومت ایران در مواقع حساس باشد، اما در چنان مواقعی، میدان را به راحتی به رقبا از رسانه های خارجی گرفته تا فضای مجازی- واگذار می کند.
توضیحات مدافعان رسانه های حکومتی در مورد عملکرد این رسانه ها، معمولا در این حد است که مشکل اصلی بودجه ناکافی یا توطئه های خارجی هستند. در حالی که بعید است رسانه ای که شب بعد از انتخابات اعتماد به نفس کافی را برای پوشش زنده اخبار آن ندارد، با مثلا ۵۰ درصد بودجه بیشتر این اعتماد به نفس را به دست بیاورد. یا مشکل بتوان انتظار داشت که رسانه های دیگر، در مواقعی که صداو سیما داوطلبانه میدان را تقدیم می کند، برای در اختیار گرفتن آن تردیدی داشته باشند.
مواجهه حکومت با مشکل رسانه ای خود، البته تاکنون از جنس بازنگری در رویه های حرفه ای نبوده و عمدتا، به انتظار از دستگاه قضایی و امنیتی برای مهار رقبا خلاصه شده است

پوردستان: روس‌ها از خاک ایران به سوریه موشک شلیک کردند

احمدضا پوردستان، جانشین فرمانده کل ارتش ایران
جانشین فرمانده کل ارتش ایران، تأیید کرد که پیش از این روس‌ها از خاک ایران به نواضعی در سوریه موشک کروز شلیک کرده‌اند و افزود این اقدام، با نظر مثبت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انجام شده است. ادامه

فرمانده سپاه: برد موشک‌ها طبق سیاست‌های رهبر دو هزار کیلومتر تعیین شده است

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران
فرمانده سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه، نهم آبان‌ماه، در یک سخنرانی ضمن تاکید بر توان افزایش برد موشک‌های ایران، اشاره کرد که برد این موشک‌ها طبق سیاست‌های آیت‌الله خامنه‌ای محدود انتخاب شده است. ادامه

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: برد دو هزار کیلومتری موشک‌های ایران زیاد و تهدید است

خانم نائورت می گوید موشک‌های ساخت ایران مدتهاست آتش درگیری در منطقه را شعله ور کرده است.
یک روز بعد از سخنان فرمانده سپاه پاسداران ایران درباره محدوده برد موشک های بالستیک ایران، هدر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به آن واکنش داد و گفت موشک‌های بالیستیک ایران تهدیدی علیه ما و متحدان ما است.
هدر نائورت روز سه شنبه ۹ آبان در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت قصد ندارد به هر اظهارنظر مقام های ایرانی پاسخ بدهد اما دو هزار کیلومتر هم برد خیلی زیادی است. موشکهای بالستیک ایران تهدیدی برای ایالات متحده و همچنین دیگر متحدان مان در منطقه از جمله متحدان عرب ما است.
واکنش خانم نائورت به سخنان محمدعلی جعفری است که پیشتر گفته بود مقام معظم رهبری برای موشکهای ایران سقف دو هزار کیلومتر را تعیین کرده‌اند.
سخنگوی کاخ سفید افزود: ما با متحدان مان درباره نگرانی‌های‌مان در زمینه فعالیتهای بی ثبات کننده ایران گفتگو و رایزنی می‌کنیم. بنابراین تنها آمریکا نیست که ایران را تهدید می‌داند بلکه متحدان ما هم این موضوع را مدنظر دارند.

استیو منوشن متحدان را برای سخت‌تر کردن تحریم‌های ایران تحت فشار می‌گذارد

استیو منوشن، وزیر خزانه‌داری آمریکا می گوید دولت ترامپ خواهان همکاری با متحدان واشنگتن برای شدت بخشیدن به تحریم ها علیه ایران است، ولی او صحبتی از اقدامات خاص علیه موسسات طرف تجارت با سپاه پاسداران نمی کند. کاخ سفید در تازه ترین اقدامات اش تجارت با سپاه و شرکت های وابسته اش را هدف قرار داده است.
وال استریت جورنال
نوشت: وزیر خزانه‌داری آمریکا در دیدارهایی در سطح عالی در عربستان سعودی، اسرائیل، امارات متحده عربی و قطر کوشید فشارها بر ایران را شدت بخشیده و شبکه تامین مالی تروریسم را سرکوب کند.
بسیاری از این ترس دارند که سیاست جدید واشنگتن در برابر ایران رهبران جمهوری اسلامی را به ترک توافق هسته ای ترغیب کند و در نتیجه شرکت های غربی و خاورمیانه ای در حال تجارت با ایران مشمول دور جدیدی از مجازات ها شوند.
سپاه پاسداران طی یک دهه گذشته بخش هایی از اقتصاد ایران از جمله نفت، مالی، مخابرات و عمران را در دست گرفته است.
استیو منوشن در مصاحبه ای پس از سفر به منطقه گفت در حال حاضر تمرکز ما بر همکاری با متحدان مان در تحریم فعالیت هایی است که خارج از توافق هسته ای ایران قرار دارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره این که آیا آمریکا قصد دارد شرکت های خارجی طرف تجارت با ایران را تحت پیگرد قرار دهد یا نه تصریح کرد: هنوز برای اظهار نظر در این باره زود است.
منوشن در عین حال گفت: فعلا دست کم با شرکای اروپایی مان بر روی توافقی کار می کنیم که به مواردی خارج از توافق هسته ای مربوط است، ما به شکلی جدی آن فعالیت ها را تحریم کرده و تحریم خواهیم کرد.

 

دیدگاه| گام نخست اعلام سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی است

یادداشتی در نشریه هیل از تام کنتوِل*
همان طور که مریم رجوی، رییس شورای ملی مقاومت ایران، اشاره کرده است همزمان با تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید تمام افراد، نهادها، موسسات و شرکت های وابسته به سپاه و همتایان تجاری شان فورا تحت تحریم قرار بگیرند. پول مولفه عمده جاذبه استراتژیک آن ها است. در عین حال، سپاه پاسداران و مزدورهای شبه نظامی شان باید از عراق، سوریه، یمن، افغانستان و لبنان اخراج شده و جلوی ارسال تسلیحات و اعزام نیروهای شان به آن کشورها گرفته شود.
معرفی سپاه پاسداران به عنوان گروهی تروریستی به دور باطل خشونت های فرقه ای در خاورمیانه که جان بسیاری را گرفته است پایان خواهد داد.
وقتی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی اعلام شود حوزه فعالیت هایش به داخل مرزهای ایران محدود خواهد شد و رژیم آلترناتیوی جز رو به رو شدن با خواست های مردم ایران نخواهد داشت. وقتی آن روز رسید، زمانی که جنبش سبز بعدی فرا برسد، ایالات متحده آمریکا و تمام جهان دموکراتیک باید آماده ایستادن در کنار فریاد مردم ایران برای آزادی باشند.
*
سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی آمریکا، با سابقه خدمت در افغانستان و عراق از جمله فرماندهی نیروهای آمریکا در اردوگاه اشرف در سال ۲۰۰۳

ژنرال اسرائیلی: ایران پشت بسیاری از حملات سایبری به ارتش اسرائیل است

ایران و اسرائیل که به طور علنی دشمن یکدیگر محسوب می‌شوند در حوزه سایبری در جنگ با یکدیگر به سر می‌برند.
یک ژنرال اسرائیلی مسوول امنیت شبکه‌ای گفته است که ارتش این کشور روزانه با هزاران حمله سایبری روبروست و بسیاری از آنها توسط ایران صورت می‌گیرد که در حال بهبود قابلیت‌های هک اینترنتی خود است. ادامه

واکنش فرزندان کروبی،‌ موسوی و رهنورد به سخنان شمخانی:‌ حصر ادامه دارد

نرگس موسوی، ‌یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در توئیتر نوشت‌: آنها همچنان در حصر خانگی هستند و از ديدن اقوام و دوستان خود كما فی السابق محروم هستند
ساعاتی پس از آنکه سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مبنی بر اینکه رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ در حصر نیستند فرزندان مهدی کروبی،‌ میر حسین موسوی و زهرا رهنورد ‌اعلام کردند که آنها همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند. ادامه

پافشاری بر نکات تفرقه افکن، سد راه شکل گیری همبستگی ملی است

هوشنگ کردستانی
این ما و تو نتیجه بیگانگی بود،  صد دل بیکدگر چو شود آشنا یکی است
صائب تبریزی
چند سال پیش از استقرار جمهوری اسلامی، در گفت و گویی با شادروان فروهر یادآور شدم که رویداد بیست و هشتم مرداد خطی میان جامعه پدید آورده است.
از دید من آنان که آن سوی خط هستند الزاماً همه بد نیستند و آنانی هم که این سمت خط یعنی با ما هستند الزاماً همه موجه نمی باشند.
شادروان فروهر بر این که بیست و هشتم مرداد باعث جدایی میان ایرانیان شده است، تأکید داشت.
سال‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تبعید ناخواسته من از ایران، دیداری که با ایشان در پاریس دفتر دکتر آبتین ساسانفر- دست داد، این مطلب را که رویداد بیست و هشتم مرداد در میان مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور دو دستگی پدید آورده است، یادآور شدم. شادروان فروهر هم اعتقاد داشت که تفرقه میان ایرانیان به زیان شکل گیری همبستگی ملی برای تحقق مردم سالاری و رسیدن به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی است که همواره شعار جبهه ملی، حزب ملت ایران بوده و می پنداشت که این خط جدا کننده باید از میان برداشته شود تا یک نیروی همبسته پر قدرت در خارج از کشور پدید آید که بتواند به مبارزه آزادیخواهان و ملی گرایان در داخل یاری برساند.

دیدگاه| یک عربستان سعودی اتمی، تنش‌ها در خاورمیانه را شعله ور می‌کند

خالد الفلیح، وزیر انرژی عربستان سعودی، نفر وسط
مقاله ای از کریستینا مازا در وبسایت نشریه نیوزویک
عربستان سعودی اعلام کرده است که قصد دارد استخراج اورانیوم را آغاز کرده و برنامه هسته ای خودش را بسازد؛ تحولی که می تواند به جنگ افزار هسته ای و تشدید تنش های منطقه ای بیانجامد.
هاشم بن عبدالله یمنی، مقام ارشد امور هسته ای عربستان سعودی، می گوید کشورش قصد دارد با توسعه یک برنامه انرژی هسته ای به خودکفایی در تولید انرژی برسد. این بخشی از دگرگونی وسیع اجتماعی و اقتصادی عربستان سعودی است که از جمله اهداف آن کاستن از وابستگی اقتصاد آن کشور به نفت است.
هاشم بن عبدالله یمنی در یک کنفرانس انرژی در ابوظبی گفت که هدف از این کار افزودن انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به منابع انرژی کشورش است.
بعضی تحلیلگران نگران این هستند که یک عربستان سعودی هسته ای موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه را به هم بزند.
ایالات متحده آمریکا هنوز موضع رسمی خود را در این باره اعلام نکرده است، اما ریاض روابطی نزدیک با دولت ترامپ دارد. اگر واشنگتن از سعودی ها در این پروژه حمایت کند تنش میان ریاض و تهران به اوج خواهد رسید.

عراق: رد نقش قاسم سلیمانی، همزمان با منع حمل پرچم اسرائیل

بعد از حمایت اسرائیل از همه پرسی استقلال کردستان، در تجمعات پرچم این کشور در اقلیم کردستان عراق به در دست گرفته شد.
همزمان با رد نقش قاسم سلیمانی در عملیات اخیر ارتش عراق، رئیس پارلمان این کشور اعلام کرد  نمایش و حمل پرچم اسرائیل در عراق جرم است.
حیدر العبادی روز سه شنبه ۹ آبان در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت نقش قاسم سلیمانی در عملیات ارتش عراق برای پس گرفتن شهر کرکوک از نیروهای کرد را رد کرد.
در حالی آقای عبادی این ادعا را کرد که پیشتر برخی خبرگزاری های ایران مدعی شده بودند قاسم سلیمانی قبل از عملیات ارتش عراق سفری به اربیل داشته و نیروهای اتحادیه میهنی کردستان را تهدید کرده چنانچه از کرکوک خارج نشوند، حمایت تهران را از دست می دهند. پیشتر مسعود بارزانی رئیس مستعفی اقلیم کردستان عراق هم مدعی شده بود نیروهای اتحادیه میهنی خیانت کرده اند.
نخست وزیر عراق می گوید خود او در منصرف کردن اعضای اتحادیه میهنی نقش داشته است.
دستور رئیس پارلمان عراق
روز سه شنبه همچنین سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق اعلام کرد نمایش و برافراشتن پرچم اسرائیل ممنوع است.
او به صدای آمریکا گفت افرادی که اینکار را بکنند تحت پیگرد قرار می گیرند. وی به جزئیات تصویب این قانون اشاره ای نکرد و تنها گفت فراکسیون شیعیان پارلمان عراق این طرح را تقدیم کرده و بقیه رای داده اند.
واکنش این مقام ارشد عراقی به نمایش پرچم اسرائیل توسط کردهای هوادار استقلال از عراق است. دولت اسرائیل تنها دولتی بود که از اعلام استقلال کردستان حمایت کرده بود و در برخی از میتینگ های انتخاباتی در اقلیم کردستان عراق، برخی پرچم اسرائیل را به دست گرفته بودند.

خاورمیانه و ایران در گزارش تازه صندوق بین المللی پول

خاوند: در مجموع ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی خاورمیانه چندان خوشبینانه نیست
فریدون خاوند،استاد اقتصاد در پاریس، در مورد گزارش گزارش سالانه صندوق بین المللی پول می گويد: در مجموع ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی خاورمیانه چندان خوشبینانه نیست. ادامه

رهبر برکنار شده کاتالونیا برای دادگاه به اسپانیا باز نمی‌گردد

کارلس پوجیدمون در بلژیک حضور داشته است.
در حالیکه دستگاه قضایی اسپانیا، کارلس پوجدمونت، رئیس  برکنار شده دولت محلی کاتالونیا را احضار کرده، او گفته برای دادگاه به اسپانیا باز نمی گردد. پیشتر بحث پناهندگی او به کشور دیگری مطرح شده بود.
دیوان عالی اسپانیا روز سه شنبه ۹ آبان اعلام کرد کارلس پوجیدمون رهبر برکنار شده کاتالونیا را به همراه ۱۳ نفر از اعضای کابینه اش برای شرکت در دادگاه در روز پنجشنبه احضار کرد.
حوزه مانوئل مازا دادستان کل اسپانیا اعلام کرده قصد دارد کارلس پوجیدمون و همکاران جدایی طلب وی را به تشویش، شورش و اختلاس متهم نماید.
روز چهارشنبه ۱۰ آبان وکیل پوجدمونت اعلام کرد که فعلا حکم بازداشتی علیه او صادر نشده و او برنمی گردد. چون اگر برگردد و بازداشت شود، نمی تواند در انتخابات شرکت کند. وکیل این مقام سابق دولت خودمختار کاتالونیا می گوید مقام های قضایی می توانند از او در حالیکه خارج از اسپانیا است، سوال کنند.
آقای پوجیدمون هم اکنون در بروکسل بلژیک بسر می برد و می گوید به دلایلِ ایمنی و آزادی به آن کشور رفته است.
سه نفر از مشاوران دولت معزول کاتالونیا سه شنبه وقتی از بلژیک وارد اسپانیا شدند، مورد استقبال مردم قرار گرفتند.
۹ مهر پوجدمونت همه پرسی استقلال از اسپانیا را اعلام کرد اما دولت مرکزی با آن مخالفت کرد و هفته گذشته مقامات دولت خودمختار کاتالونیا را بر کنار کرد.
قرار است انتخابات جدیدی در ماه دسامبر در منطقه کاتالونیا برگزار شود و حزب جدایی خواه این منطقه اعلام کرد نامزدهایی برای شرکت در این انتخابات معرفی خواهد کرد.

مطالب شماره ۱۴۸، آبان ماه ۱۳۹۶، سایت مهر بدین قرار است:
۱ـ ویژه‌نامه صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر
۲ـ تأملی بر شعار جبهه ضدِ دیکتاتوری
۳ـ برخورد واقعی حزب توده ایران به اصل ولایت فقیه چه بود؟
۴ـ انقلاب اکتبر و ایران
۵ـ دستاوردهای حکومت شوروی
۶ـ انقلاب اکتبر، داستان یک ضرورت تاریخی
۷ـ شورش مسلحانه
۸ـ درس‌های انقلاب اکتبر
۹ـ مرتضی کیوان، آوازه‌خوانی که ترانه‌اش گُل می‌کند در دشت سینه‌ها
۱۰ـ برای یک سوسیالیسم خوب زیستن

جرس: هرگونه عضویت صدیقه وسمقی در اجزای این وبسایت تکذیب می‌شود
کلمه گروه خبرصدیقه وسمقی عضو اسبق شورای شهر،شاعر، نویسنده، مترجم، اسلام پژوه، تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اجتماعی هفته‌ی گذشته پس از برگزاری یک دادگاه ۱۵ دقیقه‌ای بازداشت و روانه زندان اوین شد.
به گزارش کلمه بر اساس اظهارات وکیل او محمود علیزاده طباطبایی وسمقی به اتهام‌های عضویت در کمیته حمایت از آسیب دیدگان حوادث سال ۸۸ و عضویت در وبسایت جرس (جنبش راه سبز)  به پنج سال زندان محکوم شده است.
درهمین رابطه وبسایت جرس در اطلاعیه عضویت صدیقه وسمقی در وبسایت جرس را تکذیب و رد کرده است