Loading
گزارش ها و ايران در آئينه رسانه های آلمان تازه های روز ، گفتنيها ، نوشته ها و انديشه ها
Bis 29. März 2018 März 2018

30 April 2018

خانواده وزیری, دوست گرامی طهماسب وزیری تسلیت ما را بپذیرد
نوشته ای از ابوالفضل محققی به یاد فرزانه صابری:


دست یک دخترک کوچک وزیبا با گیسوان بلند را گرفته بود آرام وارد جمع ما در یکی از خانه های کابل شد. بسیار جوان بود با لبخندی محو که رنجی عمیق را بیان می کرد.
گفتند خانم رفیق عباس(تهماسب) است و نامش افسانه است . نام مستعارش بود! نام دخترک کوچک نگار. تولد یکی از بچه ها بود. از آن تولد ها که کیکش با یک تخم مرغ پخته می شد و بعد آن هر چه بود،رقص ، خواندن وشادی کودکان وهمراهی بزرگان
.او به این جمع نسبتا بزرگ پیوست .جمعی که هر کدام با انبوهی ازسختی ، درد واندوه ، ناگزیر از جلای وطن شده بودند.

در انتهای یکی از ساختمان های "مکروریان سه" درخانه ای دو اطاقه سکنی گرفت .آرام وبی صدا !عباس ،همسرش در آن روزهای نخست نبود. می دانستم با چه سختی از دام رسته و به کابل رسیده است.
روزی همراه نگار پائین محوطه دفتر ایستاده بود. با همان فرم خاص خود ! یک پا اندکی جلوتر و بیشترسنگینی داده بر یک پا. دست راستش بر روی بازوی چپ نیم حلقه کرده بود ، گفتم < چه دختر زیبائی داری !> خنده ملایم و غمناکی کرد. با همان دست چپ آزاد به آرامی دستی بر سر نگار کشید" میدانی یک پسر زیباتر از نگار در ایران دارم ! " اشگ دور چشمانش حلقه زد،" پیش پدر ومادرم هستند. "

من اندوه عمیق اورا با تما م وجود حس می کردم . چه با مادران رفته بود؟ این مادر جوان چگونه این همه دوری وسختی مبارزه را تحمل می کرد ؟
سال ها گذشت .،از کابل به تاشکند واز تاشکند به برلین. پسرش به جمع خانواده پیوست .عباس (طهماسب) با تمام وجود شب وروز کارکرد. بچه ها داشتند بزرگ می شدند ! خانه کوچک وزیبا ئی خریدند. او سخت درس خواند وبچه ها را بزرگ کرد .هر بار که گذرم به برلین می افتاد به این خانواده کابلیمان سر می زدم .
رضایت او از زندگی ودرس خواندن را حس می کردم.
یکبار که در برلین بودم هم زمان با گرفتن دکترایش در اقتصاد بود. تمام وجودش غرق شادی ، ادعائی نداشت ! یک عرصه از مبارزه را برده بود. بچه هایش وارد دانشگاه های خوب آلمان شده بودند.عباس ، نگار و علی در کنارش.
نگاه عاشقانه توام به خنده به این هرسه را می شد دید .روز یک شنبه ای بود.مهمانشان بودم ، گفت : دوست دارم با تو به این فلومارکت(بازار دست دوم) پشت خانه برویم !می خواهم برای دکور بالای قفسه آشپز خانه چند تا کریستال رنگی به خرم !
رفتیم یک بیک و به دقت نگاه می کرد . نهایت سه یا چهار کریستا ل رنگی که رنگ های سرخ وشاید سبز هم بود انتخاب کرد و خرید .
باز همان گونه که پائین دفتر دیدم در مقابل یک بساط آنتیک فروشی ایستاد! یله داده بر یک پا ودست راست حمایل کرده روی بازوی چپ. داشت یه یک کریستال روی را میز نگاه می کرد .
گوئی زمان متوقف شده بود ومن باز به سال ها سال دور برگشته بودم ! زنی با کودکی تنها و دلگیر،هراسان از فکر کودکی که در ایران نهاده بود .
کریستالی را برداشت روبروی خورشید گرفت. شعاع های رنگارنگ خورشیداز منشور کریستال عبور کردند ! پخش شدند! من سیمای راضی و خندان اورا با کریستالی بر دست در ذهنم حک کردم . سیمای زنی ، رفیقی از رفیقانمان ، که باچنگ ودندان زندگی را در کنار همسرش و بچه هایش ساخته بود!

با چند ظرف رنگی کریستال به خانه برگشتیم .آن ها را روی قفسه آشپزخانه نهاد <طهماسب نظرت چیست؟.> طهماسب می خندد <فرزانه جان عالی است !> او ستایش گر همسر وهم راهش بود .
زندگی از منشور کریستال ها می گذرد! در شعاع های نورانی آن باز تاب می یابد .در مقابل دیدگانت قرار می گیرد. در زیر شعاع های رنگارنگ حیات، چه جان ها ی زیبا وآزاده ای با تلاش شبانه روز زندگی را می سازند ! با نهادن چند ظرف رنگی بر بالای قفسه احساس شادی می کنند.
به همین سادگی و سختی!
این زیبائی زندگی است وآسان به دست نمی آید . افسوس گاه درست در لحظه ای که می خواهی نفسی به آرامش بکشی و بر کریستال های رنگی بالای قفسه نگاه کنی ودر جادوی رنگ ها جادو شوی ! آن سوی تلخ زندگی دهان باز می کند.
مرگ که توامان زندگی است.بر در می کوبد !کوبشی گاه زود هنگام وگاه به موقع . اما از آن گریزی نیست!
مرگ هم رنگی ازرنگ های تیره زندگی وفراسوی زندگیست ! رنگی مخصوص به خود ! رنگ خاطره ها ! رنگی مانده گار درذهن ، این قدرت مرگ است که هم زمان با پس زدن زندگی خاطره را پیش می کشد و جای گزین می کند . خاطره برای همیشه در ذهن ما جا خوش می نماید و عزیز رفته در یاد ما مانده گار می شود .
در این فاصله کوتاه ، تولد ومرگ زندگی فی النفسه معنی ندارد. نو ع نگاه به زندگی، مفهوم بخشیدن به آن ،پای بندی وعمل کردن خوب یا بد انسان در حیات اجتماعی است که بر آن معنی می بخشد.
مهم نبرد ی است که تو برای ساختن زندگی انجام میدهی! فرزانه همیشه در نبرد بود! نبرد برای ساختن وبهتر ساختن زندگی ! او زندگی را آن سان که می خواست ساخت. تراشش داد چونان کریستالی درخشان بر رف خاطره ها نهاد ورفت ! .یادش گرامی

اول ماه مه چگونه بوجود آمد؟ رزا لوکزامبورگ
ايده شادى بخش استفاده از جشن و تعطيلى بعنوان ابزارى براى به کرسى نشاندن خواست هشت ساعت کار در روز اولين بار در استراليا متولد شد. در سال ١٨٥٦ کارگران تصميم گرفتند بعنوان سمبل هشت ساعت کار در روز، در يک روز معين کار را تعطيل کنند، دور هم جمع شوند و به جشن و شادى بپردازند. کارگران روز ٢١ آوريل را بعنوان جشن هشت ساعت کار در روز تعيين کردند. در آغاز کارگران استراليا اين روز را فقط براى سال ١٨٥٦ در نظر داشتند. اما اين اولين جشن آنچنان تاثير عميقى بر روى توده هاى کارگر استراليا داشت و آنچنان روحيه آنها را براى حرکات جديدتر بالا برد، که تصميم گرفتند اين روز را هرساله جشن بگيرند.
براستى هم چه چيز بيش از توقف کار با تصميم خود کارگران، ميتوانست روحيه و باور به نيروى خويش را اين چنين در ميان کارگران بالا ببرد؟ چه چيزى به اين بردگان ابدى کارخانه ها و کارگاه ها، ميتوانست بيش از مارش ارتش کارگران، ارتش خويش جرات و جسارت بخشد؟ بدين ترتيب ايده جشن کارگرى بسرعت پذيرفته شد. از استراليا آغاز گرديد و به ساير کشورها گسترش پيدا کرد تا اينکه سرانجام همه کارگران دنيا را در بر گرفت. ابتدا کارگران آمريکا تجربه کارگران استراليا را دنبال کردند و در سال ١٨٨٦ تصميم گرفتند که اول ماه مه روز توقف سراسرى کار باشد. در اين روز ٢٠٠٠٠٠ کارگر کار را ترک کردند و بر خواست ٨ ساعت کار تاکيد نمودند. سپس براى چند سال پليس و پيگرد قانونى مانع تکرار تظاهرات کارگران آمريکا در چنين ابعادى شدند. با اين وجود در سال ١٨٨٨ کارگران تصميم گرفتند که مراسم اول ماه مه را دوباره جشن بگيرند و تاريخ مراسم بعدى را اول ماه مه سال ١٨٩٠ اعلام کردند
هم زمان جنبش کارگرى در اروپا رشد و تحرک زيادى پيدا کرد. قدرتمندترين بيان و تجلى اين جنبش در “کنگره بين الملل کارگران” در سال ١٨٨٩ بود. اين کنگره با شرکت ٤٠٠ نماينده تصميم گرفت که هشت ساعت کار بايد در صدر خواستهاى کارگران قرار گيرد. پس از آن نماينده اتحاديه هاى فرانسه، لاوين از منطقه بوردو، با اراِئه قطعنامه اى از کنگره خواست که توقف کار در روز اول ماه مه به اين منظور در دستور کار همه کارگران جهان قرار گيرد. سپس نماينده کارگران آمريکا با تائيد پيشنهاد رفيق کارگر خود از کنگره درخواست کرد که کارگران در اول ماه مه سال بعد يعنى ١٨٩٠ دست به اعتصاب عمومى بزنند. بدين ترتيب کنگره انترناسيونال روى تاريخ جشن عمومى کارگران تصميم گرفت
مانند ٣٠ سال قبل در استراليا، کارگران اينبار هم تظاهراتى براى همان يک بار را مد نظر داشتند. کنگره انترناسيونال تصميم گرفت که کارگران همه کشورها باهم براى خواست هشت ساعت کار در روز، در اول ماه مه سال ١٨٩٠ تظاهرات کنند. هيچ کس از تکرار تعطيلى براى سالهاى ديگر سخنى نگفت. طبيعتا کسى نميتوانست پيش بينى کند که اين ايده به اين راحتى ميتوانست موفقيت آميز باشد و به سرعت توسط کل طبقه کارگر پراتيک شود. با اين حال فقط کافى بود که کارگران روز اول ماه مه را براى يکبار جشن بگيرند تا همه متوجه شوند و احساس کنند که جشن روز اول ماه مه بايد هر ساله و بطور هميشگى برگزار شود
اول ماه مه به خواست هشت ساعت کار در روز فراخوان ميداد. اما حتى بعد از اينکه کارگران به اين خواست رسيدند، اول ماه مه پايان نيافت. مادام که مبارزه کارگران عليه بورژوازى و طبقه حاکمه ادامه دارد، مادام که کارگران به همه خواستهايشان نرسيده اند، اول ماه مه روز بيان اين خواست ها خواهد بود. و هنگاميکه روزهاى بهترى سر رسد، هنگاميکه طبقه کارگر همه جهان رهايى خود را بدست آورد، آن زمان نيز بى ترديد بشريت روز اول ماه مه را به افتخار مبارزات تلخ و مشقات زيادى که در گذشته متحمل شده جشن خواهد گرفت.

تاريخ نگارش: چاپ اول به زبان لهستانى سال ١٨٩٤ در اسپراوا ربرتينازا


یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر را به کارگران شرافتمند ایران تبریک می‌گوییم
132 سال قبل در روز اول ماه می سال 1886 کارگران معترض به زیادی ساعات کار روزانه در شهر شیکاگو در آمریکا، دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند، که این اعتراضات کارگری توسط نیروهای سرکوبگر پلیس و با آتش گشودن آنها به روی کارگران، به خون کشیده شد و تعدادی نامشخص از کارگران معترض در خون خود درغلتیدند. پس از این اقدام جنایتکارانه، پنج نفر از رهبران کارگران نیز مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شدند، که یک نفر از آنان قبل از اجرای حکم اعدام خودکشی نمود و چهار نفر بقیه سریعا اعدام گردیدند پس از وقوع آن حادثه دردناک، روز اول ماه می، روز جهانی کارگر نام گرفت و انتخاب این روز جهانی توسط کارگران سراسر دنیا مهر تایید خورد و با این نام در تاریخ جهان ثبت گردید.
کیست که نداند که اگر افزایش تولید در جوامع بشری موجب ارتقاء سطح زندگی همه مردم و رفاه و آسایش کلیه شهروندان در این جوامع است، بنابر این توجه به بهبود شرایط زندگی کارگران و آسایش آنان به عنوان تولید کنندگان اصلی، باید مورد احترام و تاکید همگان قرار داشته باشد.
روز جهانی کارگر امسال در شرایطی در ایران برگزار می‌شود که عده زیادی از کارگران شرافتمند این سرزمین توسط حکومت جمهوری اسلامی در زندان‌ها به بند کشیده شده‌اند. حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران به مراتب از زیر خط فقر پائین‌تر است. عده زیادی از کارگران زحمتکش در کارخانجات مختلف در جای جای کشور، ماه‌ها از دریافت حقوق خود محروم مانده‌اند. در نتیجه سوء سیاست‌ها و سوء مدیریت‌های حاکمیت و بحران اقتصادی هولناکی که پدید آمده، بسیاری از کارخانجات کشور تعطیل شده و یا با حداقل ظرفیت و به طور محدود به کار خود ادامه می‌دهند و این سیاست‌های نادرست، بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران زحمتکش و شریف ایران را به دنبال داشته است. در جو بسته و اختناق آمیز حاکم بر کشور، کارگران از حق داشتن تشکل و ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری محرومند. ولی با وجود این تنگناها در اغلب جوامع کارگری کشور اعتراضات و اعتصابات کارگران هر روز به چشم می‌خورد.
جبهه ملی ایران روز جهانی کارگر را به کارگران عزیز ایران تبریک و تهنیت می‌گوید و امید دارد که با استقرار حاکمیت ملی و مردم‌سالاری که خواسته آحاد ملت ایران است، کارگران و سایر اقشار ملت به حقوق انسانی خود دست یابند.
دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
تهران – هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

 

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت
اول ماه مه، روز جهانی کارگران، روزپیکار برای زندگی انسانی
ترازنامه جنبش پرتوان نیروهای کار در سال ۱۳۹۶
۲۰۴۹ حرکت اعتراضی بدون محاسبه حرکتهای اعتراضی غارت شدگان و قیامهای تهیدستان

www.toufan.org
فرخنده باد اول ماه مه روز نمایش پرقدرت اتحاد کارگران سراسر جهان

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
ارتش سوریه: به چند پایگاه نظامی در حومه حماه و حلب حمله موشکی شد
تلویزیونی دولتی سوریه شامگاه یکشنبه ۳۰ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت از حملات موشکی تازه‌ای به چندین مرکز نظامی این کشور در استان‌های حما و حمص خبر داده است. یکی از مناطقی که مورد اصابت موشک قرار گرفته پایگاه «بریگارد ۴۷» است که گفته شده محل استقرار نیروهای سپاه قدس است.

عکس: آرشیو
تلویزیون دولتی سوریه به نقل از ارتش این کشور منشأ حملات موشکی شامگاه گذشته، حدود ساعت ۱۰ شب را مشخص نکرده. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده که چند پایگاه نظامی در این کشور هدف حملات موشکی «دشمن» قرار گرفته و تصاویری از انفجارهای سنگین در محل اصابت موشک‌ها را نیز منتشر کرده. مرکز زلزله‌نگاری اروپا – مدیترانه بعد از حمله موشکی شامگاه ۳۰ آوریل زمین‌لرزه‌ای به بزرگی  ۲,۶ ریشتر را در این ناحیه ثبت کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است اعلام کرده که در این حملات موشکی چند پایگاه نظامی از جمله پایگاه «بریگارد ۴۷» که محل استقرار نیروی‌های سپاه قدس بوده، هدف قرار گرفته. دیده‌بان حقوق بشر سوریه رویدادهای جنگ داخلی این کشور را زیر نظر دارد.
منابع محلی مدعی شده‌اند که  ۱۸ نیروی ایرانی در این حملات کشته و زخمی شده‌اند. همچنین حمله‌ای هم به منطقه تقسیس در نزدیکی ساحل غربی استان حماه انجام شده است.
همچنین پایگاه‌های ارتش سوریه در اطراف فرودگاه نظامی نیرب در حوالی فرودگاه حلب نیز هدف حمله موشکی قرار گرفته. هاآرتص می‌نویسد که این حملات موشکی را ارتش اسرائیل انجام داده.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته اعلام کرده که این کشور «آزادی عملیات» در سوریه را حق خود می‌کند. او گفته است اسرائیل در سوریه با سه مشکل روبروست: ایران، ایران و باز هم ایران.

مایک پمپئو در نخستین ماموریت دیپلماتیک در خاورمیانه و آگاه ساختن متحدان آمریکا از رویکرد به ایران
مایک پمپئو، وزیر جدید خارجه آمریکا، راهی خاورمیانه شد تا مقامات ارشد درعربستان سعودی، اسرائیل و اردن، سه متحد اصلی آمریکا در آن منطقه را، از رویکرد دولت ترامپ به جمهوری اسلامی ایران با خبر کند.
آقای پمپئو که برای شرکت در نشست وزرای خارجه عضو ناتو به بروکسل سفر کرده بود، در حالی در ادامه سفر خود وارد عربستان سعودی شده است، که پرزیدنت ترامپ رویکرد جدید آمریکا را درباره توافق اتمی با ایران تشریح کرده است.
پرزیدنت ترامپ روز جمعه هفتم اردیبهشت در کنفرانس خبری به همراه صدراعظم آلمان گفت: «باید مطمئن شویم این رژیم خون ریز به سلاح اتمی نرسد
پرزیدنت ترامپ، برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در منطقه، به ویژه در سوریه و یمن، و محدودیت زمانی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم را که در برجام قید شده است نقایصی می‌داند که بدون اصلاح آنها، ماندن در توافق بر خلاف منافع امنیتی آمریکا و جهان خواهد بود.
او تاکید کرده است که اگر نقایص برجام رفع نشود، آمریکا در این توافق نخواهد ماند.
او همچنین روز جمعه تاکید کرد به جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد در صورت خروج آمریکا از توافق اتمی، موسوم به برجام، فعالیت برای تولید سلاح اتمی را از سر بگیرد.
وزیر خارجه آمریکا نیز در کنفرانسی خبری در بروکسل گفت که بدون رفع نقایص برجام، پرزیدنت ترامپ احتمالاًتصمیم به خروج آمریکا خواهد گرفت.
او گفت: «تیم ما در حال کار است و من مطمئن هستم گفتگوهای بسیاری خواهیم داشت تا آن چه پرزیدنت ترامپ در باره توافق تصریح کرده است، عملی شود. بدون رفع نقایص اساسی توافق، بدون رفع کمبودها و اشکالات آن، به نظر نمی رسد پرزیدنت ترامپ پس از دوازدهم مه در توافق بماند
به گزارش رویترز، فرانسه، بریتانیا و آلمان، که بر رعایت برجام تاکید دارند، به تدوین طرح جدیدی نزدیک شده‌اند که می‌گویند پرزیدنت ترامپ را در باقی ماندن در توافق تشویق خواهد کرد.

آیت‌الله جوادی‌ آملی: اگر ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی عصر امروز در دیدار علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به شهر قم سفر کرده ضمن تبریک هفته کارگر اظهار داشت: بدانیم که اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت به همین جهت حواس‌تان باشد. البته بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم. این بی‌عدالتی‌ها و بی‌عرضگی‌های برخی مسوولان قابل تحمل نیست. کشوری که این همه منابع و آب و خاک دارد چرا باید این همه گرسنه داشته باشد.
به گزارش ایلنا؛ این مرجع تقلید با بیان اینکه فقر بدنی یک مشکل خوش‌خیم اما فقر فرهنگی یک مشکل بدخیم است، گفت: جامعه اگر از نظر حیثیت اجتماعی باشد، درست باشد فقر مادی هم تحمل می‌کند کما اینکه اوایل انقلاب فشارهای مختلف از جمله جنگ تحمیلی، بمباران‌ها، ترور شخصیت‌ها و … تحمل کرده‌اند اما بدون شک همین مردم اختلاس‌ها و بی‌عرضگی‌های مسئولان را تحمل نمی‌کند.

تلگرام کند شد؛ دیگر تصاویر و فیلم‌ها در تلگرام به راحتی دانلود نمی‌شود
پس از دستور فیروز آبادی، دبیر شورای عالی مجازی، از امروز صبح تصاویر در تلگرام غیر قابل مشاهده شده است.
در همین رابطه شرکت ارتباطات زیرساخت در این خصوص اطلاعیه ای صادر کرد. در اطلاعیه شرکت ارتباطات زیر ساخت امده است:
عصر روز گذشته ابلاغیه‌ای توسط دبیر محترم شورایعالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی واصل شد که بر اساس آن، مجوز قانونی صادره‌ی آن مرکز در سال ۱۳۹۵ در خصوص استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام رسان تلگرام(CDN) در ایران لغو و باطل اعلام شده است.
بر اساس روالهای قانونی، “شرکت ارتباطات زیرساخت” موظف است نسبت به خروج این سرورها از مدار اقدام نماید و از این پس، ترافیک این پیام رسان تنها از طریق “ارتباطات بین الملل کشور” راهیابی خواهد شد، ضمن آنکه، اجرای این ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، ممکن است کاهش کیفیت استفاده از این پیامرسان را در پی داشته باشد

مکرون: فرانسه از برجام خارج نخواهد شد
به گزارش دویچه وله، رییس‌جمهور فرانسه در سخنرانی خود در صحن علنی کنگره آمریکا که شامگاه چهارشنبه (۲۵ آوریل) انجام شد، تأکید کرد فرانسه از برجام خارج نخواهد شد. او گفت: «ما آن [برجام] را به ابتکار ایالات متحده امضا کردیم. ما هر دو آن را امضا کردیم، فرانسه و آمریکا. به همین دلیل هم نمی‌‌توانیم بگوییم باید از دست آن خلاص شویم
مانوئل مکرون، همچنین در آستانه پایان سفر سه‌روز‌ه‌اش به ایالات متحده، در گفتگویی با رسانه‌های آمریکایی اظهار داشت، هر چند او دقیقا نمی‌داند ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت، اما اعتقاد دارد رییس‌جمهور آمریکا “به دلایل مسایل سیاسی داخلی خود را از این توافق خلاص خواهد کرد.
مکرون به خبرنگاران گفت: «من هیچ اطلاعات خاصی ندارم، اما به صحبت‌های رییس‌جمهور ترامپ گوش می‌کنم و این طور که به نظرم می‌رسد، او چندان مشتاق دفاع از برجام نیست
رییس‌جمهور فرانسه با اشاره به وعده‌های ترامپ در جریان کارزارهای انتخاباتی در راستای خروج از توافق هسته‌ای غرب با ایران اضافه کرد: «با تجزیه و تحلیل منطقی تمام صحبت‌هایش فکر نمی‌کنم که با تمام توان برای حفظ برجام تلاش خواهد کرد

عضو شورای شهر تهران از دفن مومیایی احتمالی رضاشاه خبر داد
محمد جواد حق شناس، عضو شورای شهر تهران، اعلام کرد از منابعی موثق اطلاع یافته است جسد مومیایی کشف شده در شهر ری، که ممکن است متعلق به رضاشاه پهلوی باشد، بر اساس دستور مقامات دفن شده است.
او نامی از این مقامات نبرد، اما روز شنبه هشتم اردیبهشت گفت برخی دستگاه‌های دولتی، از جمله آستان عبدالعظیم، مقام‌های قضایی، مقام‌های انتظامی و مقام‌های میراث فرهنگی باید در واکنش به خواست‌ مردم در مورد هویت و سرنوشت مومیایی یافت شده توضیح بدهند.
گزارش‌های حاکی از کشف جسد مومیایی شده در شهرری با واکنش شاهزاده رضا پهلوی، نوه رضا شاه روبه‌رو شد، که در بیانیه‌ای به نمایندگی از سوی خانواده پهلوی، خواستار تحقیقات علمی مستقل درباره هویت جسد شده است.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین خواهان نشانی از محل دفن رضاه شاه و امکان شناسایی برای عموم است.
هفته گذشته با انتشار خبر کشف مومیایی منتسب به رضاشاه، تعدادی از مردم در محل کشف پیکر مومیایی اجتماع کردند، که عده ای از آنها بازداشت شدند.
کارگران سوم اردیبهشت در حین حفاری در نزدیکی حرم عبدالعظیم در شهر ری در جنوب تهران بعد از شکافتن یک بخش بتنی، به جسدی مومیایی شده رسیده بودند.
خیلی زود این شایعه مطرح شد که این جسد متعلق به رضا شاه پهلوی است و فورا تعدادی از مقام‌ها به طور ضمنی این موضوع را تایید کردند. از جمله حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته میراث فرهنگی این شورا گفت که احتمال اینکه این جسد به رضا شاه تعلق داشته باشد، وجود دارد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته سعی در نفی حکومت پهلوی داشت اما در اعتراضات دی ماه، مردم معترض با شعارهایی از رضا شاه پهلوی به نیکی یاد کردند.
رضا شاه پهلوی بعد از کنار گذاشتن سلسله قاجار، پادشاهی پهلوی را در سال ۱۳۰۴ خورشیدی تاسیس کرد و تا سال ۱۳۲۰ در قدرت بود.
رضا شاه پهلوی سال ۱۳۲۴ در تبعید در آفریقای جنوبی درگذشت، اما پیکر وی بعد از مدتی به تهران منتقل و در شهر ری دفن شد.

26 April 2018

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به کشف مومیایی احتمالی رضا شاه

آخرین تصویر از جسد رضا شاه پهلوی قبل از تشییع در حرم عبدالعظیم شهر ری در سال ۱۳۲۹
انتشار خبرها و تصاویر مربوط به پیدا شدن یک مومیایی در ایران، که گفته می‌شود احتمالا متعلق به رضا شاه، موسس سلسله پادشاهی پهلوی است، واکنش‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.
پیام‌هایی که روز سه شنبه چهارم اردیبهشت، یک روز پس از پیدا شدن مومیایی در محوطه شاه عبدالعظیم شهر ری، در فضای مجازی منتشر شد از یک سو به اقدامات رضا شاه در نوسازی ایران و تشکیل کشوری مدرن اشاره داشت و از سوی دیگر به ترس جمهوری اسلامی از پیدا شدن مومیایی او.
معمار ایران مدرن
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به بهانه پیدا شدن مومیایی، به اقدامات عمرانی رضاشاه در دوران پادشاهی او اشاره کرده و اقدامات او در حوزه راه سازی، ساماندهی دیوانسالاری، آموزشی و بهداشتی را برشمردند.
کاربری نوشته است که موضوع بیرون کشیدن مومیایی رضاشاه تنها مسئله خانواده پهلوی نیست. او نوشته است: «رضا شاه به همه ما مربوط است. به هرکسی که از پل ورسک و خطوط ریلی و جاده ای ایران عبور کرده، از اداره پست مدرن، شهربانی، ثبت احوال، شناسنامه، استفاده کرده مربوط است
کاربر دیگری نوشته است: «رضاشاه یک ایران ویران را تحویل گرفت و در کمتر از دو دهه بدون پول نفت آن را در قالب کشوری منظم و مدرن تحویل جانشینش داد. اگر بعد از قاجار، پرانتز پهلوی باز نمی‌شد و ایران مستقیما دست آخوندها می‌افتاد، امروز ما چیزی بودیم شبیه افغانستان دوران طالبان؛ تا بیخ در جنگ، تحجر و قومگرایی
ترس جمهوی اسلامی از مومیایی رضا شاه
برخی دیگر از کاربران نیز به ویران کردن مقبره او توسط صادق خلخالی در اوایل انقلاب اشاره کرده و نوشته اند که حکومت جمهوری اسلامی هنوز حتی از مومیایی رضاشاه می‌ترسد.

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
مکرون: ترامپ از برجام خارج می‌شود
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در پایان سفر سه‌روزه‌اش به ایالات متحده آمریکا در سخنانی که در دانشگاه جرج واشنگتن ایراد کرد پیش‌بینی کرده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خود را از توافق هسته‌ای با ایران «خلاص» خواهد کرد. در همان حال دو مقام بلندپایه دولت آمریکا گفته‌اند ترامپ همچنان در پی مکمل‌هایی برای برجام است، چنانکه برنامه موشکی سپاه و نفوذ ایران در خاورمیانه محدود گردد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان شامگاه پنجشنبه، ۲۶ آوریل/ ۶ اردیبهشت برای گفت‌وگو درباره برجام به واشنگتن می‌رود.

چهارشنبه ۲۵ آوریل/ ۵ اردیبهشت، واشنگتن: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در پایان سخنرانی‌اش در کنگره آمریکا
به گزارش خبرگزاری آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه چهارشنبه ۲۵ آوریل/ ۵ اردیبهشت در سخنانی در دانشگاه جرج واشنگتن پیش‌بینی کرده که ترامپ، خود را از برجام «خلاص» می‌‌کند. مکرون در پاسخ به پرسشی گفته است:
«این نظر من است. من اطلاعات بخصوصی ندارم. چون خودی نیستم. اما به نظرم او این توافق را ترک می‌کند.»

رئیس جمهوری فرانسه در کنگره آمریکا: ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست یابد
یک روز پس از دیدار با رئیس جمهوری ایالات متحده، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در سخنانی در کنگره، به برخی اختلاف نظرها بر سر توافق هسته‌ای ایران اشاره و تاکید کرد که ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست بیابد.
آقای ماکرون، که برای یک سفر رسمی سه روزه به واشنگتن آمده است، در این سخنرانی که بطور مستقیم از طریق رسانه‌ها پخش می‌شد به تلاش اروپایی‌ها برای حفظ توافق جامع هسته‌ای ۲۰۱۵ اشاره کرد و گفت «ما از برجام خارج نمی‌شویم
وی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، گفت «ما توافق هسته‌ای با ایران را به توصیه و ابتکار آمریکا امضا کردیم. الان نباید بگوئیم خوب نیست و کنار بگذاریم. اشکالاتی وجود دارد. باید روی آن کار کنیم

بررسی سوال از وزیر اطلاعات درباره برخورد با نخبگان
چندی پیش بود که محمدرضا جلایی پور، نخبه و فعال سیاسی اصلاح طلب حین بازگشت از دفتر سید محمد خاتمی، توسط مامورین امنیتی بازداشت و منزل پدری وی نیز به عنوان آنچه از سوی ماموران “مخفیگاه” تلقی می شد، مورد تفتیش قرار گرفت.
این شیوه بازداشت نامبرده در کنار عدم بیان علت مشخص از سوی مراجعین امنیتی، واکنش هایی را نیز در میان اهالی رسانه و فعالین سیاسی به دنبال داشت. در همین رابطه نیز عصر دیروز، سیده فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی از طرح سوال نمایندگان از وزیر اطلاعات درباره برخوردهای امنیتی با نخبگان خبر داد.
پفاطمه حسینی عضو فراکسیون امید و طراح سوال از وزیر اطلاعات در این باره به “امتداد” گفت: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد برخوردهای نامناسبی با رویکرد سیاسی و امنیتی درباره نخبگان نظام از جمله محمدرضا جلایی پور بودیم که به عنوان نمونه هویت و شخصیت این جوان نخبه در حوزه های فرهنگی و علمی و همچنین خانواده معزز شهدای جلایی پور بر کسی پوشیده نیست. به همین جهت و بر اساس برخوردهای صورت گرفته، این سوال برای نمایندگان ایجاد شد که چنین اقداماتی آیا در چارچوب وظایف مامورین امنیتی بوده یا خیر و اینکه از وزیر اطلاعات خواسته ایم تا در حضور وکلای مردم اعلام کند که چه تمهیداتی برای اطمینان بخشی عدم تکرار این دست اتفاقات در نظر می گیرد؟
همچنین حجه الاسلام احمد مازنی، دیگر عضو فراکسیون امید مجلس و از امضاکننده گان نامه سوال از وزیر اطلاعات، با تشریح دلایل این سوال در گفتگو با “امتداد” اظهار داشت: متاسفانه بعضا شاهد رفتارهایی هستیم که برخلاف انتظار جامعه رخ داده و موجب ایجاد سوال در اذهان عمومی می شود. مردم بی صبرانه منتظر برخورد با برخی از مفسدین و متخلفینی هستند که زمانی با مصونیت آهنین دست به تخلفات گسترده زده اند و متاسفانه در چنین شرایطی شاهد بر خوردهای نامتعارف امنیتی با نخبگان هستیم.
وی افزود: جای تاسف دارد که امروز شاهد برخوردهای امنیتی با جوان نخبه ای هستیم که هم به خانواده معزز شهدا تعلق داشته و به چارچوب نظام نیز معتقد است. تاسف برانگیزتر آنکه ماموران مراجعه کننده از منزل پدری مورد تفتیش وی نیز به عنوان “مخفیگاه” یاد می کنند و چنین عناوینی به خودی خود جای سوال خواهد داشت. عنوان شده که جلایی پور هنگام بازگشت از دفتر سید محمد خاتمی بازداشت شده و مسئله این است که رئیس جمهور سابق کشور ماجرا و رفت و آمد پنهانی ندارد که امروز اینطور و با این ساز و کار شاهد برخوردهای امنیتی با یک جوان نخبه مراجعه کننده به دفتر وی باشیم.
مازنی تاکید کرد: اکنون نیزما به عنوان وکلای مردم به وزیر اطلاعات به عنوان مقامی پاسخگو دسترسی داریم و از ایشان خواسته ایم تا در صورت وجود وجوه پنهان در این دست مسائل، نمایندگان را نیز در جریان قرار بدهند. چرا که مردم مدام از ما سوال می کنند که اساسا ادله این دست برخوردهای امنیتی با نخبگان و جوانان آن هم بر طبق استانداردهای دوگانه چیست؟

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
سپاه پاسداران، عباس عدالت ریاضی‌دان دو تابعیتی را بازداشت کرد
سپاه پاسداران عباس عدالت، استاد دانشگاه امپریال کالج لندن را بازداشت کرده است. این استاد دو تابعیتی با مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر حسام‌الدین آشنا فعالیت می‌کند همکاری می‌کرد. پیش از این محمد رضا جلایی‌پور بازداشت شده بود.

پروفسور عباس عدالت در دفتر کارش در امپریال کالج لندن، قبل از سفر به ایران
۲۹ فروردین علی خامنه‌‌ای، رهبر جمهوری اسلامی سخنانی را که سه سال قبل، بعد از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در جمع فرماندهان سپاه ایراد کرده بود، این بار در جمع وزیر و گروهی از کارکنان وزارت اطلاعات تکرار کرد. او یک بار دیگر بحث «نفوذ» را پیش کشید و از وزارت اطلاعات خواست که «کوچک‌ترین تردید درباره صلاحیت» مسئولان را منعکس کند. بعد از این سخنان محمد رضا جلایی‌پور جامعه‌شناس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب بازداشت شد و اکنون کمپین حقوق بشر خبر داده که عباس عدالت نیز از ۲۶ فروردین تاکنون در بازداشت اطلاعات سپاه است.
به گزارش کمپین حقوق بشر خانواده عباس عدالت از یکم اردیبهشت وثیقه لازم برای آزادی او را فراهم آورده‌اند اما دادگاه انقلاب با آزادی او به قید وثیقه هنوز موافقت نکرده است.
عدالت استاد علوم کامپیوتر و ریاضیات در دانشگاه امپریال کالج لندن است. او برای فعالیت‌های دانشگاهی به ایران سفر کرده بود. این استاد دانشگاه از معترضان به فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکاست. او کمپین «ضد تحریم و مداخله نظامی آمریکا در ایران» را هم به راه انداخته بود و قبل از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران بر ضد اقدام نظامی آمریکا علیه ایران فعالیت می‌کرد.

شنود شوم
علیرضا رحیمی
آنچه مسلم است هیچ مرجعی حق شنود و تجسس نسبت به زندگی خصوصی هیچ شهروندی را ندارد و تجسس نقض صریح حریم خصوصی اشخاص است؛ موضوعی که هم عقل و شرع حکم می‌کند، هم مورد تاکید قانون اساسی است و علاوه بر آن، اخیرا مقام معظم رهبری نیز در جریان مباحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی به‌صراحت بر آن صحه گذاشتند و …
نکته حایز اهمیت در این تاکید ویژه رهبر انقلاب درمورد حرمت تعرض به حریم خصوصی شهروندان این است که خطاب ایشان به مردم نبوده، بلکه خطاب به مسوولان و به‌خصوص مسوولان امنیتی بوده است.
حال آنکه شنود و تجسس در زندگی شهروندان از مصادیق بارز نقض حریم خصوصی است. باید توجه داشته باشیم که احیانا با مستمسک قرار دادن وظایف و مخاطرات امنیتی حقوق اولیه شهروندان مورد تعرض قرار گیرد.
آقای خاتمی که امروز صحبت از شنود زندگی خصوصی و دفتر کارشان مطرح می‌شود، زمانی رییس‌جمهور این کشور بوده‌اند و هنوز هم با یک اشاره ایشان، سیلی از شهروندان با اعتماد تام و تمام به یک فهرست انتخاباتی رای می‌دهند و در شرایطی که نه فعالیت سیاسی می‌کنند، رکوردی را در تاریخ انتخابات کشور به ثبت می‌رسانند و مقدم بر آن، نرخ مشارکت در انتخابات را بالا می‌برند که این باید مایه مباهات و افتخار نظام باشد.
لذا معتقدم تجسس و شنود در حریم خصوصی و دفتر کار آقای خاتمی نه‌تنها زیبنده نیست، بلکه شرم‌آور و مایه تاسف، سرافکندگی و اندوه است.
اعتماد

 

محمدرضا خاتمی: از ابزار شنود برای شانتاژ سیاسی اسفتاده می‌کنند
حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگویی تلویحا از “شنود” دفتر سید محمد خاتمی اطلاع داده و گفته است: “آقای خاتمی تصور نکند اگر در جلسات خصوصی حرفی می‌زند، کسی حرف‌های او را نمی‌فهمد یا نمی‌شنود! موضع‌گیری‌هایش و تمام مسائلی که بیان می‌کند همه به گوش نظام می‌رسد!”  به نظر میرسد نه‌تنها در دفتر خاتمی که در منزل مسکونی او هم مواردی از شنود پیدا شده که بچه‌های اصلاح‌طلبی که قبلا در وزارت اطلاعات بودند ابزار و دستگاه‌های شنود را پیدا و آنها را جمع کردند.
محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق حزب مشارکت و نائب رئیس مجلس ششم در این باره به “اعتماد” می‌گوید: ما می‌دانیم بسیاری از رسانه‌ها، سایت‌ها و اشخاصی که چهره‌ای امنیتی، اطلاعاتی و مسوولیتی به این شکل ندارند اطلاعاتی از این دست در اختیارشان قرار داده می‌شود تا شانتاژ سیاسی کنند

دستِ مرگ، بامداد امروز (بیست‌وهشتم فروردین ۱۳۹۷)، غلامحسین صدری افشار (فرهنگ‌نویس برجسته و نامدار، زادهٔ بیست‌وچهارم اسفند ۱۳۱۳، ارومیه) را هم از ایران و ایرانیان گرفت.

خبر را دوستان «میراث مکتوب» رساندند. باور نکردم تا خواندم مجلس یادبودش هم، عصر جمعه، در فرهنگسرای ابن‌سینا (تهران، شهرک غرب) برپا خواهد بود.
به‌سراغ مجلهٔ نگاه‌نو (تابستان ۱۳۹۳) رفتم تا باز «گزارش یک زندگی‌»اش را بخوانم، زندگینامه‌ای بسیار کم‌مانند (اگر نگوییم «بی‌نظیر») که نویسنده‌اش، حتی در گزارش دردناک‌ترین خاطرات آن زندگی «پرفراز و نشیب»، واژه‌ها را با دقت و ایجازِ فرهنگ‌نویسانه به‌کار گرفته است:
«
من فرهنگ‌نویس، مترجم، و ویراستارم. می‌توانم نوشته‌ها را به زبان‌های انگلیسی، عربی، و ترکی بخوانم و کمابیش بفهمم. با زبان لاتینی هم بسیار کم آشنا هستم. اما به این زبان‌ها حتی نمی‌توانم درست و حسابی سلام و علیک بکنم، چه رسد به حرف زدن و نوشتن (مگر به ترکی آذری که زبان مادری‌ام است). در مورد چیزهای دیگر هم همین‌طور است. چون مدرسه را نیمه‌کاره رها کرده‌ام، جز مقدمات علوم را فرا نگرفته‌ام. اما تا توانسته‌ام کتاب خوانده‌ام. از پنج‌سالگی تا امروز که هشتادسالگی را از سر گذرانده‌ام» (نگاه‌نو، ش. ۱۰۲، ص. ۲۱۶).
در چند باری که دیدمش، او را مردی یافتم دوستدارِ دانستن، میانه‌رو، و بی‌تعارف، به همین جدیت و سادگی و روراستی که از این چند جمله‌‌ می‌تراود.
 
گزارش زندگی‌اش را باید خواند و به تمام دانش‌آموزان و دانشجویان و درس‌خواندگان این سرزمین رساند تا بخوانند و ببینند می‌شود، به‌جای بیرونِ گود ماندن و آیهٔ یأس خواندن، کار کرد؛ می‌شود، حتی با دیدگانی کم‌توان که «گویی همه‌چیز را از سوراخ سوزن» می‌نگرند، از پرورشگاه‌های این شهر و آن شهر تا کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران و بنیاد فرهنگ و انتشارات امیرکبیر رسید؛ می‌شود خواند و خواند و خواند؛ می‌شود نوشت و نوشت و نوشت، و بابت هیچکدام هم از زمین و زمان طلبکار نبود: «... در برابر کسانی که به من خدمات داده‌اند، وظیفه داشته‌ام خدمتی را که از دستم برمی‌آید انجام دهم. آن رفتگری که در ساعت چهار صبح سرد زمستان گذرگاه‌ها را می‌روبد، آن آتش‌نشانی که با خطر کردن جان و مال دیگران را نجات می‌دهد، آن مأموری که وقت‌وبی‌وقت آماده است تا مانع خاموشی برق یا قطع جریان آب شود، آن راننده‌ای که در این جاده‌های مرگ‌آفرین کالاهای مورد نیاز مردم را به دستشان می‌رساند، همه‌شان با تحمل زحمتی بسیار بیشتر همان کاری را می‌کنند که من می‌کنم. پس چه جای منّت است؟» (همان، ص. ۲۲۳)و آخرین تصویر که از او در خاطرم مانده است، کمتر از دو ماه قبل، هفتم اسفند ۱۳۹۶، روز بزرگداشت دکتر حسن انوری در مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا. در آن جمع، از مشکلات مالیِ آن مؤسسه می‌گفتند، مانعی بزرگ بر سر راه ادامهٔ حیات و فعالیت آن مرکز؛ می‌گفتند و یاری می‌خواستند. اواخر مجلس،‌ غلامحسین صدری افشار، مثل همیشه چنان محترمانه که نمی‌توانستند نپذیرند، از مجری برنامه خواست «یک دقیقه» به او وقت بدهند تا چیزی بگوید، و ادامه داد: «شاید هم کمتر». پذیرفتند و پای تریبون رفت و چنین گفت؛ کلمه‌هایش را، چنانکه در خاطرم مانده است، می‌نویسم:
«
خانم‌ها، آقایان،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چند وقت ا‌ست، برای حمایت از من و دیگرانی که منبع درآمدی غیر از نوشتن ندارند، ماهانه دویست‌هزار تومان کمک‌هزینه به حسابمان واریز می‌کند. از امروز، من این مبلغِ ناچیز را هر ماه به حساب مؤسسهٔ لغت‌نامه می‌ریزم. از شما هم می‌خواهم، هرکدامتان که می‌خواهید، ماهانه، هرقدر که می‌توانید، به این مؤسسه کمک کنید؛ راه دیگری نیستجماعت، شگفت‌زده، به احترامش به‌پا خاستند و دست زدند که بار دیگر، به‌جای حرف زدن و هم‌صدای دیگران شدن، نشان داده بود «چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار».این بدان آوردم که چنین نوشته بود، در پایان «گزارش یک زندگی»: «آرزو می‌کنم پیش از آن‌که زمینگیر یا دچار خرفتی شوم مرگ به سراغم آید. با این حال هنوز کار می‌کنم، چون آن را وظیفهٔ خود می‌دانم.» (همان، ص. ۲۲۴)
 
خوشا او که به واپسین آرزویش رسید، و دریغا و دردا ایران ما که در این زمانهٔ دشوار، هر روز، از این نادره‌کاران خالی‌تر می‌شود  «و ما
همچنان دوره می‌کنیم
شب را و روز را
هنوز را...».
http://telegram.me/alvandbh

پایان اعتصاب غذای گلرخ ایرایی، آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی
اسماعیل عبدی معلم زندانی عضو کانون صنفی معلمان از  سه شنبه  در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زده است.  از سوی دیگر  گلرخ ایرایی سرانجام به اعتصاب غذای طولانی خود پایان داده است.
نزدیکان اسماعیل عبدی در گفتگو با هرانا تایید کردند اسماعیل عبدی معلم زندانی و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین از امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷ در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زده است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی نیز که  در بهمن ماه سال گذشته به طور غیرقانونی به همراه آتنا دائمی به زندان قرچک ورامین تبعید شده بود به اعتصاب غذای خود را پایان داد.  این زندانی که در اعتراض به این انتقال از ۱۴ بهمن ماه سال گذشته دست به اعتصاب زده بود، دیروز در بیمارستان بقیه الله تهران به اعتصاب غذای خود پایان داد

مجری ستاد روحانی به پنج سال زندان محکوم شد
مجری ستاد انتخابات حسن روحانی که شعری خطاب به امام هشتم خوانده بود، “به اتهام توهین به معصومین” به پنج سال زندان محکوم شده است.
به گفته یک مقام قضایی در ایلام در غرب ایران، دادگاه تجدید نظر اعتراض مجری ستاد انتخاباتی  روحانی را وارد ندانسته و حکم پنج سال را تأیید کرده است.
این حکم شامل سه سال حبس تعلیقی و دو سال حبس قطعی است. بر این اساس حکم دو سال زندان اجرا خواهد شد.
براساس فیلمی که اردیبهشت سال گذشته منتشر شد، مجری با نوشتن نامه‌ای به امام هشتم شیعیان در مشهد، از او گله می‌کرد که چرا او “فقط امام اصولگرایان است” و از اصلاح‌طلبان حمایت نمی‌کند.
این فیلم باعث اعتراض چهره‌های مذهبی و سیاسی شد. ستاد انتخاباتی حسن روحانی متن خوانده شده را محکوم کرد و درباره “سوءاستفاده سیاسی” از آن هشدار داد.
امام جمعه ایلام آن زمان، به دلیل “اهانت به مقدسات امام رضا” روز نهم اردیبهشت را در آن استان عزای عمومی اعلام کرد.
خبرگزاری میزان به نقل از محمد رزم، رئیس دادگستری استان ایلام، جرم مجری ستاد انتخاباتی را “توهین به مقدسات و اهانت به ائمه معصومین” اعلام کرده است

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
داعش برای ترورهای تازه در عراق آماده می‌شود
در عراق و سوریه پیروزی بر گروه «دولت اسلامی» (داعش) اعلام شده اما این گروه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. در عراق عملیات تروریستی انجام می‌دهد و در سوریه هنوز مناطقی از دره فرات را در کنترل خود دارد.

نیروهای گروه «دولت اسلامی» (داعش) ـ عکس از آرشیو
به‌گزارش اشپیگل آنلاین، داعش در تازه‌ترین شماره «النباء»، نشریه تبلیغاتی خود، فهرستی از عملیات شبه‌نظامیان خود علیه سیاستمداران عراقی را منتشر کرده است. از جمله این عملیات می‌توان به این‌ها اشاره کرد: حمله به دفتر سیاسی در شهر هیت عراق، شلیک به خودرو انور فخری کریم، کاندیدای انتخابات پارلمانی، انفجار خودرو بمب‌گذاری‌شده علیه عمار کاهیه، کاندیدای انتخابات پارلمانی، هر دو در کرکوک.
این دو سیاستمدار از این حملات جان سالم به‌در بردند اما داعش بین ۹ تا ۱۸ آوریل قصد داشت ۲۵ تن از اعضای احزاب را بکشد یا زخمی کند و این می‌تواند آغاز جدیدی باشد.
روز یکشنبه گذشته در یک پیام شنیداری ابوالحسن مهاجر، سخنگوی داعش از عملیات علیه انتخابات پارلمانی ۱۲ مه در عراق خبر داد. داعش هر کس که در انتخابات عراق شرکت کند و یا در آن کاندیدا شود را «کافر» دانست. مهاجر تهدید کرد: «حوزه‌های رأی‌گیری برای ما یک هدف محسوب می‌شوند پس خود را از آن‌ها دور نگه دارید.»
داعشی‌ها این انتخابات را غیراسلامی می‌داند. آن‌ها چنین استدلال می‌کنند که این انتخابات توسط دولت تحت سلطه شیعیان که عامل ایران است برگزار می‌شود: «ما به اهل سنت عراق هشدار می‌دهیم که شیعیان قدرت را در اختیار دارند.»
«سلول‌های خواب» داعش در عراق
تقریباً دو سوم عراقی‌ها شیعه هستند. پس از اشغال عراق توسط آمریکا و سرنگونی صدام حسین، دیکتاتور اهل سنت این کشور در سال ۲۰۰۳، احزاب شیعه در انتخاباتِ نیمه‌آزاد اکثراً پیروز شده‌ و از سال ۲۰۰۴ به‌طور مداوم دولت را در دست داشته‌اند. تقریباً تمام سمت‌های کلیدی سیاسی و نظامی در دست شیعیان است.

فوربس: ونزوئلایی کردن اقتصاد ایران با تصمیمات ارزی دولت و رهبر

- فوربس جایگزینی یورو با دلار در تبادلات رسمی و دولتی ایران را عجیب خوانده و آن را با تصمیمات دولت ونزوئلا مقایسه کرده است.
- جایگزینی یورو با دلار که همزمان با وخیم‌تر شدن روابط تهران و واشنگتن و همچنین نوسانات بازار ارز در ایران منتشر شد، موجب می‌شود «تغییر ارز رسمی ایران» به عنوان تلاشی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا برداشت شود.
- معلوم نیست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چقدر از علم اقتصاد و مناسبات آن سر در می‌آورد که رئیس بانک مرکزی برای جابجایی دلار با یورو با وی مذاکره کرده و او هم موافقت کرده است!

23 April 2018

مصاحبه «مهر» با دکتر آبراهامیان در مورد رویدادهای منطقه
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
نسخه قابل چاپ
تاریخ مصاحبه: ۱۱ مارس ۲۰۱۸

من فکر نمی‌کنم آمریکا بتواند سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی را با استفاده از فشار تغییر دهد. منافع حیاتی ایران حکم می‌کند که از اسد و حزب‌الله دفاع کند. ایران چنین سیاستی را متوقف نخواهد کرد. گرایش غریزی آمریکا هم در راستای رویارویی با ایران است. اما عوامل دیگری، مانند دخالت کشورهای اروپایی، می‌تواند از این کار جلوگیری کند. یا متخصصان نظامی در پنتاگون ممکن است به این نتیجه برسند که یک ماجراجویی دیگر در ایران به‌نفع ارتش نیست. اما طی دو سه سال آینده که ترامپ در کاخ سفید خواهد بود، یک چنین درگیری نظامی مرا شگفت‌زده نخواهد کرد.
مهر: با تشکر بسیار از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. در غرب اعتراض‌های مردم در دی ماه ۱۳۹۶ چنین نشان داده شدند که گویا مردم به این اعتراض دارند که چرا مثلاً این‌همه پول خرج سوریه می‌شود به‌جای این که به مصرف حل مشکلات داخلی برسد. آیا این اعتراض‌ها واقعاً علیه سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بودند؟ کلاً ارزیابی شما از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و تأثیرات آن بر سیاست‌های داخلی حکومت چیست؟

دکتر آبراهامیان: این بسیار آسان است که وقتی هر کشوری با مشکلات اقتصادی مواجه می‌شود بگوییم دلیل آن خرج کردن پول در خارج است. شما همین امروز اگر از آمریکایی‌ها بپرسید که دولت آمریکا چقدر برای کمک‌های خارجی هزینه می‌کند، اکثر آنها فکر می‌کنند که کمک‌های خارجی دومین هزینه بزرگ در بودجه دولت آمریکا هستند، در حالی که این کمک‌ها فقط یک درصد بودجه را تشکیل می‌دهند.
در ایران هم درک اغراق‌آمیزی از هزینه‌های جمهوری اسلامی در سوریه یا عراق یا افغانستان وجود دارد. بودجه نظامی ایران در واقع بسیار معتدل است. من فکر نمی‌کنم سیاست خارجی ایران بار بزرگی بر بودجه آن و مانع صرف منابع در داخل باشد. مردم ممکن است چنین تصور کنند، اما اگر واقعاً به بودجه نگاه کنند خواهند دید که چنین نیست.

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
فرمانده نیروهای مسلح ایران خواهان رزمایش‌های مشترک کشورهای حاشیه اقیانوس هند شد
سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، آمریکا و کشورهای غربی را متهم کرد که با حضور نظامی خود در اقیانوس هند موجب ایجاد ناامنی در این منطقه شده‌اند. او از کشورهای این منطقه خواست با ایران در زمینه‌های نظامی و امنیتی همکاری کنند.

سرلشکر محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران
محمدحسین باقری، دوشنبه ۲۳ آوریل / ۳ اردیبهشت در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند گفت: «آمریکا و برخی قدرت‌ها با اعزام واحدهای نظامی به مناطق مختلف و به کارگیری ادبیات زور، بی‌نظمی را گسترش می‌دهند.»
به‌گفته او «نظام سنتی دوقطبی در جهان فروپاشیده و قدرت‌های جدیدی در غرب و شرق سر برآورده‌اند» و این قدرت‌ها «واقعیات نوین جهان را بر نمی‌تابند».
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ضمن محکوم کردن حمله نظامی اخیر آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه، گفت: «ویژگی‌های اقیانوس هند، باعث شده که این منطقه از جهان، اثرگذار بوده و این اثرگذاری فراتر از همین منطقه است. هرگونه تغییر در شرایط امنیتی در اقیانوس هند رابطه مستقیم امنیتی با امنیت مناطق دیگر جهان دارد.»
اشاره باقری بیش از هر چیز به منطقه خلیج فارس و دریای عربی است که همواره شاهد تلاطم‌ها و ناآرامی‌های نظامی بوده است.
ایران و آمریکا بارها یکدیگر را متهم به نقض قوانین بین‌المللی در این منطقه کرده‌اند.
در سال‌های اخیر نیز تنش‌های دوره‌ای بین نیروهای سپاه پاسداران و ارتش آمریکا در خلیج فارس رخ داده است. جنگ یمن نیز از دیگر موارد رویارویی ایران و کشورهای غربی و عربستان سعودی بوده است.

وقتی فرمانده ارتش ایران، زیردستی فرمانده بسیج را ترجیح می‌دهد
حسین باستانی
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش گفته‌اند: “از خودم بپرسید که دوست داری چه مسئولیتی داشته باشی، می‌گویم دوست دارم جانشین فرمانده بسیج باشم. خودم را در حد نفر اول بسیج [هم] نمی‌دانم
وقتی فرمانده ارتش “حد” خود را زیردستی فرمانده بسیج بدانند، تعجبی ندارد که بقیه ارکان حکومت هم چنین نگاهی به ارتش ایران داشته باشند.
احتمالا نتیجه همین نوع نگاه به ارتش بوده که باعث شده تا در روایت‌های رسمی از جنگ، افسران ارتش همیشه در حال “یاد گرفتن” نبرد از اعضای بسیج باشند. در اغلب داستان ها، سریال ها و فیلم های جنگی ایران، روایت جنگ چنان بوده که در جبهه ها، جوانان کم سن و سال در حال فداکاریند و میان آنها، چند نفری ارتشی میانسال سیبیلو هم در حال غُر زدند که این‌طور نمی‌شود جنگید و اغلب هم اشتباه می کنند.
به عنوان تنها یک نمونه، می‌توان به روایت فیلم‌ها و سریال‌های حکومتی از مقاومت خرمشهر اشاره کرد که بر مبنای آنها، گویی تمام مقاومت از سوی غیر ارتشی‌ها صورت گرفته که ده – دوازده تکاور ارتش هم در میانشان بوده‌اند.
نتیجه اینکه بینندگان سریال‌ها و فیلم‌های جنگی، اساسا مطلع نمی‌شوند که تعداد ارتشیان مدافع شهر به مراتب بیشتر از سایر نیروها بوده. احتمالا برای اکثریت قریب به اتفاق مخاطبان رسانه‌های رسمی، حتی باور کردن این آمار مشکل خواهد بود که در طول پنج هفته مقاومت در مقابل اشغال عراق، حدود ۹۰۰ ارتشی جان خود را فدای دفاع از خرمشهر کرده اند که ۱۰۳ نفرشان تکاور دریایی بوده اند.
در طول جنگ هشت ساله، ارتش، بسیج و سپاه، هر کدام در جای خود نقش تعیین کننده ای داشتند. اما اصرار به کوچک نشان دادن نقش ارتش در این میان، ریشه در انتخاب‌هایی سیاسی‌ داشته که نمودهای آن، همچنان در فضای عمومی ایران قابل تشخیصند

در نامه به رئیس‌جمهور عنوان شد: تکلیف بازداشتی‌های محیط‌ زیستی را روشن کنید
نزدیک به ۸۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و همچنین چهره‌های فرهنگی و هنری کشور با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهور از او خواستند که هرچه سریع‌تر تکلیف بازداشت شده‌های فعال محیط زیست را روشن کند و به حقوق آنها به عنوان بازداشتی توجه نشان دهد.
به گزارش اعتماد آنلاین در متن این نامه آمده است:
چنانچه مستحضر هستید، نزدیک به ۹۰ روز است که ۱۳ تن از کارشناسان حیات­ وحش و فعالان محیط‌زیست ایران در بازداشت نهادهای امنیتی به سر می­برند و در این میان نیز تنها چند گزارش تلویزیونی و مطبوعاتی به ذکر موارد غیر مستدل و شبهه برانگیز به‌عنوان دلایل بازداشت این افراد پرداخته است. مرتضی آریا نژاد، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی حمیدی، حسن راغ، سام رجبی، عارف زارع، محمد زارع، علیرضا فرهاد زاده، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و حمیده کاشانی دوست از بازداشت‌شدگان نهادهای امنیتی هستند.
علی­رغم مراجعه مکرر خانواده‌های بازداشت‌شدگان به نهادهای مربوطه، تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری، همچنین سرنوشت بازداشت‌شدگان در دست نیست. برخی از بازداشت‌شدگان حداقل یک‌بار با خانواده خود ملاقات و یا تماس کوتاه تلفنی داشته‌اند، اما عبدالرضا کوهپایه تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و وضعیت حسن راغ، محمد زارع و عارف زارع نیز در هاله‌ای از ابهام است. مجموع‌ این شرایط و عدم امکان ملاقات حضوری و آزادانه، نقض دادرسی عادلانه و نقض اصول ۹، ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی و مفاد قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب مجلس شورای اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری است.
همچنین این افراد از حق داشتن وکیل دادگستری نیز محروم هستند، که این موضوع نقض صریح اصل ۳۵ قانون اساسی است. هرچند مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بر مبنای انتخاب وکیل از بین فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه است؛ اما حتی مطابق همین ماده نیز تا زمانی که رئیس قوه قضاییه فهرستی از این وکلا تهیه نکرده است، اجرای این تبصره عملاً غیرممکن است. بنابراین تا پیش از اعلام اسامی این وکلا، نمی‌توان حق داشتن وکیل برای متهمان را نادیده گرفت

ادعاهای تکراری دادستان تهران در خصوص بازداشتی های سپاه
کلمه – گروه خبر: دادستان تهران در تازه ترین اظهارات خود با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست بازداشت شده مدعی شد: این پرونده از جمله پرونده‌های مهمی است که دادسرای تهران به آن رسیدگی می‌کند و خودکشی یکی از متهمان این پرونده در ابتدای شکل‌گیری آن که حاشیه‌هایی را به همراه داشت، تحقیقات دادسرا تا مدتی متوقف کرد؛ اما اظهارات برخی از متهمان در جریان تحقیقات، موید خروج اطلاعات مهم و استراتژیک کشور تحت پوشش محیط زیست است که آسیب‌های زیادی را در پی داشته است.
جعفری دولت‌آبادی همچنین درباره خروج کاوه مدنی معاون سابق سازمان محیط زیست نیز ادعا کرد: اگر عده‌ای فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در برخی از سایت‌ها می‌خوانیم که فلان آقا از کشور خارج شده است، به پیش رفتن تحقیقات برمی‌گردد؛ چرا که برخی متهمان فهمیده‌اند که در حال نزدیک شدن به آن‌ها هستیم، حال اگر کسی از کشور خارج شده است، بالاخره روزی بر می‌گردد و به قول معروف، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

 

نیروی انتظامی، قربانی گشت ارشاد!
محسن حسام مظاهری
گشت ارشاد چهار قربانی اصلی دارد:
۱٫زنانی که به هر دلیل حجاب را انتخاب نکرده‌اند.
۲٫زنانی که براساس باور دینی (ونه سیاسی و حکومتی)حجاب را اختیار کرده‌اند
۳٫اسلام که این تحمیل ایدئولوژیک به نام او اعمال می‌شود
۴٫نیروی انتظامی که متکلف طرحی مافوق وظایف عرفی و معمول پلیس شده است.
در نقد گشت ارشاد، یک منظر مغفول توجه به آسیبی است که این طرح نابخردانه بر اعتبار نهاد حافظ امنیت و اعتماد عمومی جامعه به او زده است. هر جامعه‌ای لاجرم نیازمند نیروی قهریه قانونی است که مجری قانون و نظم و حافظ امنیت و ثبات باشد.
درگیرساختن نیروی انتظامی به تکالیفی مازاد و مغایر با منطق وجودی‌ پلیس، آسیب بزرگ و جبران‌ناپذیری بر این نیرو وارد می‌کند. خصوصا تکالیف مذهبی و ایدئولوژیک که در راستای تامین منافع حکومت و طبقه حاکم و نافی حقوق دیگر طبقات جامعه است.
اگر هیچ دلیل دیگری برای حذف گشت ارشاد وجود نداشته باشد، تنها همین تنش فرساینده‌ای که این طرح بین مجریان (پلیس) و قربانیان (زنان) ایجاد کرده، برای توقف آن کافی ا‌ست.
هم پلیس و هم جامعه به اعتمادی متقابل نیازمندند. تنش‌آفرینی در این رابطه و تخریب سرمایه‌ی اجتماعی پلیس، هردو را از حمایت طرفینی محروم می‌سازد و این برای مواقعی که جامعه نیازمند نیروی قهریه است یا بالعکس نیروی قهریه نیازمند حمایت مردمی است، زیان‌بار و فاجعه‌آفرین است.
اگر حاکمیت کماکان بر استمرار سیاست غلط خود درموضوع حجاب اجباری وادامه طرح شکست‌خورده گشت ارشاد پافشاری دارد ونمی‌خواهد به نقد منتقدان دلسوز وقعی نهد، پس لااقل بهتراست به جای تخریب نیروی انتظامی دوباره «کمیته‌های انقلاب» را احیا کندوپیگیری پروژه‌های ایدئولوژیک خودرا به او بسپارد.
شانه‌ی نیروی انتظامی را از این تکالیف اضافی و فوق برنامه خالی کنید. همه ما به پلیس مقتدر و سالم و مورداعتماد نیازمندیم

مطالب شماره ۱۵۴، ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷، سایت «مهر» به قرار زیر است:
۱ـ مصاحبه «مهر» با دکتر آبراهامیان در مورد رویدادهای منطقه
۲ـ جنگ کره؛ پرواربندان هیولا
۳ـ آیا ترکیه موقعیت تازه‌ای به‌دست می‌آورد؟
۴ـ وزارت خارجه بریتانیا می‌کوشد رد دروغ‌های خود را پاک کند

www.toufan.org
مقاله ای به مناسبت سالروز تولد کارل مارکس
کارل مارکس بزرگ‌ترین متفکر هزاره دوم

فرمانروایی اشباح
محسن حیدریان
معنای برکناری تحقیرآمیز نجفی شهردار خوش نام تهران که در میان بهت رای دهندگان تهرانی و سکوت اصلاح طلبان، همچون خرگوش زهره ترک شده ای به کام افعی فرو رفت، چیست؟ این برکناری درست 24 ساعت پس از اعلان استعفا وی به بهانه بیماری و عدم پذیرش آن از سوی نمایندگان منتخب مردم تهران، چنان آمرانه و بی توجه به تشریفات قانونی از سوی دادستان دیکته شد، که در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی هم نظیر ندارد.
فرار کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست که به گفته خودش از سوی مراکز پنهانی زیر فشار های خرد کننده و اتهامات "جاسوسی" کشور را ترک کرد، به چه معناست؟
مخرج مشترک این دو رویداد، در کنار روایت های زیر که همگی تنها مربوط به همین چند روز اخیر کشور است، در کجاست؟
رهبری فرد پیش کسوت فوتبال درباره گسترش فساد و جادوگری در ورزش کشور دو روز پیش در مصاحبه با روزنامه ورزش 3 می گوید: "می گفتند بچه پولدارها را در تیم پایه ها بردار و بازیکن بی پول را ول کن....به تدارکات خودمان می گفتند که در چهار طرف زمین چه چیزی را چال کنند یا درون دروازه حریف چه کاری انجام دهد. من شب ها می ترسم جن به سراغم بیاید وقتی با این مسائل رو به رو شدم.".

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
دیدار مکرون و ترامپ برای گفت‌وگو درباره برجام آغاز می‌شود
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دوشنبه ۲۳ آوریل در کاخ سفید از امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه استقبال می‌‌کند. در سفر سه روزه مکرون به آمریکا و در دیدار با ترامپ، اختلافات ایالات متحده و کشورهای اروپایی درباره توافق هسته‌ای با ایران به بحث گذاشته می‌شود.

ژوئیه ۲۰۱۷ پاریس: امانوئل مکرون و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا
از سال ۲۰۱۷ که دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رسید این نخستین بار است که میزبان یک مهمان خارجی‌ست. شامگاه دوشنبه رؤسای جمهور دو کشور در مونت‌ورنون، مزرعه شخصی جرج واشنگتن در ویرجینیا در یک ضیافت شام شرکت می‌کنند. در جنگ داخلی آمریکا، ائتلاف فرانسه با جرج واشنگتن، سبب پیروزی رئیس جمهور وقت آمریکا بر بریتانیا شد.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران بازداشت شد

Mortazavi, Iran's judiciary former official
, سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و مقام قضایی
خبرگزاری‌ها در ایران از بازداشت سعید مرتضوی، دادستان پیشین خبر می‌دهند که در ارتباط با مرگ یک بازداشتی در جریان اعتراضات ضددولتی هشت سال پیش به دو سال حبس محکوم شده است.
بازداشت و انتقال آقای مرتضوی به زندان، یکشنبه دوم اردیبهشت و چند روز پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های گروهی فاش کردند وی با وجود قطعی شدن حکم دادگاه، در زندان نیست.
در دوران دادستانی آقای مرتضوی، دست کم سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات تیرماه سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیدند و شمار بیشتری مورد شکنجه قرار گرفتند .
زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی ایرانی تبار نیز که پانزده سال پیش در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی برای دیدن خانواده اش به تهران سفر کرده بود، در بازداشتگاه اوین کشته شد که مرگ او مستقیما به درگیری و دخالت آقای مرتضوی نسبت داده شده است.

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
وزیر کشور: دولت به‌دنبال ساماندهی فعالیت کولبران است
دولت روحانی پیش از این فعالیت کولبران را ممنوع کرده و مرزهای کردستان را به روی آن‌ها بسته بود. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کولبران و کاسبان خرد کردستان در هفته‌های اخیر موجب عقب‌نشینی دولت شده و اکنون وزیر کشور وعده داده که تا یک هفته مشکل آن‌ها را رفع کند.

کولبران کردستان ـ عکس از آرشیو
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی عصر یکشنبه ۲ اردیبهشت در وزارت کشور نشست بررسی آخرین وضعیت بازارچه‌های مرزی ایران را با شرکت استانداران کردستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمانشاه، آذربایجان غربی و خوزستان، و مسئولان امنیتی و نظامی کشور برگزار کرد که در آن برخی از مواد آیین‌نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی مورد بازنگری قرار گرفت.

18 April 2018

۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بهمن ورزمیار اعدام شد
دادستان همدان اعلام کرد که اعدام بهمن ورمزیار در زندان همدان اجرا شد. برخی رسانه‌های داخلی از توقف اجرای حکم اعدام ورمزیار به دستور خامنه‌ای خبر داده بودند. دادستان همدان اما گفته به دلیل اشکال قضائی در پرونده، اجرای حکم به تأخیر افتاده بود. روز گذشته موجی از اعتراض در شبکه‌های مجازی به اجرای این حکم درگرفته بود.

بهمن ورمزیار، جوانی که چهار سال پیش با همدستی سه نفر دست به سرقتی مسلحانه در همدان زد. در این حمله به کسی آسیبی نرسید اما او بعد از آنکه خودش را تحویل داد به اعدام محکوم شد.
کامران حمزه، دادستان همدان به خبرگزاری‌های داخلی گفته است:
«روز گذشته – سه‌شنبه ۲۸ فروردین – به علت وجود اشکال قضایی در پرونده بهمن ورمزیار، اجرای حکم این فرد به تعویق افتاد. پس از رفع مشکل قضایی این پرونده، حکم اعدام بهمن ورمزیار صبح امروز اجرا شد.»
بهمن ورمزیار چهار سال پیش همراه سه نفر دیگر از یک طلافروشی سرقت مسلحانه کرده بود. همدستانش بازداشت شدند اما او فرار کرد و بعد از دو هفته خود را به پلیس معرفی و اظهار ندامت کرد. او با بازگرداندن طلاها رضایت شاکی خصوصی را به دست آورده بود اما با این‌حال دادگاه حکم اعدام او را صادر کرد.

هشدار مقام امنیتی ایران درباره احتمال وقوع دوباره «حوادث و اعتراضات» در سال جاری

غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز سه‌شنبه، ۲۸ فروردین‌ماه، در یک سخنرانی ضمن هشدار در مورد احتمال وقوع حوادثی چون اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بر لزوم نگاه «پیش‌دستانه» به اوضاع تاکید کرد. ادامه

شش نفر در درگیری در مرز میرجاوه کشته شدند

خبرگزاری‌های ایران از کشته‌شدن دو تن از مرزبانان و «دو تن از بسیجیان بومی» در جریان درگیری در مرز میرجاوه خبر داده‌اند. بنابر گزارش‌ها دو تن از مهاجمان نیز کشته شده‌اند. ادامه

مشکل فعالان محیط زیست جاسوسی نبود دست درازی سپاه به مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست بود

کلمه – گروه خبر: سال گذشته تعدادی از فعالان محیط زیستی به اتهام جاسوسی توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند. بر اساس اخبار منتشر شده توسط رسانه‌های نزدیک به سپاه، این ادعا مطرح شد که این فعالان محیط زیستی برای سرویس های بیگانه جاسوسی میکرده‌اند.
اما بر اساس اخبار رسیده به کلمه، نه تنها فعالان محیط زیستی جاسوس نبوده که در مقابل زیاده خواهی‌های سپاه و تعرض آنان به مناطق حفاظت شده محیط زیست ایران ایستادگی کرده و اجازه ندادند تا آنان بدون دردسر از محدوده‌های جغرافیایی حفاظت شده محیط زیست برای استقرار سامانه‌های موشکی استفاده کنند.
بازداشت فعالان محیط زیستی و خودکشی یکی از اساتید سرشناس این حوزه کاووس سید امامی در زندان سر و صدای زیادی بپا کرد. درحالیکه جامعه در بیخبری از بازداشت این فعالان محیط زیستی به سر می‌برد، پسر کاووس سید امامی در فضای مجازی از بازداشت و خودشکی پدرش خبر داد. در روزهای نخست نهاد بازداشت کننده مشخص نبود و پس از ورود مجلس به این پرونده مشخص شد که اطلاعات سپاه اقدام به بازداشت این فعالان محیط زیستی کرده است.
بدنبال انتشار خبر بازداشت فعالان محیط زیستی، زمزمه هایی مبنی بر بازداشت کاوه مدنی معاون محیط زیست نیز به گوش رسید، بازداشتی که نحوه تکذیب خبر از صحت خبر می‌داد. پیش از عید کاوه مدنی برای حضور در اجلاسی از ایران خارج شد و امروز  محمود صادقی در توییتی اعلام کرد که کاوه مدنی پس از خروج از ایران برای شرکت در یک اجلاس بین المللی قصد بازگشت به کشور را ندارد.
پس از انتشار تصاویر شخصی از کاوه مدنی که به نظر میرسد به دستور نهادهای بازداشت کننده صورت گرفته و در واقع هشداری برای عدم بازگشت به ایران بوده است، معاون محیط زیست تصمیم به عدم بازگشت به کشور گرفت. طبق اخبار رسیده به کلمه، بدنبال فشارهای اطلاعات سپاه به کاوه مدنی او رمز ورودی ایمیل خود را در اختیار این نهاد قرار داد تا مطمئن شوند که او درحال جاسوسی نیست، اما آنان پس از آنکه هیچ مدرکی دال برجاسوس بودن این مدیر نخبه پیدا نکردند اقدام به انتشار عکس‌های شخصی او که مربوط به سالها پیش بود کردند تا پیام عدم بازگشت به ایران را دریافت کند.
از سوی دیگر پس از انتشار خبر خودکشی کاووس سید امامی و بازداشت فعالان محیط زیستی، محافل رسانه‌ای نزدیک به سپاه  مدعی شدند که این  فعالان محیط زیستی جاسوس بوده‌اند. شبکه خبری ۲۰:۳۰ با انتشار گزارشی از خانه کاووس امامی و زیر زمین آن خانه، مدعی جاسوس بودن کاووس امامی شد. آنها مدعی بودند که کاووس امامی پیش از به ۲۰ سال برای سازمان سیا و موساد جاسوسی کرده و اطلاعات سایت‌های موشکی سپاه را در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار داده است. نحوه جاسوسی این فعال محیط زیست و همکارانش نیز به این گونه بوده که با استفاده از دوربین‌های عکس برداری از یوزپلنگ، اقدام به تصویر برداری از سایت‌های موشکی کرده‌اند.
اما خبرهای رسیده به کلمه حاکی از داستان دیگری دارد. به گزارش کلمه، بخش محیط زیستی سازمان ملل در کشورهای مختلف نقاطی را به عنوان مناطق حفاظت شده محیط زیست معرفی میکند و با تخصیص بودجه به سازمان‌های غیر دولتی و حتی دولت‌ها خواستار حفاظت از مناطق خاص و گونه‌های محیط زیستی می‌شود.
در همین رابطه سازمان ملل بخش هایی را نیز در ایران مشخص کرده و با تخصیص بودجه خواستار حفاظت از این مناطق و گونه های محیط زیستی حیات وحش در این مناطق شده است. کاووس امامی و چند سازمان غیر دولتی همراه او نیز از سوی سازمان ملل مامور به حفاظت از این مناطق و ارائه گزارش سالانه به سازمان ملل بودند.
این مناطق تحت قوانین مناطق میراث تاریخی محسوب شده و در زمان جنگ نیز شامل قوانین حفاظتی این مناطق می شوند، از جمله اینکه حق تعدی به این مناطق در زمان جنگ وجود ندارد. برای همین نیز به محض آنکه این مناطق در سازمان ملل ثبت شدند سپاه با گمان اینکه می‌تواند سامانه های موشکی خود  را بدون مزاحمت در این مناطق مستقر کند اقدام به تاسیس زاغه در این مناطق کرده و تجهیزات خود را در آنجا مستقر می‌سازد.
این کار با مخالفت گروه‌های محیط زیستی مواجه شد، آنها بارها از سپاه خوستند  که از این مناطق خارج شود و اجازه دهد کار خود را انجام دهند. این گروه‌ها اعلام می‌کنند که باید مرتب به سازمان ملل در خصوص حیات وحش این مناطق و گیاهانش گزارش و عکس ارسال کنند و کار سپاه حیات این مناطق را با خطر مواجه می‌سازد. اما سپاه زیر بار نرفته و از آنان می خواهد تا عکس های ابتدایی گرفته شده را هر سال به عنوان عکس جدید به سازمان ملل ارسال کنند و کاری به این مناطق نداشته باشند. گروه های محیت زیستی زیر بار نرفته و این مساله منجر به درگیری‌ها و کشمکش‌های چندین ساله بین سپاه و گروه‌های غیر دولتی محیط زیستی می‌شود تا نهایتا اطلاعات سپاه به بهانه جاسوسی  این گروه را دستگیر کرده تا با خیال راحت بتواند فعالیت های خود را در مناطق حفاظت شده دنبال کند

محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس مطرح کرد؛ اختلاف‌نظر وزارت اطلاعات و برخی دستگاه‌ها درباره جاسوس بودن فعالان بازداشت‌شده محیط‌زیست
محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط‌زیست در تشریح نشست مشترک اعضای فراکسیون محیط زیست و فراکسیون شفاف سازی مجلس با کلانتری رئیس سازمان محیط زیست که ظهر امروز درمحل کمیسیون تلفیق برگزار شد، گفت: در خصوص بازداشت فعالان محیط زیستی طبق اظهارات رئیس سازمان محیط زیست نقل قول ها در این مورد بسیار است؛ برخی دستگاه ها تعدادی از این افراد را متهم به جاسوسی کرده‌اند، اما نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات تقریبا بر خلاف آنها است.
به گزارش ایسنا، او افزود: البته در خصوص استعفای آقای کاوه مدنی نیز آقای کلانتری تاکید کرد که علیرغم فشارهای به وجود آمده ایشان تمایل به ادامه فعالیت در محیط زیست داشت اما به دلیل عدم رضایت پدر و مادرش استعفا داد. پدر و مادر کاوه مدنی به دلیل اینکه دارای یک فرزند بودند راضی به ادامه فعالیت‌های وی نشدند اما کاوه مدنی اعلام کرده است که در هر حال یار و مددکار محیط زیست کشور در هر نقطه از دنیا خواهد بود.
تابش یادآور شد: در خصوص سایر فعالین بازداشت شده نیز رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد که علیرغم اینکه هیاتی ۴ نفره از سوی رئیس جمهور برای پیگیری این موارد مامور شده است، اما در جریان نیستیم.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: ماهیت برخی مسائل و مشکلات به وجود آمده برای فعالان محیط زیست تخصصی بوده و باید مراجع ذی ربط مسائل را بررسی کنند، اما حواشی آن و توجیه افکار عمومی مسئله مهمی بوده که اگر به آن توجه نشود تبعات سویی برای کشور دارد بنابراین فراکسیون محیط زیست نیز در این خصوص گزارشی را با استفاده از اظهارات کارشناسی صاحبنظران آماده کرده که طی روزهای آینده به رؤسای سه قوه تقدیم خواهد شد.
تابش همچنین گفت: در ملاقات های صورت گرفته فراکسیون محیط زیست در عید با رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و رئیس مجلس این موارد گشایش هایی صورت گرفت بنابراین امیدواریم موضوع برای افکار عمومی تبیین شده و خانواده ها از بلاتکلیفی فرزندان خود نجات پیدا کرده و اگر مراحل بازجویی تمام شده مکالمات تلفنی میان افراد و اعضای خانواده آن ها صورت گیرد

صدور حکم جلب برای ۵۰ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران
همزمان با اعتصاب و تجمع صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، گزارش‌هایی در مورد صدور حکم بازداشت ۵۰ تن از کارگران این مجتمع و تهدید معترضان به «فسخ قراردادشان» انتشار یافته است.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران،‌ در پی ممنوع‌الورود شدن شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به این مجتمع، صدها تن از همکاران آنها از روز شنبه ۲۵ فروردین، اعتصاب و در مقابل ساختمان حراست این واحد تجمع کردند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار رفع ممنوع‌الورودی همکاران خود شده‌اند.
بر اساس این گزارش، از جمله کارگرانی که از روز ۲۲ فروردین ممنوع‌الورود شده‌اند، کریم سیاحی، پیمان شجراتی، رحیم سعیدی و حامد باصری هستند.
در این میان، به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، رحیم سعیدی روز یکشنبه ۲۶ فروردین، در مقابل این مجتمع بازداشت و به پلیس امنیت و اطلاعات منتقل شد. در این گزارش،‌ اشاره‌ای به دلیل بازداشت و یا اتهام این کارگر نشده است.
پیش از او، «حافظ کنعانی، یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، چهارشنبه گذشته به پلیس اطلاعات و امنیت احضار و پس از چند ساعت بازجویی» ‌آزاد شده بود.
پیش از این نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران در سالیان اخیر بازداشت و یا به اتهام‌های امنیتی زندانی شده‌اند.
در این میان، به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، رئیس اداره حراست گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز اعلام کرده که حکم جلب و بازداشت حدود ۵۰ تن از کارگران این مجتمع صادر شده است که به تدریج از سوی نیروی انتظامی بازداشت خواهند شد.
او به اتهام این گروه از کارگران که برای آنها حکم جلب صادر شده،‌ اشاره نکرد

تجمع اعتراضی سپرده گذاران موسسات مالی در اهواز

جمعی از سپرده گذاران موسسه مالی اعتباری آرمان، مقابل شعبه مرکزی موسسه ملل در اهواز دست به تجمع زدند.
تجمع کنندگان در این تجمع که ۲۸ فروردین برگزار شد خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند و می‌گویند سپرده‌های آنان باید به ایشان بازگردانده شود.

عدم پرداخت چهار ماه حقوق و نیمی از عیدی کارگران «شیشه قزوین»
حدود ۲۸۰ تن از کارگران شیشه قزوین درباره طلب وصول نشده خود گفتند: مطالبات مزدی ما مربوط به ۴ ماه طلب مزدی سال گذشته می‌شود. همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی نیمی از عیدی پایان سال ۹۶ را پرداخت نکرده است.
یکی از کارگران شاغل در کارخانه شیشه قزوین با یادآوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی، چند سال گذشته برای آن‌ها با چالش‌هایی همراه بوده است، افزود: دست‌کم طی یک الی دو سال گذشته کارفرمای شیشه قزوین به بهانه شرایط بد اقتصادی، حقوق و عیدی آنها را با تاخیر پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه هرکدام از ما به‌صورت میانگین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار داریم، گفت: در نتیجه وضعیت پیش آمده ممکن است امنیت شغلی خود را از دست بدهیم.
این کارگران در خاتمه می‌گویند: با اینکه کارفرمای شیشه قزوین بار‌ها وعده پیگیری این موضوع را داده است اما هنوز مشکل باقی است

 

گزارشی از زندگی زلزله‌زده‌های کرمانشاه که در قبرستان امامزاده «احمد بن اسحاق» سرپل ذهاب زندگی می‌کنند
روز با صدای لااله الا‌الله، شروع میشود، با صدای ضجه زنان، ناله پیرزنان و گریه مردان، وقتی «مهدی» چشم‌هایش را به روی سقف سفید فلزی خانه باز میکند. اولین تصویر صبح، جنازه کفن پیچ است که از میان دست‌های آفتاب‌سوخته قوم و خویش‌ها، داخل گودال حفر شده‌ای قرار میگیرد، وقتی «بتول» مقنعه‌اش را روی سر مرتب میکند و دست دخترش را میگیرد تا به مدرسه ببرد و دخترک سرک میکشد تا جنازه جدید را ببیند، تا قبر جدید، نیمکت جدید حیاط خانه شان را ببیند. پنج ماه بیشتر است که شب برای ساکنان قبرستان «احمد بن اسحاق» سرپل ذهاب کرمانشاه، فشرده‌تر شده، پنج ماه بیشتر است که وقتی در فلزی خانه را باز میکنند، سنگ مزارها، به آنها سلام میدهند و شب هنگام، همین شب‌های ترس و دلهره، به آنها شب بخیر میگویند. پنج ماه بیشتر است که همین سنگ‌ها، میز و صندلی شده‌اند برای ظرف‌های شسته و نشسته. پنج ماه بیشتر است که قبرها، جایی شده‌اند برای شیطنت کودکان، برای دوچرخه‌سواریها و سر دادن صندلیهای چرخ‌دار روی سطح‌های صیقلی قبرها. عصر که میشود، بیحوصلگیها که بیشتر میشود، مادر، پتوی رنگ و رو رفته را مقابل خانه، پهن میکند تا آنها همان‌جا، زیر سایه درختان، لم دهند و بازی کنند. کودکان، قبل از اینکه تصاویر قاب شده خودشان را ببینند، چهره نقش بسته روی سنگ قبرها از سرشان میگذرد، آنها حروف الفبا را روی سنگ قبرها تمرین میکنند، روی میمِ «مرحوم» و شینِ «شادروان»، جیمِ «جوانمرگ» و نونِ «ناکام».
خاطره شامگاه بیست و یکم آبان، برای ساکنان امامزاده، مثل همین قبرستان است، خاطره زلزله ٣‚٧ ریشتری که زندگیهایشان را تکاند، همین قدر تاریک و سیاه و پرغم.
هر بار که صدای شیونی از حیاط میآید، هر بار که زنی روی قبری میافتد و هر بار که خرمایی برای اموات پخش میشود، شب حادثه است که برایشان یادآور میشود؛ شبِ پرماجرا. کانکس‌های نارنجی زلزله‌زده‌های سرپل ذهاب، شانه به شانه هم ایستاده‌اند، آنقدر که جا برای سوزن انداختن نیست. چند ساعتی به سال تحویل مانده و «سمیره» شعله گاز پیک‌نیکی را زیاد میکند تا اسپندها بسوزند، تا دودش همه جا را بگیرد، با یک دست گوشه پیراهن بلندش را میگیرد و با یک دست سینی اسپند را و قدم در حیاط میگذارد، در قبرستان.
چشمش در چشم زنان سیاهپوش که روی قبرها خم شده‌اند و با تکان دادن انگشت روی سنگ سیاه، لب‌هایشان هم میجنبد، میایستد. لیلا هم از راه میرسد، زیر قابلمه را کم کرده تا برنج خوب دم بکشد، بوی اسپند و برنجی که در حال پخت است و صدای نوحه و تصویر اشک‌هایی که روی صورت جاری است، صحنه‌ای ناهماهنگ از تلاقی مرگ و زندگی را تداعی میکند. «مهدی» و دامادش، چند شب اول بعد از زلزله را میان قبرها، صبح کردند

حسین‌زاده: رفتاری مشابه استاد شجریان و اصغر فرهادی را با کاوه مدنی انجام دادیم
عبدالکریم حسین‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به همزمانی خروج کاوه مدنی از کشور و ناپدید شدن سعید مرتضوی اظهار داشت: کاوه مدنی دانشمند برجسته و فعال سرشناس حوزه محیط زیست که اخیراً در اقدامی تحسین‌برانگیز به‌عنوان معاونت سازمان محیط زیست منصوب شده و به کشور آمده بود، به‌دلیل رفتار نادرست از کشور خارج شده که این اتفاق نمونه‌ای از مدیریت نادرست منابع انسانی و مصداق بارز از دست دادن سرمایه‌های انسانی به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه درون‌سرزمینی بوده و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا نمی‌توانیم از این سرمایه‌ها برای توسعه کشور بهره ببریم.
وی افزود: همزمان با اتفاق ناخوشایند خروج کاوه مدنی از کشور، شاهد ناپدید شدن سعید مرتضوی بودیم که این اتفاق هم نمونه‌ای از عدم قطعیت در برخورد با کسانی است که توسعه را به تعویق انداخته و سرمایه‌های کشور را به خطر می‌اندازند.
باید درمورد نخبگان ایرانی که به کشور بازمی‌گردند، به استراتژی شفاف برسیم
نماینده اصلاح‌طلب مردم نقده و اشنویه در مجلس، همزمانی و تقارن این ۲ اتفاق ناخوشایند را حائز اهمیت دانست و گفت: در شرایطی که طی یکی، دو دهه اخیر شاهد خروج گسترده نخبگان از کشور بودیم، وقتی امثال کاوه مدنی به‌خاطر تعلق خاطر سرزمینی به کشورشان بازگشته تا به مردم‌شان خدمت کنند و منشاء اثر باشند، قطعاً باید درموردشان به یک استراتژی شفاف برسیم.
رفتاری مشابه استاد شجریان و اصغر فرهادی را با کاوه مدنی انجام دادیم
وی با انتقاد به این رفتار نامناسب که نسبت به بسیاری از نخبگان در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود، گفت: امروز در حالی با کاوه مدنی به‌عنوان یک نخبه علمی در حوزه محیط زیست چنین برخوردی می‌شود که در حوزه فرهنگ و هنر نیز شاهد تکرار همین برخوردها با هنرمندانی همچون اصغر فرهادی هستیم و در گذشته هم این رفتار با استاد شجریان می‌شد. سوال این است که اساساً چرا باید فضایی ایجاد شود که سرمایه‌های انسانی ما در کشور باقی نمانند. آیا واقعاً نیاز است که چنین عرصه را برای فعالیت این نخبگان تنگ کنیم

چند پیشنهاد برای پیداکردن مرتضوی
محمدعلی ابطحی
خبر مفقودی سعید مرتضوی را هنوز نمی توانم جدی بگیرم. وقتی خبر را شنیدم اولین نکته ای که به ذهنم رسید و می توانست توجیه فراری شدنش باشد، اطلاع منحصر به فردی بود که وی از سوراخ سمبه های زندان داشت.
احتمالا گمان برده که نکند او را به یکی از آن نقاطی ببرند که فقط او از آنها اطلاع داشت. کهریزک یکی از آنان بود. برای پیدا شدنش باید اول تضمین بدهند که او را به آنجاها که او دیگران را می برد نمی برند.
توجیه دوم فراری شدنش می تواند این باشد که بترسد در اختیار قضاتی قرار بگیرد که او دور وبرش داشت و به طور ویژه بعضی پرونده ها را به آنها می داد. اطرافیانش معروف بودند. یکی از آنها قاضی ای بود که نماینده وی در کهریزک بود و اخیرا به جرم فسادهای گوناگونی دستگیر شد و احتمالا در زندان است. به مرتضوی بگویند که مراحل اجرای حکم گذشته و دوستان مرتضوی حکم جدیدی نمی خواهند به او بدهند شاید پیدا شود.
توجیه سوم فراری شدنش احتمالا همان چیزی است که می تواند حکمت عدم دستگیری رئیسش، احمدی نژاد باشد. فکر می کند که همان جور که توانست برادر روسای دو قوه را به اتاقش کشاند و از رشوه خواهی فیلم بگیرد، از افراد زیادی از این فیلم ها دارد و می تواند با فرار کردن و خروج از کشور و انتشار آنان حاکمیت را به چالش بکشاند.
در این مورد هم اگر به او گفته شود چیزی نیست که به صورت واقعیت یا شایعه اش بین مردم پخش نشده باشد. دیر رسیده. ضمن اینکه با او در نظام حقوق بین المللی مثل خاوری برخورد نمی کنند.
در ماجراهای ۸۸ که خیلی وقت گرانبهایش را شخصا در داخل زندان می گذراند. لذتی که او در صحبت با زندانیان معروف می برد بیشتر از خوردن بستنی در گرمای ظهر کویر بود.
گذشته از این شوخی وجدی ها، قربانیان مرتضوی اکثرا از اهالی فرهیحته کشور بودند. و از انتقام لذت نمی برند. اما همه شان منتظر دیدن او پشت میله های زندانند. از بس برایشان این خبر شگفت انگیز است

دیدگاه: جنگ واقعی بعدی در سوریه: ایران علیه اسرائیل

یادداشتی در وبسایت روزنامه نیویورک تایمز از تامس فریدمن، ستون نویس و نویسنده
سوریه منفجر خواهد شد. زیرا حمله تنبیهی آمریکا، بریتانیا و فرانسه علیه سوریه در پاسخ به استفاده شرم آور بشار اسد از جنگ افزار شیمیایی و وعده مسکو به واکنش به این حملات موشکی در واقع دومین رو در رویی خطرناک در شرف وقوع در سوریه است.
خطرناک تر از آن مواجهه همزمان اسرائیل و ایران در آن کشور است. ایران قصد دارد سوریه را به پایگاهی علیه اسرائیل بدل کند و اسرائیل عهد کرده است اجازه چنین اتفاقی را نخواهد داد. اسرائیل و ایران طی هفته های اخیر بی سر و صدا ضربه زدن مستقیم، نه از طریق نیروهای دست نشانده، به یکدیگر را شروع کرده اند؛ این مرحله ی بی سر و صدا ممکن است در حال پایان باشد.
اسرائیل و ایران اکنون مویی تا مرحله بعدی رو در رویی نظامی فاصله دارند و اگر چنین شود آمریکا و روسیه دشوار بتوانند کناری بایستند.
دور اول رو در رویی ایران و اسرائیل در دهم فوریه وقتی رخ داد که نیروی قدس سپاه پاسداران یک پهباد را از پایگاه «تی ۴» در شرق حمص در مرکز سوریه به سوی مرز اسرائیل فرستاد و یک هلی کوپتر آپاچی اسرائیل آن را پس از ورود به حریم هوایی آن کشور ساقط کرد.
بنا بر گزارش های اولیه، این پهباد صرفا ماموریت شناسایی داشت. اما حالا سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید بررسی ها نشان می دهد که پهباد حامل مواد منفجره بوده است.
تائید این امر به طور مستقل ممکن نیست. اما این که اسرائیلی ها آن را اعلام می کنند مایه نگرانی است. اگر این ادعا حقیقت داشته باشد یعنی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در تلاش برای یک حمله نظامی واقعی به اسرائیل از یک پایگاه هوایی در سوریه است.
اگر قاسم سلیمانی عقب ننشیند ما در سوریه شاهد نیروی غیر قابل توقفی به نام نیروی قدس خواهیم بود که با یک پدیده غیرقابل جابجایی به نام اسرائیل رو در رو خواهد شد.

۲۹ فروردین ۱۳۹۷
روحانی: هر سلاحی که نیاز داشته باشیم تولید و تهیه می‌کنیم
حسن روحانی در مراسم روز ارتش بر افزایش قدرت دفاعی و نظامی ایران تأکید کرد و گفت در منطقه‌ای که قدرت‌های خارجی در آن دخالت می‌کنند جمهوری اسلامی باید در برابر آن‌ها بایستد. او تأکید کرد که «اقتدار ایران» علیه همسایگان آن نیست.

چهارشنبه ۲۹ فروردین، تهران: حسن روحانی در مراسم روز ارتش
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۹ فروردین در مراسم روز ارتش بیش از هر چیز بر تقویت نظامی ایران تأکید کرد و آن را «قدرت مشروع» نامید.
او با بیان این‌که «نیازمند ارتش و سپاه قوی و بسیج آماده‌ایم»، گفت: «به دنیا اعلام می‌کنیم هر سلاحی که نیاز داشته باشیم، عمدتاً تولید کرده و اگر نیاز باشد، تهیه می‌کنیم و منتظر سخن، موافقت و نظر مثبت آن‌ها نبوده، نیستیم و نخواهیم بود.»
جمهوری اسلامی ایران تقریباً در تمامی مناقشات خاورمیانه حضور فعال دارد. در مسئله فلسطین و اسرائیل خواهان نابودی اسرائیل است، در سوریه از رژیم بشار اسد حمایت نظامی می‌کند، در یمن از شیعیان حوثی در برابر حکومت این کشور پشتیبانی می‌کند و در لبنان نیز پشت حزب‌الله ایستاده است.
از طرف دیگر عربستان سعودی و کشورهای متحدش در منطقه و همچنین کشورهای غربی از گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه نگران هستند و نمی‌خواهند که جمهوری اسلامی در منطقه قدرت بگیرد. از این رو در سوی دیگر این مناقشات این کشورها قرار دارند.
حسن روحانی در سخنان خود همچنین تأکید کرد که «ما در یک منطقه ساده‌ای در جهان زیست نمی‌کنیم بلکه در منطقه حساسی هستیم و در اطراف ما قدرت‌های متجاوز لانه کرده‌اند (…) و در امور منطقه برخلاف همه قوانین بین‌المللی دخالت می‌کنند و بدون مجوز سازمان ملل و برخلاف منشور این سازمان و قواعد بین‌المللی خودسرانه به کشوری تجاوز می‌کنند.»

یادداشت: «احمدی‌نژادی‌ها»؛ باند یا جریان؟ 

مرتضی کاظمیان: صد‌ها امضاکننده با اسم و مشخصات، و در مضمونی بی‌سابقه در بین نیروهای همدل با رهبری، اینک پشت احمدی‌نژاد و مشایی و بقایی ایستاده‌اند. آن‌هم در زمانی‌که بقایی و مشایی در زندان هستند و احمدی‌نژاد به‌گونه‌ای فزاینده مورد قهر و بی‌اعتنایی و انتقاد تند رسانه‌ها و اصحاب حکومت ـ حتی وزرای دولت‌های خود ـ قرار گرفته است. از این زاویه است که به نظر می‌رسد «احمدی‌نژادی‌ها» از سامان یک باند سیاسی به جریانی سیاسی تغییر موقعیت محسوس داده‌اند.

۲۸ فروردین ۱۳۹۷
عراق واردات ۶۳ قلم کالای ساخت ایران را ممنوع کرد
دولت عراق ورود ۶۳ قلم کالای ساخت ایران را ممنوع کرده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید: مشکل کیفیت کالاها است.

همایش بزرگ تجارت ایران و عراق مهر ۱۳۹۶ تهران
سهم ایران در بازار عراق تنزل یافته است. گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی از واردات و صادرات دی و بهمن سال گذشته نشان می‌دهد که جایگاه عراق در مقصد کالاهای ساخت ایران از رتبه دوم به سوم سقوط کرده است.
محمد‌ابراهیم رضازاده رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت ایران «افزایش تعرفه» و «ممنوعیت واردات» را از دلایل کاهش روابط تجاری تهران و بغداد اعلام کرده است.
به گفته او دولت عراق اعلام کرده که تعرفه واردات کالاهای ساخت ایران را افزایش خواهد داد و برای ۶۳ قلم کالای تولید شده در ایران ممنوعیت واردات اعمال می‌کند.
بغداد پیش از این نیز با افزایش تعرفه واردات سیمان و لبنیات حجم واردات از ایران را کاهش داد.
حمید حسینی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق چندی پیش از اعمال این محدودیت‌ها انتقاد کرده و گفته بود: «بغداد از ورود کامیون‌های ایرانی جلوگیری می‌کند».
او از مسئولان دولتی خواسته بود تا در رایزنی با مقام‌های ارشد عراقی موانع تجاری میان تهران و بغداد را رفع کنند.
به همین منظور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران اسفند سال گذشته به همراه یک هیئت تجاری به منظور گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به بغداد سفر کرد.
حال اما رضا‌زاده گفته است: «پیش‌بینی نمی‌شود سهولتی در روابط بازرگانی با عراق ایجاد شود و حتی ممکن است موانع جدیدی به وجود بیاید».

16 April 2018

۲۷ فروردین ۱۳۹۷
کاوه مدنی از ایران رفت و استعفا داد
پس از انتشار تصاویری از کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست در یک مهمانی توسط اصولگرایان مخالفان دولت، او که در خارج از کشور بود به ایران بازنگشت و از همان‌جا استعفا داد و استعفایش پذیرفته شد.

کاوه مدنی
محمود صادقی نماینده‌ اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در توئیتر خود این خبر را منتشر کرد و نوشت: «‏امروز از یک منبع موثق شنیدم کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست، ایران را ترک کرده است. همسر او نیز که ممنوع الخروج شده بود با رفع ممنوع الخروجی کشور را ترک کرد. درس عبرتی برای نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور!»
نیروهای مخالف دولت در جمهوری اسلامی به‌تازگی تصاویری از کاوه مدنی را در حال رقص در یک مهمانی منتشر کرده و نوشته بودند که این مهمانی در ساختمانی متعلق به ایران در مالزی برگزار شده است.
کاوه مدنی این موضوع را تکذیب کرده و نوشته بود تاکنون به مالزی سفر نکرده است. با این حال ظاهراً فشارها و مشکلات ایجادشده برای او مانع از ادامه فعالیت‌های محیط زیستی او در ایران شده‌اند، فعالیت‌هایی که او خود زمانی «سیاسی» نمی‌پنداشت.

در سکوت دستگاه قضا و مرتضوی؛ همه ۹ محافظ مرتضوی هم از او بی‌خبرند؟
مصطفی ترک همدانی، وکیل پرونده تامین اجتماعی، درباره در دسترس نبودن #سعید_مرتضوی متهم پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی به ایلنا گفت: در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند در دادگاه حاضر می‌شد.
وی افزود: آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشتند که هر شیفت ۳ نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند-که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد -به هر حال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟

آخرین وضعیت متهمان اعتراضات دی ماه۹۶
غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان اعتراضات دی سال ۹۶ اظهار کرد: در ارتباط با پرونده‌های دی ماه ۹۶، برای تعدادی از متهمان حکم صادر شده و تعدادی هم در نوبت رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در بین حکم‌های صادره، هم رای به محکومیت و هم برائت وجود دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده جرایم انتخاباتی استانداران و فرمانداران در انتخابات سال ۹۶ هم اظهار کرد: رسیدگی بدوی به پرونده مقاماتی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مرتکب جرم شدند، تمام شده و فعلاً پرونده در تجدیدنظر مطرح است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان حقوق‌های نجومی نیز گفت: برای بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در دادگاه مطرح رسیدگی بود، رای صادر شده و پرونده افرادی که به حکم‌شان اعتراض داشتند، در مرحله تجدیدنظر است. البته در بین آرای صادره، برائت هم داشتیم.
این مقام مسئول در دادگستری استان تهران گفت که در ماه‌های پایانی سال ۹۶ هم، برای یکسری دیگر از متهمان حقوق‌های نجومی کیفرخواست صادر و پرونده‌هایشان تازه از دادسرا به دادگاه آمده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا برای صفدرحسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی هم در ارتباط با حقوق‌های نجومی پرونده تشکیل شده یا خیر و اینکه آیا منتهی به صدور حکم شده است؟ توضیح داد: در مرحله دادسرا پرونده داشت اما در بین پرونده‌های قبلی ارتباط با حقوق‌های نجومی وجود نداشت و رایی صادر نشده است. نمی‌دانم پرونده وی در بین سری جدیدی که به دادسرا آمده، وجود دارد یا خیر

جهانگیری: درخصوص موضوع سپنتا نیکنام، هیچکس حق ندارد به انتخاب مردم یزد بی‌احترامی کند
معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی استان‌ها با اشاره  به استعفای شهردار تهران گفت: اگر نجفی نمی‌خواست استعفا دهد هیچکس نمی‌توانست او را وادار به استعفا کند. برخی می‌گویند نجفی به علت فشارها استعفا داد اما همه مدیران تحت فشار هستند. نجفی به واقع خودش از سمت شهرداری کناره‌گیری کرد و علت آن کسالت و بیماری جدیدش بود.
جهانگیری افزود: از شورای شهر تهران درخواست می‌کنم سریعتر برای تهران، شهردار انتخاب کنند. شهردار قوی که دولت بتواند از او حمایت کرده و با او همکاری کند.
معاون اول در ادامه درخصوص سپنتا نیکنام (منتخب شورای شهر یزد) که مانع از حضور او در جلسات شورا شده‌اند، افزود: موضع دولت در قبال پرونده سپتنا نیکنام روشن است و کسی حق ندارد به رای مردم یزد بی‌احترامی کند.
جهانگیری با اشاره به اینکه بارها به جلسات شورای‌عالی استان‌ها دعوت شده اما تاکنون نتوانسته در آن حضور یابد، دلیل آمدن خود را مرتضی الویری (رئیس شورای‌عالی استان‌ها) عنوان کرده و گفت: ما هشت سال در مجلس زیر یک سقف باهم همکاری کردیم. ایشان دستور دادند و ما هم قبول کردیم در این جلسه شرکت کنیم.
جهانگیری در ادامه به سالگرد تاسیس شوراهای شهر، استان و شهر اشاره کرده و افزود: وقتی آقای خاتمی تصمیم گرفت انتخابات شورا را برگزار کند برخی گفتند چرا اختیار دولت را کاهش داده و به نهادی می‌دهید که دولت روی آنها نظارت ندارد اما تاسیس شوراها یکی از ارکان مجموعه قانون اساسی بود که باید اجرا می‌شد و برگزاری انتخابات شوراها و تاسیس آنها برکات بسیار زیادی داشت که بی‌تردید این برکات بیشتر هم خواهد شد.
جهانگیری، شورا را مهمترین سازوکار تحقق حضور مردم در قدرت و نماد مردم‌سالاری دانسته و افزود: شورا مرکز تمرین دموکراسی است و موجب می‌شود مردم احساس کنند در اداره امور مشارکت و دخالت دارند. برخی فکر می‌کنند اینکه ما برخی از امور را به جمعی واگذار کنیم موجب بروز اختلاف می‌شود اما نباید فراموش کنیم که این هشتاد میلیون نفر همه مثل هم فکر نکرده و همه مثل هم نمی‌اندیشند. مردم دارای سلایق مختلف بوده و با ایجاد شوراها همه حس می‌کنند در اداره کشور مشارکت دارند. در همین راستا نباید از گفت‌وگو هراس داشته باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت‌وگو را رسین به راه‌حل مشترک دانسته و افزود: بسیاری از مشکلاتی که در کشور همچنان باقی است به علت گفت‌وگو نکردن و ترس از گفت‌وگو است و با گفت‌وگوی میان مسئولان می‌توان بسیاری از مشکلات باقی‌مانده را حل کرد. شورا تکیه‌گاه مردم است و باعث می‌شود مردم حس کنند در مدیریت نقش دارند.
وی ادامه داد: وقتی که شورا موفق باشد مردم، نظام و دولت خوشحال خواهند بود و همین امر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه امروز کشور نیازمند اعتماد و سرمایه اجتماعی است، افزود: موفقیت شورا به معنای موفقیت دولت، نظام و مردم است و در همین راستا تلاش می‌کنیم شوراها با موفقیت کار خود را انجام دهند چراکه با افزایش اعتماد افق جدیدی به روی مردم باز شده و امید به آینده افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: موفقیت همه نظام‌های سیاسی ارتباط مستقیمی با سرمایه اجتماعی دارد. در حال حاضر درست است که کشور با مسائل عدیده‌ای روبروست اما ظرفیت‌ها فراوان بوده و داشتن امید به آ‌ینده راز و رمز برای پیشبرد اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. باید همه نهادها و ارگان‌ها باهم متحد شده و به این ترتیب می‌توانیم از مسائل عبور کنیم

رسانه‌های ایران از تخلفات میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند
رسانه‌های ایران از تخلفاتی چند هزار میلیارد تومانی در ارتباط با صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داده‌اند.
مجموع تخلفات مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان ایران حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، معادل بیش از ۳ میلیارد دلار، اعلام شده است.
به گفته جبار کوچکی‌نژاد نماینده مجلس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، این میزان تخلفی است که تاکنون در جریان تحقیق و تفحص پیدا شده و ممکن است قوه قضائیه وقتی به این پرونده رسیدگی کند و به احضار افراد درگیر بپردازد، به رقم بالاتری برسد.
به گفته جعفری دولت آبادی دادستان تهران، بسیاری از فسادهای صندوق دخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، مربوط به مسائل «پشت پرده» و آدم‌هایی است که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شده‌اند و ضمن گرفتن پول‌ها و رشوه ها، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابجا کردند.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران خود مسئولان قضایی را پیشتر از متهمان اصلی فساد در ایران خوانده بود.

هفته نامه طبرستان که به خاطر این مقاله توقیف شد
علی اکبر علی بلندی:
حکایت بز در کشور
مقاله ای که هفته نامه طبرستان را تعطیل کرد
چقدر "بز" در مملکت زیاد شده است!
همه بدبختی ما ازاین "بزها "و"بززاده ها" است !
با آنکه کارشناسان کشاورزی و سازمان مراتع و متخصصان حفظ و احیای مراتع بارها و بارها وجود "بز🐐 "را خطر بزرگی برای مراتع و آب و خاک کشور دانسته اند، معهذا مشاهده میشود هر روز بر تعداد بزهای کشور اضافه میگردد و"بز" گر هم در میان این همه بز دیده میشود !
بزها که علامت مشخصه آنها ریش بلندشان است 🐐 و این ریش بلند آنها را در میان گله گوسفندان متمایز میسازد.
١. دارای پنجه های تیزی هستند و با پنجه های تیز خود بر روی منابع با ارزش دست اندازی میکنند.آنها روی دو پای عقب خود می ایستند و به تنه درختان پنجه میکشند و باعث نابودی درختان میشوند سرشاخه های درختان را هم میخورند و باعث خشک شدن درخت میشوند.
٢. با پنجه های تیز خود پای ریشه درختان، گیاهان را شخم میزنند و باعث تخریب خاک میشوند و گیاهان خودروی مراتع را از بیخ و بن میخورند و به این ترتیب هرجا که بز چرا کند پس از مدتی عاری از هرنوع گیاه و رستنی میگردد.
٣. بز حیوان ناسازگاری است و مرتبا درمیان گله گوسفندان به دنبال قدرت طلبی و خود نمایی و زیر پا گذاشتن حقوق گله گوسفندان میباشد و در این رهگذر بعضا با استفاده از رانت شاخ خود به چشم و چارگوسفندان بینوا میکوبد و با اعمال خشونت و سرکوب گوسفندان را مرعوب کرده ، خفقان سیاسی راه می اندازد و آزادی بع بع گوسفندان(بهترین آزادی در عالم) را سلب میکند.بز ها معمولا تعدادی بزغاله هم دارند و این بز زاده ها که معمولا درسایه پدران خود حرکت میکنند و چمن ها وعلف های مرغوب صحرا را تصاحب کرده و قسمت های مرغوب زمین و امکانات طبیعی و خدادادی را غارت می نمایند ! اکنون که مضرات بز و بز زاده ها یا بزغاله ها بر همگان روشن است جا دارد گوسفند داران محترم و حشم داران و مرتع داران عزیز اوپوزیسیون فعالی برای مبارزه قاطع با بز ها تاسیس و پنجه بز ها را از این آب و خاک کوتاه کنند به هر حال به نظر میرسد بخش اعظم بدبختی ما ناشی از بز بیاری باشد و خدا لعنت کند کسی را که پای بز را به این مملکت باز کرد.....؟؟
روایت است كه بز بومی ایران نبوده و بعد از حمله اعراب برای نابودی طبیعت به عمد وارد دامداریهای ایران شد

وقتی میدان جنگ، نه فقط خاک سوریه، که آسمان ایران است

رادیو زمانه، سیر تحولات نظامی در سوریه شدت و شتابی هولناک به خود گرفته است. پس از عملیات جنگنده‌های اسرائیلی در پایگاه نظامی تی‌فور (تی-۴) و حمله شیمیایی به دوما، آمریکا، فرانسه و بریتانیا، در عملیاتی مشترک، به چند تأسیسات نظامی در سوریه حمله موشکی کردند. برای ایران اما امروز عرصه جنگ نه فقط خاک سوریه، که آسمان خود این کشور نیز است. مسئولان سیاسی و مقامات نظامی ایران، با اقدامات ماجراجویانه ایران در سوریه، و با اظهار نظرها و رفتارهای غیرمسئولانه، آسمان ایران و به میانجی آن، آینده و سرنوشت مردم کشور را به قمار گذاشته‌اند.
آغاز نبرد مستقیم ایران و اسرائیل؟
پس از حمله جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل به پایگاه نظامی تی‌فور (تی-۴) و واکنش مقامات ایران به آن، شیپور جنگ در رسانه‌ها و مطبوعات اسرائیلی به صدا درآمده است. تی‌فور یا تیاس، در نزدیکی حمص در قلب سوریه، همان پایگاه هوایی‌ای است که در ماه فوریه نیز، به بهانه حضور یک پهپاد ایرانی در حریم هوایی اسرائیل، مورد حمله جنگنده‌های هوایی اسرائیلی قرار گرفت.
هفت سپاهی ایرانی در حمله جنگنده‌های اسرائیلی به پایگاه هوایی تی‌فور اسرائیل کشته شده‌اند. و البته این نخستین بار نیست که سپاهیان ایران در سوریه با راکت‌ها و موشک‌های اسرائیلی کشته می‌شوند. در ژانویه ۲۰۱۵ نیز، یک هلی‌کوپتر اسرائیلی، در بلندی‌های جولان خاک سوریه، خودروهای حامل شش نیروی نظامی ایران، از جمله سرتیپ محمدعلی الله‌دادی، از فرماندهان سپاه الغدیر، و شش عضو حزب‌الله لبنان را مورد هدف قرار داد.

 

سخنگوی کاخ سفید: مهار رفتار تهاجمی ایران از اهداف پرزیدنت ترامپ در سوریه است
سارا هاکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید می گوید حمله به تاسیسات شیمیایی سوریه حاوی پیام روشن و قاطعی به روسیه و ایران نیز بود که پرزیدنت ترامپ اجازه عبور از خط قرمزها را نمی دهد.
خانم هاکبی سندرز همچنین تاکید کرد ماموریت ارتش آمریکا و متحدانش، بریتانیا و فرانسه، برای نابود کردن زیر ساخت های مورد استفاده سوریه در تولید سلاح های شیمیایی، با موفقیتی صد درصدی انجام شد.
او گفت: «ماموریت ارتش آمریکا، نابود کردن تاسیسات سلاح های شیمیایی در سوریه بود و این ماموریت دقیقاً انجام شد. همچنین با پیام روشنی به سوریه، روسیه و ایران همراه بود که وقتی پرزیدنت ترامپ خط قرمزی را تعریف می کند، اجازه عبور از آن را نخواهد داد؛ و این پیام به روشنی در حملات جمعه فرستاده شد
سخنگوی کاخ سفید گفت پرزیدنت ترامپ سه هدف را در مورد سوریه تعریف کرده است: اول شکست داعش، دوم مهار رفتار تهاجمی ایران در منطقه، و سوم، جلوگیری از تکرار استفاده از سلاح های شیمیایی.

نیکی هیلی: حملات در سوریه حامل پیامی روشن به ایران و روسیه بود
نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در مصاحبه ای با شبکه خبری سی.بی.اس گفت حملات هوایی به سوریه پیام روشنی بود که جامعه جهانی اجازه استفاده از سلاح های شیمیایی را نخواهد داد
خانم هیلی این حملات را نه اقدامی برای جنگ در سوریه بلکه پیامی روشن به جمهوری اسلامی ایران و روسیه، متحدان بشار اسد، خواند تا درک کنند آمریکا استفاده از سلاح های شیمیایی را تحمل نخواهد کرد، ضمن آنکه به گفته او، قاطعیت آمریکا و متحدانش را هم در عمل ببینند
خانم هیلی گفت اسد بارها از سلاح های شیمیایی استفاده کرده است و تلاش های شورای امنیت برای تصویب شش قعطنامه مختلف، با هدف متوقف ساختن حملات شیمیایی در سوریه، هر بار با وتوی روسیه بی نتیجه ماند و دست اسد را برای تکرار حملات باز گذاشت.
خانم هیلی همچنین از قصد دولت پرزیدنت ترامپ برای وضع تحریم های بیشتر علیه روسیه خبر داد و گفت وزیر خزانه داری آمریکا، تحریم های جدیدی را اعلام خواهد کرد که شامل طرف هایی خواهد شد که با رژیم اسد معاملات مرتبط با سلاح های شیمیایی داشته اند.

کارگران دختر وزیر بدون دریافت حقوق بیکار شدند
فصل بهار معمولا پول کمتری توی جیب‌ها هست اما اخراج در بهار از آن اتفاق‌های تلخی است که می‌تواند سال تازه را برای هر آدمی خراب کند. حالا اگر به این اخراج، چند ماه حقوق عقب‌افتاده را هم اضافه کنیم دیگر بدتر! اتفاقی که این روزها برای کارگران شرکت دختر وزیر ثروتمند دولت یازدهم افتاده است.
به گزارش روزآرزو، کارکنان شرکت توسعه دارویی رسا دو روز پیش درحالی نامه عدم نیاز خود را برای سال ۹۷ دریافت کردند که چند ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. آنها دو روز قبل نامه‌ای را دریافت کرده‌اند که تاریخش ۲۹ اسفند ۹۶ است و نشان می‌دهد صاحبان شرکت علاقه‌ای ندارند حقوق فروردین آنها را نیز پرداخت کنند. شرکتی که گوشه‌ای از ثروت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت کشور است.
شرکت توسعه دارویی رسا که با آغاز وزارت محمدرضا نعمت‌زاده در سال ۱۳۹۲ شروع به کار کرده در طول دوران وزارت او بیش از ۴۰۰ کارگر داشته است اما نیمی از آنها در ماههای پایانی سال ۹۶ و بسیاری دیگر در دو روز اخیر از کار بیکار شده‌اند. شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده که پیش از این مدیرعامل این شرکت بوده و حالا رئیس هیئت‌مدیره آن است نامه‌ها را از طرف مدیرعامل شخصا امضا کرده و به نظر می‌رسد قصد پرداخت حقوق فروردین ماه کارگران را ندارد.
کارگران این شرکت قسمتی از حقوق دی ماه خود را با تاخیر دریافت کرده‌اند. حقوق بهمن ماه را نگرفته‌اند. حقوق اسفند و عیدی و سنوات نیز دریافت نکرده‌اند و حالا در شرایطی از کار بیکار شده‌اند که به دلایل مختلف حتی جرات اعتراض هم ندارند.
یکی از این کارگران به روزآروز می گوید: بیکار شدیم اما همه امیدم این است که حقوق عقب افتاده‌ام را بگیرم چون با قرض کردن از دیگران عید را گذراندم.
او که آشکارا از افشای نامش برای مدیران شرکت می‌ترسد می‌گوید: «شما را قسم می‌دهم که اسمم را به آنها نگویید. آنها زور دارند، پول دارند، رابطه دارند، وزیر و وکیل بوده اند، ما چی داریم؟‌ دستمان به کجا بند است؟ باید برویم التماس کنیم حقوقمان را بگیریم
او یکی از دهها کارگری است که از کار بیکار شده و تعداد نیروهای بیکار شده در یکی دو روز اخیر را بیشتر از ۲۰۰ نفر می‌داند.
او ادامه می‌دهد: «زمستان عذر تعداد زیادی از نیروها را خواستند اما فکر نمی‌کردیم این بلا سر ما هم بیاید. حالا نمی‌دانم باید چه کار کنم. می‌ترسم لج کنند و حقوق ماههای قبلمان را هم ندهند

خبرگزاری آلمان: صربستان، مسیر جدید پناهجویان ایرانی برای رسیدن به اروپا
خبرگزاری آلمان در گزارشی می‌نویسد بسیاری از جوانان ایرانی که به منظور مهاجرت به شمال اروپا از طریق صربستان، با استفاده از امکان مسافرت بدون ویزا به بلگراد می‌روند، در نهایت کارشان به اقامت در اردوگاه‌های پناهندگی می‌کشد.
بسیاری از متقاضیان مهاجرت، ایران را به دلیل بیکاری و عدم امید به آینده ترک می‌کنند. بر اساس آمار رسمی نرخ بیکاری در میان جوانان ۲۴ درصد است، با این تعریف که هر کس یک ساعت در هفته کار کند بیکار محسوب نمی‌شود.
یکی از این جوانان به نام آرش به خبرگزاری آلمان گفته است در تهران متولد و بزرگ شده و مانند چهار دوست و همسفر دیگرش، و بسیاری از جوانان ایران، سعی دارند راهی برای ورود به اتحادیه اروپا بیابند.
آنها از طریق ترکیه به بلگراد آمده‌اند و فعلاً در اردوگاه پناهندگان هستند.
صربستان برای گسترش صنعت توریسم خود از بسیاری از کشورها، از جمله ایران، برای سفر به آن کشور تقاضای ویزا نمی‌کند.

یعقوب لیث صفاری
)
رادمان پسر ماهک سیستانی(
‚
۲۰۰ سال از  حمله اعراب به ایران می گذشت زبان فارسی رفته رفته از مدارس ومکاتبات دیوانی حذف  و به جای آن زبان عربی اجباری و تعلیم داده می شد.
خلفای عباسی در بغداد با اینکه خلافت خود را مدیون ایرانیان می دانستند با تکبر و غرور خاصی ایرانیان مسلمان را موالی خوانده و از هیچگونه ظلم وستمی بر آنان کوتاهی نمی کردند.
در سیستان خشکسالی اتفاق افتاده بود ولی مامورین خلیفه بيرحمانه خراج و مالیات سنگینی را از دهقانان و بازرگانان طلب کرده و بسوی بغداد می فرستادند تا صرف خوشگذراني خلفای عباسی گردد.
در این میان جوانمردی رویگر زاده از سیستان بر می خیزد 
یعقوب ليث صفاری یا رادمان پسر ماهک سیستانی
او با گردآوری دلاوران سیستان و ديگر نقاط ایران زمین به جنگ با خلیفه می پردازد و تمامی سیستان و خراسان تا ماورانهر و مازندران و گیلان و ری و اصفهان و فارس و کرمان تا قسمتی از خوزستان را از تسلط متجاوزان عرب آزاد می کند...
يعقوب در فرمانی به تمام نقاط ایران زبان عربی را حذف و زبان فارسی دری را رایج می کند(در دفاتر دیوانی وحکومتی) تا بعدها ما شاهد ظهور عارفان و شاعران بسیاری در فرهنگ و ادب ایران همچون فردوسی و مولوی و  نظامی و حافظ و سعدی باشیم که چگونه در رونق و گسترش زبان پارسی پاسداری کردند...
اگر یعقوب ليث صفاری چنین کار عظیمی برای زبان و ادب پارسی انجام نمی داد کشور ما هم امروز مانند تمامی کشورهای شمال آفریقا عرب زبان بودند.
خلیفه عباسی که تجربه برافتادن خاندان  بنی اميه بدست ایرانیان راداشت هراسان پیکی بسوی یعقوب می فرستد و می گوید تمامی نقاطی که در ايران تصرف کردید از آن تو باشد ولی مرا به خلافت مسلمین بپذیرید.
يعقوب ليث صفاری نان و پیاز وشمشیری را در یک سینی مي گذارد و در پاسخ به خلیفه چنين می گوید :
تو یک متجاوز به خاک ایران هستی و در مقامی نیستی که ملک ایران را به ایرانی ببخشی من یک رویگر زاده ایرانی هستم غذای من ساده است نان و پیاز ولی پاسخ من به متجاوزی مانند تو به خاک ایران هرچند خود را خلیفه مسلمین بخوانی این شمشیر است...
برگرفته از تاریخ سیستان و ايران

یعقوب لیث صفاری یکی از آزادگان و فرماندهان وطن پرست ایران بود که در هنگام جنگ با لشکر خلیفه عباسی در دزفول به علت بیماری درگذشت.
یعقوب لیث با لشکری جنگید که فرمانده آن لشکر متجاوز محمد ابن جعفر بود و این فرمانده هم در این جنگ کشته شد.
اکنون قبر این دو نفر چنان تفاوتی باهم دارد که هر کس که تاریخ نداند و نخوانده باشد گمان می کند که یعقوب متجاوز به این کشور بود و محمدابن جعفر مدافع.
اگر وقت کردید و گذرتان به دزفول افتاد حتما به قبر این دو نفر سر بزنید.
قبر محمدابن جعفر (مم بن جعفر) در غرب دزفول با شکوه و عظمت خاصی همه روزه پذیرای زائران است و در شرق دزفول در مسیر جاده شوشتر قبری مخروبه و دورافتاده،  قبری که اکثر مردم شهر او را نمی شناسند وجود دارد. در این قبر یکی از شجاع ترین،متعصب ترین و وطن پرست ترین فرماندهان تاریخ این سرزمین یعقوب لیث صفاری آرمیده است.

هم‌میهن و دوست گرامی
به پیوست تازه‌ترین نوشتارم با عنوان «مارکس و انقلاب» را برایتان می‌فرستم و امیدوارم در پخش آن مرا یاری کنید. هم‌چنین اگر نقدی بر نوشته من دارید، خوشحال می‌شوم آن را دریافت کنم
دیگر آن که هرگاه خواهان دریافت چنین نوشتارهائی نیستید، مرا آگاه سازید
با مهر
منوچهر صالحی

حسن بایگان
بررسی ترم "آنتی سام ایسم"
قدرت شاه در کشور سلطنتی سوید!

امیرعلی متولی:
اعراب ایرانی
مطالب زیر در طول مدت زیادی جمع آوری گردیده است و برای اینکه سوظنی در ذهن خواننده گرامی متبادر نگردد فقط به اسامی و عناوینی اشاره شده که تقریبا صد در صد مختص خوزستان و قبایل عرب جنوب می باشد و از بیان فامیلهایی مشترک نظیر موسوی ، عامری ، حسینی و غیرو و همچنین برخی از مقامات که نام خانوادگی خویش را تغییر داده اند صرفنظر نمایم تا لیست به درازا نکشد و از طرفی هم سعی شد تا از نامبردنِ اقارب و وابستگان ِ مرتبط به لیست ذیل که در سمَتهای داخلی و یا درجه دو و سه هستند امتناع ورزم تا شبهات احتمالی را تا حد امکان به صفر نزدیک گردانم .
 بدلایل زیادی از جمله بزرگنمایی ها و جبهه گیریهای غیرمسولانه و ضد یکپارچگی ِ برخی از هموطنان و تلاش در استحصال سیاسی و قبضه نمودن ِ هدفدار حقایق توسط آنان و یا نظرات ِ افراد کم اطلاع و یا بی اطلاع از حقایق جاری این مطلب تدوین شده است و بهیچ عنوان و هرگز ارتباطی به تخریب اعراب وطنی ، تحقیر یا نکوهش هیچ فرد ، عشیره و طایفه ای را نداشته و ندارد.
 با توجه به گستردگی ِ زیاد مطالب تلاش شد تا غالبا یا فقط به عناوین در بازه ده ساله اخیر پرداخته شود. لازم به یادآوریست که ممکن است در مواردی تغییراتی در مناصب صورت گرفته باشد اما باتوجه به بافت غالب اعراب در شهرهایی مانند هویزه ، شادگان ، سوسنگرد ، شوش ، بستان ، دارخوین ، دشت آزادگان و غیرو ، قریب به نود درصد مسئولین از میان افراد بومی همان منطقه انتصاب شده است.

سعید مرتضوی کجاست؟

سوال این روزهای محافل سیاسی ایران این است که سعید مرتضوی ، قاضی شعبه ۱۴۱۰ کارکنان دولت و دادستان تهران و رییس سازمان تامین اجتماعی کجاست؟
همان قاضی که دستور توقیف بیش از صد نشریه را در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ صادر کرد و بعدا نامش با جریان مرگ پر از پرسش زهرا کاظمی در سال ۱۳۸۲ گره خورد. عملکرد سعید مرتضوی در جریان سرکوب اعتراضات سال ۸۸ در ایران و نقشش در بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراضان سال ۸۸ او را دادگاهی و محکوم کرد.
حالا همه، حتی محافظانش دنبالش می گردند تا راهی زندانش کنند و او نیست. حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری اسلامی دیروز طعنه زده که مواظب باشیم مرتضوی مانند خاوری نشود و مصطفی کواکبیان نماینده محلس هم پرسیده آیا دستگیر نشدن سعید مرتضوی حکمتی دارد؟ او خطاب به مسئولان قوه قضاییه ایران گفته آیا می‌خواهید با این برخوردها مدعی عدالت قضایی باشید؟
علی همدانی گوینده چشم انداز بامدادی بی‌بی‌سی در گفتگو با علی افشاری، تحلیل‌گر مسائل سیاسی ایران سوال کرده آیا سعید مرتضوی واقعا گم شده یا اراده ای برای یافتن و دستگیر کردنش وجود ندارد؟

09 April 2018

نقش سپاه در مبارزه با بیکاری , فقر و پیشرفت اقتصادی !!

حسین راغفر: ۳۳ درصد جمعیت ایران در «فقرمطلق»/ ۴میلیون تومان؛ «خط فقر» شهری‌ها در سال
حسین راغفر پژوهشگر و استاد دانشگاه خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ را حدود چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در سالهای اخیر، ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» هستند.
به گزارش ایسنا، حسین راغفر افزود: مطالعات نشان می‌دهد خط فقر مطلق برای مناطق محروم ۵٠ درصد مناطق شهری و حدود دو میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه منظور دولت از فقر مطلق برای یک خانواده پنج نفره ٧٠٠ هزار تومان است، افزود: این مبلغ برای یک خانواده پنج نفره حتی تامین کننده غذایشان نیست. درحال حاضر حتی اندازه خانواده در ایران تغییر کرده و کوچک تر شده است و به میانگین چهار نفر رسیده است. خط فقر همچنین بین نقاط مختلف کشور و حتی روستاهای مختلف، متفاوت است.
این استاد دانشگاه با تعریف سبد معیشتی خانوارها، افزود: آنچه ما به عنوان فقر مطلق تعریف می‌کنیم سبد مشخصی است که باید حداقل کالاهای اساسی را در بر داشته باشند به نحوی که اگر فردی به آنها دسترسی نداشته باشد، سلامت فیزیکی، جسمانی و روحی‌اش به خطر بیفتد، این کالاها در همه جای دنیا پذیرفته شده و شامل غذا، مسکن، خدمات سلامت، حمل نقل و… هستند.
وی با اشاره به اینکه در اندازه گیری فقر معمولا به مخارج کل خانوار توجه می‌شود، درآمد اعلامی برای تعیین فقر مطلق را دقیق نداست و اظهار کرد: معمولا در این روش به نحوه توزیع درآمد کمتر توجه می شود. اما نکته اینجاست که برخی این موارد را فقط با نگاه به مخارج کل خانوار در نظر می‌گیرند و متوجه نمی شوند که افزایش هزینه خانوار چه آسیب هایی به آنها زده است.
این پژوهشگر و اقتصاد دان در ادامه تصریح کرد: در این حالت شاید مخارج خانوار افزایش پیدا کرده باشد اما آنها فقیرتر شده باشد. اگر فقط هزینه های درمانی یک نفر بالا برود و آن را به کل مخارجش تقسیم کنیم شاید مخارجش بالاتر رفته باشد اما ممکن است این فرد، این مبلغ را با فروش فرش زیرپایش تامین کرده و دچار هزینه‌های کمرشکن درمان شده باشد.
سقوط ۷ درصد خانوارهای ایرانی به زیرخط فقر در سال ۹۱ بخاطر هزینه‌های درمان

صف‌های طولانی خریداران دلار مقابل صرافی‌های تهران، همزمان با سقوط ارزش ریال مقابل دلار

صف طولانی متقاضیان ارز مقابل یکی از صرافی ها در تهران
در حالیکه نرخ ارز در ادامه روند صعودی خود در بازار ایران، از مرز ۵۶۰۰ تومان عبور کرد، صرافی های تهران شاهد هجوم خریداران برای خرید دلار و یورو بود.
رسانه‌های داخلی روز یکشنبه ۱۹ فروردین، به نقل از صرافی‌ها و فروشندگان ارز در تهران گزارش دادند که هر دلار آمریکا که روز شنبه حدود ۵۱۰۰ تومان فروخته می‌شد، بعد از ظهر روز یکشنبه از ۵۶۰۰ تومان هم فراتر رفت و طبق برخی گزارش ها به بیش از ۵۷۰۰ رسید.
نرخ فروش یورو نیز از ۶۶۰۰ تومان فراتر رفت.
در عین حال، تصاویر و خبرهای منتشر شده در شبکه‌های مجازی از تشکیل صفوف طولانی متقاضیان خرید ارز مقابل صرافی‌ها در تهران حکایت دارد.
شاهدان به خبرگزاری ایسنا نیز گفتند که روز یکشنبه برخی از صرافی ها به دلیل بالا بودن تقاضا و کمبود دلار، از فروش خودداری کردند. برخی صرافی‌ها نیز تنها با پاسپورت به مسافران دلار می‌فروختند با صفوف طولانی مواجه بودند.

هرچه بگندد نمگش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک
۱۲۰ نفر به دست و پای ترامپ ضد ایران و ایرانی افتادن که راه برای خودشان ازطریق هارترین سیستم جهانی باز کنند
--------------------------------------
گویند روزی ملا نصرالدین از محلی میگذشت
دید فردی را شلاق میزدند، علت را جویا شد,
گفتند: شراب خورده

ملا گفت خوب بخورد مگر چه میشود؟
 
گفتند شراب حرام است.
ملا پاسخ داد برای چه حرامست؟
گفتند چون به بدن ضرر میرساند ودر قرآن آمده هرچه به بدن ضرر زند حرام است
ملا گفت خدا را هزارمرتبه شکر که شلاق نه تنها به بدن بلکه به آبرو هم ضرر     نمی زند
نقل کرده اند بهلول چوبى را بلند کرده بود و بر قبرها مى زد.
گفتند: چرا چنین مى کنى ؟
بهلول گفت : صاحب این قبر دروغگوست ، چون تا وقتى در دنیا بود دایم مى گفت;
باغ من ، خانه من ، مرکب من و... ولى حالا همه را گذاشته و رفته است و اکنون هیچ یک از آن ها، مال او نیست که اگر مال او بود حتما با خود برده بود.

تحقیق قضائی دادستانی برلین علیه سفارت آلمان در تهران به‌اتهام رشوه‌خواری
هفته‌نامه «اشپیگل» در گزارشی از تحقیق دادستانی برلین درباره سفارت آلمان در تهران به‌اتهام رشوه‌خواری خبر داد.
به گزارش این هفته‌نامه، دادستانی برلین اعلام کرده است که اتهامات خرید و فروش ویزا و رشوه‌خواری در سفارت‌خانه‌های تهران و بیروت را مورد تحقیق قضایی قرار داده است. همچنین در هفته‌نامه اشپیگل آمده است که برخی افراد توانسته‌اند با پرداخت رشوه از سفارت‌خانه‌های آلمان در تهران و بیروت ویزا دریافت کنند.
به‌نوشته هفته‌نامه اشپیگل، «مارتین اشتلتنر»، سخنگوی دادستانی برلین مدعی شده است که کارکنان محلی ایران به‌ازای دریافت رشوه 5 هزار تا 10 هزار یورو به یک تبعه ایرانی ویزا فروخته‌اند.
این هفته‌نامه آورده است، در سفارت آلمان در لبنان هم دست‌کم یکی از کارکنان سفارت با دریافت رشوه در کوتاه‌مدت ویزا برای افراد مهیا می‌کرده است.
به‌گفته «اشتلتنر»، تحقیقات دادستانی درباره سفارت آلمان در بیروت هم در 21 پرونده که مبالغی تا 5 هزار یورو رشوه پرداخت شده است در جریان است.
بر اساس این گزارش، ظاهراً در ایران یک متقاضی ویزا رشوه‌ای را به فردی که در آلمان بوده پرداخت کرد و وی نیز برای صدور ویزا به کارکنان محلی سفارت آلمان در تهران رشوه پرداخت کرده است.
به‌نوشته هفته‌نامه اشپیگل همچنین دایره مبارزه با فساد و رشوه‌خواری دادستانی برلین در حال تحقیق درباره یک فرد آلمانی و سوری در سفارت آلمان در آنکارا است.
سخنگوی دادستانی برلین اعلام کرده است که به‌دلیل جلوگیری از اختلال در روند تحقیقات فعلاً نمی‌تواند اطلاعاتی در این زمینه ارائه دهد

عربستان مرتجع و ایران پیشرو؟
کلمه – علی بردبار:
عربستان با سرعت خیره‌کننده به سمت چشم انداز ۲۰۳۰ خود در حال حرکت است. اصلاحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به طور همزمان در این کشور آغاز شده و سرنوشتی متفاوت در انتظار این کشور است. این در حالی است که سابقه این نوع اصلاحات و حتی عمیق‌تر از آن در ایران قدمتی بیش از یکصد سال از مشروطه تاکنون دارد و موج آخر آن که از دوم خرداد ۷۶ آغاز شده با فراز و نشیب‌هایی ادامه دارد. با این حال برداشت عمومی آن است که اصلاحات اخیر بیش از آنکه شامل پیشرفت ملموس باشد، به جبهه مقاومتی علیه اقتدارگرایی بدل شده تا حداکثر از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند. این اصلاحات گاهی عقب می‌نشیند و هر از چندی پیروزی‌های مقطعی اندکی به دست می‌آورد. دلیل پیشرفت اصلاحات بی‌ریشه در عربستان از سویی و کندی حرکت آن با همه ریشه‌داری‌اش در ایران از سوی دیگر، یک عامل بیشتر نیست. راس حاکمیت عربستان به دنبال چشم انداز ۲۰۳۰ در آن کشور است اما در ایران اصلاحات و چشم انداز ۱۴۰۴ که امضا و تایید ظاهری رهبری را دارد، با سنگ‌اندازی‌های همین نهاد دچار مشکل شده است.
البته آینده عربستان با این اصلاحات معلوم نیست که به کجا برسد. شاید یادگیری حقوق شهروندی از سوی شهروندان این کشور به جایی برسد که سطح توقعات نزد نسل جوان‌تر سعودی از ظرفیت‌های اصلاحی حکومت سعودی فراتر برود، چرا که عربستان از نقطه‌ای بسیار پایین شروع کرده است و معلوم نیست که اگر روزی مردم عربستان، ادامه همین اصلاحات را با حاکمانی دیگر طلب کنند، پاسخشان چه باشد. در این کشور به تازگی بحث رانندگی زنان، حق رای محدود زنان و حتی تاسیس سینما مطرح شده است و این‌ها برای جامعه ایرانی حکم لطیفه دارد. اما بحث بر سر این است که پیش‌بینی می‌شود به زودی در شاخص‌هایی چون شکاف جنسیتی، فساد و حتی شفافیت، حکومت سعودی با وجود ریشه‌هایی چون اندیشه واپسگرای وهابیت و حاکمیت بسیار بسته آن، از ایران پیشی بگیرد. به خصوص که این کشور از سرمایه‌های پشتیبانی چون ارتباط خوب با اکثر قدرت‌های جهانی، جایگاه ویژه در جهان اسلام، قدرت اقتصادی بالا و پیشرفت‌های تکنولوژیک قابل توجه برخوردار است.

 

جای خالی توضیح درباره اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان پس از ماه‌ها تیتر زنی
کلمه – گروه خبر: پس از ماه ها تیترزنی درباره اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، هیچ اشاره ای به این موضوع در گزارش تحقیق و تفحص از این موسسه نشد.
اواخر مهرماه سال ۱۳۹۵ خبری مبنی بر اینکه در صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاسی عظیم صورت گرفته، در رسانه‌ها منعکس شد. ابتدا این اخبار تکذیب شد اما رفته‌رفته و با افشای جزئیات بیشتر، مدیرعامل صندوق ذخیره خبر اختلاس را تایید کرد و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
در مجلس شورای اسلامی تعداد زیادی از نمایندگان وابسته به جریان پایداری در این باره زیاد صحبت کرده و بیشتر از دولت حسن روحانی طلبکار بودند تا دولت محمود احمدی نژاد و مساله صندوق به موضوع تیتر یک بسیاری از رسانه های جریان راست تبدیل شد. اما بالاخره پس از ماه ها تیترزنی درباره اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، هیچ اشاره ای به این موضوع در گزارش تحقیق و تفحص از این موسسه نشد.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صندوق فرهنگیان، با توجه به عدم پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان سهم دولت به این صندوق در زمان دولت احمدی نژاد و وزارت حاجی بابایی بر وزارت آموزش و پرورش، از دولت روحانی خواسته شد که این بدهی پرداخت شود

۲۰ فروردین ۱۳۹۷
حمله موشکی به پایگاه هوایی تیفور در سوریه: چند ایرانی کشته شدند
در اثر چند حمله موشکی به فردوگاه نظامی تیفور در شهر حمص سوریه عده‌ای کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده آمریکا در این حمله موشکی نقشی نداشته است. دیده‌بان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است می‌گوید چندین ایرانی در این حمله موشکی کشته شدند.

تیفور در حوالی حمص و در نزدیکی پالمیرا در مرکز سوریه: مقر سپاه و نیروی هوایی سوریه
تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده که در فرودگاه نظامی تیفور در حوالی حمص در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا در مرکز سوریه در اثر اصابت موشک‌هایی چند انفجار اتفاق افتاده.
المیادین گزارش داده که همزمان با این حملات موشکی، صدای ۵ انفجار در آسمان منطقه البقاع شنیده شده.
یک منبع در ارتش سوریه به تلویزیون دولتی این کشور گفته است که ارتش سوریه هشت موشک از موشک‌هایی را که به طرف این پایگاه نظامی شلیک شده، رهگیری و منهدم کرده است.
در فرودگاه نظامی تیفور جنگنده‌های شکاری نیروی هوایی روسیه مستقرند. این جنگنده‌ها به طور منظم از این پایگاه پرواز می‌کنند و مواضع شورشیان مسلح مخالف اسد را بمباران می‌کنند.
تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده که در حمله موشکی به فرودگاه نظامی تیفور عده‌ای کشته و مجروح شده‌اند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش کرد ۱۴ شبه‌نظامی از جمله چند ایرانی در جریان این حمله در مرکز سوریه کشته شده‌اند.
این فرودگاه نظامی در حوالی میدان‌های گازی سوریه قرار دارد که در دست داعش بود اما سال گذشته ارتش سوریه و متحدانش موفق شدند کنترل این میدان‌های گاز را به دست بگیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که «در حال حاضر» هیچ حمله موشکی به سوریه انجام نداده است.
پنتاگون با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که اوضاع را زیر نظر دارد:
«در هر حال ما همچنان از نزدیک اوضاع را زیر نظر داریم و از تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای پاسخگو کردن کسانی که دست به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه می‌زنند، حمایت می‌کنیم.»

۲۰ فروردین ۱۳۹۷
طرح جدید عربستان سعودی: تبدیل قطر به یک جزیره
عربستان سعودی با ایجاد کانالی در مرزش با قطر، درصدد قطع پیوند‌ زمینی‌اش با این کشور و تبدیل آن به  یک جزیره است.

مرز عربستان و قطر
پادشاهی عربستان سعودی با حفر یک کانال می‌خواهد قطر را به یک جزیره تبدل کند؛ این تیتر سایت سعودی «سبق» است. این کانال که از گذرگاه مرزی «سلوی» بین عربستان و قطر آغاز شده و به «خور العدید» در خلیج فارس می‌رسد، در امتداد مرز ۶۰ کیلومتری دو کشور و در فاصله یک کیلومتری از مرز، با عرض ۲۰۰ متر و با عمق ۱۵ تا ۲۰ متر حفر خواهد شد؛ پروژه‌ای فرعون‌گونه که با تشدید بحران میان قطر با عربستان، می‌تواند فصل تازه‌ای را در «بازی تخت و تاج» خاورمیانه بگشاید.
قرار است این پروژه با بودجه‌ای در حدود «دو میلیارد و هشصد هزار ریال عربستان» [در حدود ۶۹ میلیارد یورو] و در بازه‌ای «۱۲ ماهه» توسط کنسرسیومی متشکل از ۹ شرکت عربستانی انجام شود.
بحران دیپلماتیک میان عربستان و قطر، علی‌رغم میانجی‌گری کشورهایی مثل کویت، ترکیه و فرانسه، هنوز رفع نشده و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک بنواند حل و فصل شود.
درست ۱۵ روز پس از دعوت دونالد ترامپ از کشورهای عربی به حفظ وحدت و انسجام علیه تروریسم، در ۵ ژوئن ۲۰۱۷، عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین و مصر روابط دیپلماتیک خود را با قطر به بهانه «حمایت این کشور از تروریسم» قطع کردند و مرزهای هوایی، زمینی و دریایی‌شان را به روی این کشور بستند؛ اقدامی بی‌سابقه که نشان دهنده اختلافات عمیق در جهان سنی، به ویژه بر سر ایران و اخوان المسلمین و البته شبکه الجزیره بود.
توریسم و یکپارچه کردن خط ساحلی
با حفر این کانال، شبه جزیره قطر به یک جزیره کامل بدل خواهد شد. گفته شده انگیزه‌ اصلی برای انجام این پروژه، ایجاد یک منطقه توریستی است: توریسم قایق‌های بادبانی.
به نقل از «سبق»، این منطقه خالی از سکنه و بدون صخره است و از این بابت، شرایط لازم را برای تبدیل شدن به یک جاذبه توریستی دارد.
با انجام این پروژه، پادشاهی سعودی دیگر همسایه برّی قطر نخواهد بود. همچنین خط ساحلی عربستان در خلیج فارس، بدون آنکه خاک قطر آن را دوپاره کند، یکپارچه و ممتد خواهد شد. و این می‌تواند «حمل و نقل دریایی را میان کشورهای خلیج فارس تسهیل» کند.
کانال در خاک عربستان حفر خواهد شد و «مطلقاً متعلق به عربستان سعودی خواهد بود، و هیچ‌ کشوری جز عربستان هیچ حقی بر آن نخواهد داشت.»
اهرام سعودی
شاهزاده عربستان همچون فرعون‌های مصر، در رویای ساختن اهرام خویش برای به جا گذاشتن میراثی تاریخی و نمادین است.

موقعیت پروژه نئوم
این تنها طرح عمرانی جاه‌طلبانه عربستان تحت هدایت محمد بن سلمان نیست. محمد بن سلمان همچنین در رویای ساختن پیشرفته‌ترین شهر دنیا است؛ یک منطقه تجاری آزاد به نام «نئوم» که در آن تعداد ربات‌ها از آدم‌ها بیشتر خواهد بود.

زمزمه‌های روی کار آمدن دولت نظامیان در ایران و چشم‌انداز آینده آن
۱۹/فروردین/۱۳۹۷
فرهنگ قویمی


حسین الله‌کرم، رئیس شورای هماهنگی انصار حزب‌الله، روز یکشنبه ۱۹ فروردین در گفت‌وگو با سایت «خبرآنلاین» گفت: «هرکسی می‌خواهد رئیس‌جمهور شود باید یکسری ویژگی‌ها داشته باشد».
او افزود که با توجه وضعیت استراتژیک ایران، افراد نظامی برای ریاست‌جمهوری شایسته‌تر هستند.
پیشتر نیز در ۲۷ اسفندماه پارسال، محمد پور مختار، نماینده سابق مجلس در دوره‌های نهم و دهم و یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران،‌ گفته بود که «اگر یک نظامی رئیس‌جمهور شود، کشور را نجات می‌دهد».
هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در آمریکا و رئیس شورای آمریکایی ـ ایرانی نیز پیشنهاد یک دولت نیمه‌نظامی و یا به نوشته او، «حداقل دولتی که در آن نظامیان در سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی و شاید اقتصادی حرف اول را» می‌زنند، داده بود.
در گفت‌وگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، ابتدا از او پرسیدم که چرا در دو ماه گذشته،‌ طرح دولت نظامی از سوی برخی افراد مطرح شده است.

06 April 2018

۱۶ فروردین ۱۳۹۷
«وضعیت زنان زلزله‌زده کرمانشاه مطلوب نیست»
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می‌گوید گزارش‌های دولتی از وضعیت زنان زلزله‌زده کرمانشاه واقعیت را بازتاب نمی‌دهند و این فراکسیون گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان‌دهنده مشکلات زنان زلزله‌زده است.

یکی از زنان زلزله‌زده غرب ایران ـ عکس از آرشیو
به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) طیبه سیاوشی از گزارش‌های دولتی که «تصاویر خیلی خوبی» از زنان زلزله‌زده نشان می‌دهند اظهار تأسف کرد و گفت: «واقعیت چیز دیگری است».
به‌گفته او نهادهای غیردولتی گزارش‌هایی را در اختیار فراکسیون زنان مجلس قرار داده‌اند که بر اساس آن‌ها از جمله «مردم زلزله‌زده به‌ویژه زنان در حوزه‌ مسائل بهداشتی و حتی در مورد دسترسی به توالت‌ بسیار مشکل دارند».
سیاوشی گفت: «به‌طور مثال یک خانم با دختربچه‌ کوچکش باید از یک طرف بلوار به آن طرف بلوار برود تا بتواند از یک چنین امکانی که خیلی طبیعی است و باید در دسترس باشد، استفاده کند، در حالی که متأسفانه این امکان وجود ندارد.»
او همچنین اعلام کرد که فراکسیون زنان تعداد محدودی کانکس برای زنان زلزله‌زده‌ مبتلا به سرطان و‌ ام‌اس‌ای و همچنین زنانی که زایمان کرده بودند، فراهم کرده است و قرار شده که این فراکسیون سفری را برای بررسی‌های بیشتر به منطقه انجام دهد.
پیش از این نیز گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب کانکس‌های زلزله‌زدگان استان کرمانشاه منتشر شده بود. کانکس‌ها در شرایط بد جوی از استحکام کافی برخوردار نیستند. همچنین تاکنون گزارش‌هایی نیز از خودکشی زلزله‌زدگان منتشر شده است.
در زلزله آبان‌ماه سال گذشته در استان کرمانشاه ۵۶۹ نفر جان خود را از دست دادند، هزاران نفر زخمی شدند و حدود ۷۰۰۰۰ نفر بی‌خانمان شدند. بیشترین تلفات این زلزله مربوط به شهر سرپل ذهاب بود.

هشدار نهضت آزادی درباره خطر فروپاشی ایران

بی بی سی - نهضت آزادی ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت سال نو خورشیدی منتشر کرده نسبت به خطر فروپاشی سیاسی و اجتماعی در ایران هشدار داده است.
این بیانیه که با امضای محمد توسلی، دبیرکل این حزب منتشر شده، با اشاره به "رخدادهای اندوهبار" دی ماه سال پیش، گفته است با تکرار اعتراض‌ها در سال جدید، "خشونت فراگیر" قابل پیش‌بینی خواهد بود.
نهضت آزادی ایران از قدیمی‌ترین تشکلهای سیاسی ایران است اما معمولا اجازه فعالیت سیاسی به آن داده نمی‌شود.
این حزب در بیانیه خود گفته است وقتی جامعه‌ای "از اصلاح امور ناامید می‌شود و جانش به لب برسد"، "به طور طبیعی، انگیزه‌های لازم برای دست یازیدن به خشونت" فراهم می‌شود.

دیدار نوروزی نهضت آزادی ایران، دوم فروردین ماه ۱۳۹۷

نهضت آزادی گفته است برنامه‌های "گوناگون و پیچیده‌ای" در داخل کشور، "حتی در نهادهای حکومتی" و در منطقه برای ایجاد "خشونت سازمان یافته" در ایران دیده می‌شود.
در این بیانیه همچنین آمده است که تنها با "تمرکز بر توسعه سیاسی و ارتقا شاخص‌های کارآمدی" می‌توان از "ایجاد و گسترش بحران‌های فراگیر امنیتی و خشونت سازمان یافته در کشور جلوگیری کرد."
نهضت آزادی، "توجه به اصلاحات اقتصادی و به فراموشی سپردن یا به تاخیر انداختن اصلاحات در حوزه سیاسی" را خطرناک خوانده و گفته است چنین کاری می‌تواند به "خیزش امواج خشونت" منجر شود.
این تشکل سیاسی گفته است "خشونت، برای نخستین بار به عنوان یک راه حل جدی در جامعه مطرح شده است." نهضت آزادی گفته است اعتراض‌های دی ماه ۹۶، "آمادگی جامعه ایران را برای شکل‌گیری و فراگیر ساختن بسترهای کلان خشونت نشان داده و پیامدهای این خشونت، نه تنها نظام سیاسی که تمامیت ارضی و انسجام اجتماعی ایران را تهدید می‌کند" و "در صورت وقوع و گستردگی، فروپاشی سیاسی و اجتماعی را قابل پیش‌بینی می‌کند."
نهضت آزادی در عین حال گفته است "فرصت‌ها هنوز از دست نرفته است."
این حزب همچنین گفته است که "بازگشت صادقانه به اصول قانون اساسی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت" می‌تواند ایران را "از افتادن به ورطه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی نجات دهد."

Gooya-news
امام جمعه رشت به دلیل فساد مالی از سوی علی خامنه‌ای برکنار شد
نامه‌ی انتقادی به خامنه‌ای با امضای ۳۰۰ حزب‌اللهی و مهر احمدی‌نژاد
اهتزاز پرچم اسرائیل در ریاض

واکنش رئیس جمهور به خبر فیلتر تلگرام: کام مردم را با اینگونه حرف‌ها تلخ نکنید
حسن روحانی روز سه شنبه و در دیدار نوروزی جمعی از وزرا، استانداران و مدیران دستگاه های اجرایی، در واکنش به خبر فیلتر تلگرام گفت: کام مردم را با اینگونه حرف‌ها تلخ نکنید، در فضای بحران “بیکاری” تیشه به ریشه اشتغال نزنید.
داشتن پیام رسان‌های ایرانی، توانمند، امن و ارزان که بتوانند مشکل و نیازهای مردم را حل کنند، بی تردید باعث افتخار همگان خواهد بود و هدف از ایجاد و تقویت نرم افزارها و پیام رسان‌های داخلی فیلتر و یا مسدود کردن دسترسی‌ها نباید باشد، بلکه باید با هدف رفع انحصار در پیام رسان ها انجام شود.
به گزارش ایسنا، روحانی آموزش استفاده بهینه از فضای مجازی و تدوین محتوای مناسب و خوب برای انتشار در این فضا را نیز ضروری خواند و گفت: فضای مجازی خوب با تولید محتوای خوب، جذاب و مفید و نه صرفا با انحصار و محدود کردن آن، تامین خواهد شد.
رییس جمهور تعامل سازنده با همسایگان و جهان را از سیاستهای اصولی ایران اسلامی برشمرد و گفت: با تعامل با همسایگان و جهان، بی تردید منافع و سود بیشتری عاید کشور می شود و این سیاست بویژه در سال حمایت از تولید کالای ایرانی، بیش از پیش پیگیری خواهد شد

نماینده مجلس: چرا مشهد بهشت و پایتخت مؤسسات غیرمجاز بوده است؟
جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در پاسخ نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد و عضوجبهه پایداری که حوادث دی ماه را به‌خاطر عدم طرح سوال از رئیس جمهور دانسته بود گفت: همین آقایانی که مدعی سؤال از رئیس جمهوری بابت مؤسسات غیرمجاز هستند، کاش قبل از هر چیز می‌آمدند و می‌گفتند که این مؤسسات وابسته به کجاها بودند؟ چه اشخاصی با چه نوع نفوذ و جایگاهی پشت آنها قرار داشتند؟ در کدام دولت و تحت حمایت چه کسانی بود که این مؤسسات مثل قارچ شروع به رشد کردند؟
به گزارش خبرآنلاین وی افزود: اینها را نمی‌گویند و فقط می‌خواهند موضوع را به بحث بازپرداخت سپرده‌ها تقلیل دهند. اما ما می‌گوییم قبل از پیش کشیدن بحث بازپرداخت‌ها، بیایید توضیح دهید چه کسانی این سپرده‌ها را از میان مردم جمع کردند و نهایتاً کجا بردند؟ اتفاقاً مشهد هم پایتخت و بهشت مؤسسات غیرمجاز بود. آقایی که نماینده مشهد است، بهتر است اول از هر چیز توضیح دهد در آنجا چه مناسبات اقتصادی حاکم بوده که مؤسساتی مثل میزان یا مجموعه‌هایی مثل پدیده شکل گرفته‌اند؟ ریشه درصد بالایی از این مؤسسات در مشهد بوده. آقای پژمانفر مگر نماینده آنجا نیست؟ یعنی ایشان نمی‌تواند در این رابطه توضیح دهد؟

۱۷ فروردین ۱۳۹۷
سفیر روسیه در سازمان ملل: با آتش بازی نکنید که پشیمان می‌شوید
نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل شامگاه گذشته به درخواست روسیه تشکیل شد. موضوع این نشست پرونده حمله سمی به سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه در خاک بریتانیا بود. این ماجرا به اخراج ده‌ها دیپلمات روس از کشورهای غربی انجامید و اقدام متقابل روسیه را در پی داشت. روسیه نه تنها هرگونه مشارکت در این حمله را رد کرد، بلکه مدعی شد که ماده سمی ساخت بریتانیا و آمریکا بوده است.

واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد
واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در بخشی از سخنرانی ۳۰ دقیقه‌ای‌اش در اجلاس فوق‌العاده شورای امنیت گفت: «ما به همکاران بریتانیایی گفتیم: با آتش بازی نکنید که بعداً پشیمان می‌شوید.»
نبنزیا گفت ماده سمی نویچوک که در حمله به جاسوس دوجانبه از آن استفاده شده، به نام روسیه ثبت نشده و در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تولید می‌شود و با این حال نام آن روسی است.
سفیر روسیه در سازمان ملل گفت مقامات بریتانیایی پیش‌بینی نکرده بودند که اتهام حمله با گاز سمی مانند بومرنگ به خود آن‌ها برمی‌گردد.
او گفت اتهامات سرویس‌های اطلاعاتی برینانیا یک نمایش مضحک از نوع تئاتر آبسورد است. آیا نمی‌توانستید داستان بهتری بسازید؟
سرگئی اسکریپال (۶۶ ساله) جاسوس دوجانبه پیشین و دخترش جولیا (۳۳ ساله) انجام شده. این دو ۴ مارس / ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ روی یک نیمکت در پارکی در شهر کوچک سالیزبوری بریتانیا از هوش رفته بودند که به بیمارستان منتقل شدند. اسکریپال که با بخش امنیتی ارتش روسیه همکاری می‌کرد، اطلاعاتی را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا قرار داده بود که لو رفت و در روسیه به زندان محکوم شد اما در سال ۲۰۱۰ در جریان معاوضه جاسوسان آمریکایی به بریتانیا پناهنده شد. بریتانیا، آمریکا و ناتو می‌گویند اسکریپال با ماده سمی موسوم به نویچوک که در زمان اتحاد جماهیر شوروی تولید شده، مسموم شده است. روسیه اما می‌گوید برنامه توسعه سلاح‌های شیمیایی موسوم به نویچوک را در دستور کار قرار نداده است. اگر بریتانیا موفق شود ثابت کند که روسیه در سوءقصد به جان اسکریپال و دخترش دست داشته به این معناست که این کشور برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم یک حمله شیمیایی در خاک بریتانیا انجام داده. روسیه خواهان مشارکت در تحقیق درباره این پرونده شده بود. اما روز گذشته کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در لاهه با مشارکت روسیه موافقت نکرد.
کارن پیرس، سفیر بریتانیا در سازمان ملل در پاسخ به واسیلی نبنزیا گفت بر اساس مدارکی که سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا ارائه داده‌اند می‌توان ثابت کرد که حمله به اسکریپال کار روسیه بوده است.
پیرس روسیه را متهم کرد که قصد دارد نهادهای بین‌المللی که با هدف ارتقای امنیت و صلح در جهان بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده‌اند را تضعیف کند.
پیرس تصمیم کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمایی مبنی بر عدم مشارکت روسیه در تحقیقات درباره حمله سالزبوری را به عنوان یک موفقیت برای بریتانیا ارزیابی کرد. او گفت همین که پیش از بررسی این موضوع در لاهه، روسیه تقاضای تشکیل اجلاس فوق‌العاده شورای امنیت را به سازمان داده به این معناست که روسیه تلاش می‌کند نتیجه تحقیقات را از قبل مخدوش کند و نهادهای بین‌المللی را تضعیف نماید.
خبرگزاری رویترز همزمان با این تحولات گزارش داده که حال دختر اسکریپال که در بیمارستانی در بریتانیا تحت درمان قرار دارد رو به بهبود گذاشته است.

 

۱۷ فروردین ۱۳۹۷
دختران میرحسین موسوی: در منزل محصوران قفل است و کلید هم در دست زندانبان
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ادوار مجلس و وزرای کابینه میرحسین موسوی پنجشنبه ۱۶ فروردین به منزل یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رفتند و آن‌ها را در جریان تحولات مربوط به پرونده حصر قرار دادند. دختران میر حسین موسوی گفتند که در منزل محصوران قفل و کلید هم در دست زندانبانان است.

محصوران: میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی
سه روز قبل مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی خواسته بود که پرونده حصر را پیگیری کند و با اشاره به اعتراضات دی ۹۶ یادآوری کرده بود که تا عدالت اجرا نشود، ناآرامی‌های اجتماعی هم باقی خواهد ماند.
اکنون گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شخصیت‌های سیاسی به دیدار دختر میر حسین موسوی رفته‌اند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با مرور حوادث سال ۸۸، اتفاقات و روند شکل‌گیری آن حوادث و اشتباهات، صلاح مملکت را در پایان حصر دانست و اظهار امیدواری کرد که سال جدید سال پایان حصر باشد.
در این دیدار علی مطهری، قاسم میرزایی‌نکو، فریده اولادقباد، فاطمه سعیدی، پروانه سلحشوری، عبدالرضا هاشم‌زایی، محمد کاظمی، غلامرضا حیدری، فرید موسوی، محمد فرهادی، مسعود روغنی زنجانی، علی‌محمد نمازی، معروف صمدی، علی صالح‌آبادی و گروهی دیگر از شخصیت‌های سیاسی حضور داشتند.
نمایندگان مجلس خبر دادند که در  سفرهای استانی‌شان مردم از آن‌ها می‌خواهند که از محصوران رفع حصر شود تا «استحکام ملی» به دست بیاید و بهانه‌ای هم به دست «دشمنان» داده نشود.
جمعه گذشته جلال میرزایی رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی و حسین موسویان، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در دو گفت‌وگوی جداگانه هشدار داده‌ بودند که به سبب ائتلاف آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل برای تغییر حکومت در ایران از یک‌سو و از سوی دیگر اختلافات داخلی و نارضایتی اجتماعی گسترده در ایران وقت آن رسیده که چرخشی در سیاست داخلی ایران پدید آید.

۱۷ فروردین ۱۳۹۷
کارمندان گوگل: جنگ کسب و کار ما نیست
«شرور نباشید» شعار غیررسمی شرکت گوگل است، با این حال این شرکت آمریکایی، آن گونه که مدیر عامل سابق آن اریک اشمیت اذعان کرده، پیوندهای مستحکمی با وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، دارد. همین مسأله  کارکنان این غول فناوری اطلاعات را برآشفته است. نباید فراموش کرد که هدف اصلی پنتاگون به قول بالاترین مقام آن، جیمز ماتیس، افزایش توان «مرگ‌آوری» ماشین نظامی آمریکاست.

دفتر مرکزی گوگل در دره سیلیکون
بیش از سه هزار کارمند گوگل و از جمله‌ ده‌ها مهندس ارشد آن در نامه‌ای سرگشاده از مدیر اجرایی گوگل، ساندر پیچای، خواسته‌اند که این شرکت همکاری‌اش را  با پنتاگون در پروژه  «ماون»  قطع کند.
دره سیلیکون و پنتاگون
«ماون» پروژه‌ای ۷۰ میلیون دلاری برای ارتقاء  قدرت و ظرفیت هوش مصنوعی برای تشخیص تصاویر ویدئویی است که  به نقل از نیویورک تایمز از آن می‌توان برای «بهبود دقت هدف‌گیری پهپادها (هواپیماهای بدون سرنشین)» استفاده کرد.
در متن نامه کارمندان گوگل آمده: «ما معتقدیم که گوگل نباید وارد تجارت جنگ شود.»
آنها نوشته‌اند: «این طرح صدمات جبران‌ناپذیری به نام و برند گوگل می‌زند، و با مسئولیت اخلاقی و عرفی ما در تضاد است.»
ترس کارمندان گوگل این است که این شرکت همچون جنرال داینامیکس، پالانتیر و … به یکی از پیمان‌کاران اصلی وزارت دفاع بدل شود. از نظر آنها، این که شرکت‌هایی همچون ماکروسافت و آمازون نیز در این پروژه‌ها مشارکت دارند، به هیچ وجه نمی‌تواند توجیه خوبی برای گوگل باشد.
حدود یک ماه پیش بود که برای اولین بار خبر همکاری گوگل با پنتاگون در پروژه‌ «ماون» برملا شد.  گوگل اعلام کرده که همکاری‌اش در پروژه «ماون» در جهت «اهداف غیر تهاجمی» است. همچنین تصریح کرده که استفاده از تکنولوژی تشخیص تصاویر این شرکت برای اهداف نظامی، نگرانی موجهی است.
اهمیت نامه کارمندان گوگول در این است که می‌تواند بار دیگر توجه‌ افکار عمومی را به  میزان شفافیت، خودآئینی  واخلاق کاری، و چگونگی نظارت مدنی بر ابرشرکت‌های انفورماتیکی همچون گوگل، فیس‌بوک و … جلب کند. در این خصوص ابهامات زیادی وجود دارد، مهم‌تر از همه اینکه: میان دره سیلیکون (محل، پایگاه و خانه این ابرشرکت‌ها) با حکومت فدرال چه نسبتی وجود دارد؟
این نامه همچنین می‌تواند به طرح دوباره پرسش‌ نسبت علم و اخلاق کمک کند، و به دانشمندان و مبتکران و طراحان تکنولوژی‌های جدید، مسئولیت‌شان را در قبال پیامدها و استفاده‌هایی که از محصولات و ابداعات‌شان می‌شود، یادآوری کند.
مصنوعی شدن یا ابزاری شدن هوش؟


چهره اروپایی دختر شيرازي در اينترنت خبرساز شد

مطالب شماره ۱۵۳، فروردین ماه ۱۳۹۷، سایت «مهر» به قرار زیر است:
۱ـ درس‌های انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه
۲ـ جان بولتون: نئوکان و باز جنگ‌طلب
۳ـ به‌مناسبت ۱۵۰‌مین زادروز ماکسیم گورکی
۴ـ سوسیالیسم با ویژگی چینی
۵ـ لیبی: ۷ سال بدبختی به‌خاطر سازمان ناتو
۶ـ تنگدستی در ایالات متحده
۷ـ اسرائیل بر روی جنایت و خون بنا شده است
۸ـ فرهنگ مردم ترکمن در سده میانه
۹ـ انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه، انقلابی خلقی بود
۱۰ـ نوروز و جمشید به روایت شاهنامه و اساطیر ایران زمین
تازه‌ها در کتابخانه «مهر»
«
مهر ـ سایت هواداران حزب توده ایران» در کتابخانه اینترنتی خود کتاب‌های زیر از ماکسیم گورکی را بازانشتار داده است:
۱ـ مادر
۲ـ آرتامانوف‌ها
۳ـ در اعماق
۴ـ در جستجوی نان
۵ـ سه رفیق
۶ ـ دانشکده‌های من
۷ـ گوشه‌هایی از خاطرات من
۸ـ لنین
۹ـ هدف ادبیات  
۱۰ـ نگاهی به روش‌های تربیتی ماکارنکو
۱۱ـ استادان زندگی
۱۲ـ در جلگه‌های پهن و بی‌درخت روسیه
۱۳ـ سه داستان (ابلیس، خواننده، خواهر و برادر)
۱۴ـ داستان‌های برگزیده (مجموعه ۲۴ داستان)
۱۵ـ شب میلاد
۱۶ـ چلکاش
۱۷ـ ییلاق‌نشینان
۱۸ـ توفان

درشماره 141 توفان الکترونیکی مطالب زیر را می خوانید:
* پیام نوروزی حزب کار ایران (توفان)
اعتصاب متحد و یکپارچه کارگران هفت تپه ادامه دارد
* شورای عالی کار نهادی است ضد تمام زحمتکشان ایران(سخنی درمورد حداقل دستمزد کارگران)
بازداشت و ضرب و شتم محمد حبیبی‌ را قویاً محکوم می‌کنیم
*دزدی و فساد و تشدید تضادهای باندهای مافیایی (در حاشیه افشاگری‌های باند احمدی نژاد)
*ما به دستمزد پایین‌تر از خط فقر برای کارگران نه مي‌گوئيم
* پیام تبریک و همبستگی سندیکاهای کارگری سوئد به کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن سال نو!
*نئولیبرال‌های وطنی و غربی، مسئول مستقیم خشک‌سالی در ایران
*تظاهرات با شکوه چند صد هزارنفری دانش آموزان و جوانان درآمریکا
*حقوق بشر خواهی اتحادیه اروپا
*سفری به سرزمین انقلاب اکتبر(1)
*گشت وگذاری در فیسبوک، پاسخ به یک پرسش
*پرسش و پاسخ در شبکه تلگرام

احمد زیدآبادی در گفتگو با فرارو «مسائل امروز و فردای ایران» را بررسی کرد

مسیر معکوس!

اتفاقا اصلاح طلبان تاثیر معکوس گذاشته اند. وقتی که یک سیستم حکومتی عیب و ایراداتی دارد اساسا بهتر است یک نیروی اصلاح طلب به جای حضور در آن سیستم به عنوان یک نیروی مدنی خارج از عرصه قدرت عمل کند و آنقدر قوی شود که نهایتا بتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ساختار قدرت تاثیر بگذارد و آن را به نحوی وادار به اصلاحات کند. اما وقتی شما وارد چنین سیستمی می‌شوید به جای آنکه عیب‌ها را برطرف کنید،.

03 April 2018

۱۳ فروردین ۱۳۹۷
وینی ماندلا یکی از چهره‌های شاخص مبارزه با تبعیض درگذشت
وینی مادیکیسلا-ماندلا یکی از چهره‌های شاخص دادخواهی و مبارزه با تبعیض در جهان و همسر سابق نلسون ماندلا بعد از ظهر دوشنبه ۲ آوریل/ ۱۳ فروردین در ژوهانسبورگ درگذشت. او هنگام مرگ ۸۱ سال داشت.

وینی مادیکیسلا-ماندلا
سخنگوی خانواده ماندلا اعلام کرده که وینی مادیکیسلا-ماندلا بعد از یک دوره بیماری طولانی در بیمارستانی در ژوهانسبورگ در حلقه‌ای از بستگانش چشم بر جهان بست.
وینی مادیکیسلا-ماندلا در سال ۱۹۳۶ متولد شد. او در سال ۱۹۵۳ برای تحصیل در رشته جامعه‌شناسی به ژوهانسبورگ رفت و در همان ایام بود که با نلسون ماندلا آشنا شد. مبارزات او با آپارتاید زبانزد خاص و عام است. از گفته‌های اوست:
«من با دشمن درگیری فیزیکی هم داشتم. برای مثال در درگیری‌ها سنگ پرتاب می‌کردم. مدتی هم به مبارزه مخفی روی آورده بودم. من یکی از کسانی هستم که سبب شدند آپارتاید به زانو درآید.»
لقب «مادر ملت» که از آن اوست، به خوبی نمایانگر روحیه او در آن ایام است. با این‌حال در ۳۰ سال گذشته به تدریج این وجه از شخصیت وینی ماندلا و فعالیت‌هایش برای برابری سیاه و سفید در آفریقای جنوبی فراموش شد.
در سال ۱۹۵۷ وینی مادیکیسلا در یک ایستگاه اتوبوس با نلسون ماندلا آشنا شد. یک سال بعد آن‌ها با هم ازدواج کردند. ثمره این ازدواج دو دختر است. وینی به مبارزه سیاسی روی آورد و به عضویت کنگره ملی آفریقا (ای ان سی) درآمد.
نلسون ماندلا در سال ۱۹۶۲ به اتهام خیانت به کشور بازداشت و بعد از دو سال به حبس ابد محکوم شد. از آن تاریخ زندگی وینی مادیکیسلا-ماندلا هم به راه دادخواهی افتاد. او تنها دریچه ارتباط ماندلا با جهان بیرون بود. به همین جهت تحت فشار قرار گرفت، بارها بازداشت شد، تحت نظر مأموران امنیتی قرار داشت و مدتی هم حبس انفرادی را تحمل کرد. از گفته‌های او درباره این دوره دشوار است:
«زندگی من از آن لحظه به بعد درآمیخت با رفت و آمد به زندان. به زندان برو، از زندان بیرون بیا. این شده بود زندگی من. من حتی نمی‌توانم درست به یاد بیاورم که چند بار بازداشت و زندانی شدم.»
با این‌حال هرچه آپارتاید سخت‌گیری بیشتری اعمال می‌کرد، به همان اندازه هم وینی مادیکیسلا-ماندلا مقاوم‌تر می‌شد. در سال ۱۹۸۶ او فراخوانی صادر کرد و از همگان خواست علیه آپارتاید قیام کنند:
«وقت آن فرارسیده که ما سرزمینمان را پس بگیریم. آن‌ها فقط زبان خشونت را می‌فهمند. ما سلاح نداریم. اما سنگ داریم و کبریت هم دم دست است. پروتز گردن هم البته داریم.»
«پروتز گردن» یک شیوه قتل برای انتقام‌جویی بود. لاستیک اتوموبیل را به بنزین آغشته می‌کردند و قربانی را به زور درون لاستیک می‌کردند و آتش می‌زدند.
رویکرد به خشونت چهره دادخواهانه و حق‌‌طلبانه وینی مادیکیسلا-ماندلا به عنوان «مادر ملت» را خدشه‌دار کرد. حقیقت با پرونده‌سازی و شایعه‌پراکنی درآمیخت. او را به آدم‌ربایی  و همدستی در قتل استامپی موکتسی، پسری ۱۴ ساله و همچنین به اختلاس متهم کردند. وینی اما این اتهامات را همواره رد کرده است. او گفته بود که در رقابت‌های درون‌حزبی چنین اتهاماتی را به او نسبت داده‌اند.
آزادی ماندلا از زندان در سال ۱۹۹۰ یک پیروزی بزرگ برای وینی مادیکیسلا-ماندلا به شمار می‌آمد. دو سال بعد اما کار او با همسرش به جدایی کشید. نلسون ماندلا گفته بود:
«عشق من به او پابرجاست. با این‌حال بهتر است با اختلافاتی که داریم از هم جدا شویم.»
وینی مادیکیسلا-ماندلا در جشن تولد هشتاد سالگی اش گفته است:
«من هرگز احساس نکردم که “مادر ملت”‌ام. همه زنانی که زندگی خود را وقف برابری و دادخواهی کردند، مادران ملت‌اند.»

تصمیم جمهوری اسلامی برای بستن شبکه پیام رسان تلگرام

جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر تصمیم به بستن شبکه پیام رسان تلگرام گرفته است.
برخی مقامات جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر دلیل تصمیم برای فیلتر کردن تلگرام را مسائل امنیت ملی عنوان کردند.
رسانه‌ها اظهارات علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را نقل کرده‌اند که گفته است این تصمیم در بالاترین سطح اتخاذ شده است و یک پیام رسان داخلی جایگزین تلگرام، می‌شود.
به گفته آقای بروجردی، این تصمیم در واکنش به آنچه وی «نقش مخرب تلگرام در اعتراض‌های مردمی» توصیف کرد اتخاذ شده است.
تلگرام با بیش از ۴۰ میلیون کاربر در ایران، اندکی پس از آغاز اعتراض‌های دی ماه گذشته فیلتر شد، اما حدود ۱۰ درصد از کاربران توانستند از طریق فیلترشکن و وی پی ان دسترسی خود را به این شبکه پیام رسان حفظ کنند.
همزمان با مسدود کردن تلگرام در جریان اعتراضات مردمی، دولت پرزیدنت ترامپ روز ۱۲ دی از تهران خواست به محدود کردن دسترسی شهروندان ایرانی به اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی پایان دهد.
معاون وزیر خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده از ایران می‌خواهد «این سایت‌ها را باز کند» و افزود اینستاگرام، تلگرام و برنامه‌های دیگر، «مسیرهایی مشروع برای ارتباط هستند
استیو گلدستاین اضافه کرد که ایالات متحده همچنان از طریق حساب‌های وزارت خارجه در فیسبوک، توئیتر و دیگر بسترهای اینترنتی با ایرانی‌ها به زبان فارسی در ارتباط است.

یادداشت مسیح علینژاد برای واشنگتن پست: بسیج بخاطر مبارزه با حجاب، من را به سلاخی تهدید کرد

یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست از مسیح علی نژاد* روزنامه نگار، بنیانگذار کمپین «آزادی های یواشکی»
حدود دو هفته پیش، از سوی حمیدرضا احمد آبادی، یکی از چهره های شناخته شده بسیج، به شکلی وحشتناک به مرگ تهدید شدم. او در پیام خود گفت من «سلاخی» خواهم شد زیرا به تقدس انقلاب ایران و ارزش های اسلامی توهین کرده ام. او هشدار داد یکی از ماموران او در ایالات متحده زبان من را خواهد برید و سینه ام را پیش از کشتن من خواهد شکافت. ظاهرا قرار است من به همان روشی که رهبران پیشین اپوزیسیون در دهه نود میلادی به قتل رسیدند سلاخی شوم.
احمد آبادی بعدتر در مصاحبه ای با «بی بی سی فارسی» همان تهدید را تکرار می کند و به ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه، و فریدون فرخزاد، هنرمند مخالف رژیم، که در آلمان به قتل رسید اشاره می کند.
جرم من به چالش کشیدن قانون حجاب اجباری است. من چهار سال پیش کمپینی با عنوان «آزادی های یواشکی» به راه انداختم و در آن از زنان خواستم عکس هایی از خودشان بدون روسری در اماکن عمومی منتشر کنند. ما می خواستیم زنان آزادی انتخاب پوشش داشته باشند. ماه مه گذشته، ما جنبش تازه ای را به نام «چهارشنبه های سفید» شروع کردیم که در آن زنان ضمن راه رفتن در امکان عمومی بدون حجاب بر سر از خودشان فیلم می گرفتند. ما سفید را به عنوان رنگ مقاومت انتخاب کردیم. از دسامبر گذشته، زنان بیشتری این قانون تبعیض آمیز را به چالش کشیده اند و خطر بازداشت، زندان یا بدتر از آن را به جان می خرند. ۲۹ زن تا کنون بازداشت شده اند. رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفت در روز جهانی زن این کمپین را تقبیح کند.
من مانند دیگر ایرانیان مخالف در خارج و داخل ایران به دریافت پیام های تهدید به مرگ عادت کرده ام. آن چه که در این تهدید نگران کننده بود این است که احمد آبادی این حرف ها را بدون ترس از مجازات عنوان می کند. حیرت آور است که در حالی که افراد بیگناه برای دفاع از حقوق بشر زندانی می شوند کسانی مانند احمد آبادی (معروف به دهن گشاد) به راحتی می توانند بدون این که بازداشت شوند دیگران را تهدید به مرگ کنند. این بی عدالتی محض است.
من با علم به این که می دانم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به شکایات مخالفان بهایی نمی دهد، تصمیم گرفتم رسما از احمد آبادی شکایت کنم.
*
خانم علینژاد مجری برنامه «تبلت» در صدای آمریکا است.

اعدامها دردولت اسلامی ایران

مارس 2018 / فروردین 1397
۲ فروردین ماه ۱۳۹۷،  دهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ دستکم ۵۱۷ نفر در ایران اعدام شده اند. با در نظر گرفتن بیش از یک اعدام در هر روز و بیش از یک اعدام در هر ۱۶۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۷، ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام‌ها نسبت به سرانه جمعیت را همچنان حفظ کرده است.
تقریبا ۷۹٪ از اعدام‌ها ثبت شده در سال ۲۰۱۷، یعنی ۴۰۶ اعدام، توسط مقامات به طور رسمی اعلان نشده اند. این میزان به طور قابل توجهی بالاتر از سال ۲۰۱۶ است که ۲۹۸ مورد از ۵۳۳ اعدام توسط منابع رسمی اعلان نشده بودند. برخی از این اعدام‌ها به صورت مخفیانه انجام شده‌اند و پیش از اعدام به خانواده و یا وکیل زندانی اطلاع داده نشده است و برخی دیگر تنها از سوی رسانه‌های رسمی اعلام نشده اند. تنها گزارشات غیر رسمی هستند که با اطلاعات کافی در این گزارش ذکر شده اند.   در سال ۲۰۱۷ سازمان حقوق بشر ایران گزارش هایی از اعدام‌های مخفیانه و یا اعلان نشده از ۳۱ مکان مختلف ایران دریافت کرده است.
شبکه سازمان حقوق بشر ایران در داخل کشور اطلاعاتی در مورد بسیاری از اعدام‌ها دریافت کرد که توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشده بودند. تایید این گزارش ‌ها یک کار چالش بر انگیز است، چرا که این رسانه‌های حقوق بشری بطور مستقیم کنترل میشوند و یا اینکه تحت نظارت شدید   قرار دارند. گزارش نقض حقوق بشر به سازمان‌های حقوق بشری به عنوان یک جرم محسوب شده و افرادی که به این خاطر بازداشت میشوند با اتهامات کیفری روبرو میشوند. با این وجود هر سال سازمان حقوق بشر ایران موفق به تایید صدها اعدام میشود که توسط سازمانهای امنیتی  اعلام نمیشوند. در بسیاری از موارد اطلاعات مربوط به اعدام توسط دو یا چند منبع مستقل تایید شده اند. در برخی موارد سازمان حقوق بشر ایران عکس هایی را دریافت می کند که انجام اعدام را مستند می کند. در بسیاری موادر تصاویر به همراه اسامی زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران فرستاده شده است.
در زندان‌ها نیز زندانیان از سایر نقاط کشور حضور دارند. این شامل زندان‌های قزلحصار کرج، رجایی شهر و زندان مرکزی کرج (همچنین بنام ندامتگاه شناخته شده) می شود. هر سه این زندان‌ها در زندان البرز واقع شده اند. زندانیان زندان‌های قزلحصار کرج و ندامتگاه را عمدتا محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر تشکیل میدهند،
اکثر اعدام‌ها در سه زندان فوق الذکر در سال ۲۰۱۷ توسط منابع رسمی اعلام نشده اند.
زندان‌های استان آذربایجان غربی (شمال غرب)، خراسان رضوی (شمال شرقی)، آذربایجان شرقی (شمال غرب) و سیستان و بلوچستان (جنوب شرقی) بیشترین تعداد اعدام‌ها را بعد از تهران/ کرج به خود اختصاص داده اند.

بیسوادی زنان دردولت اسلامی ایران

10  فروردین 139730.03.2018,
سازمان نهضت سوادآموزی اشاره کرد: «  متوجه شدیم که بخش قابل توجهی از کودکانی که زیر ۱۷ سال هستند و از نعمت آموزش محروم می شوند، غالبا اولیا و به خصوص مادرشان کم سواد و بیسوادند.»
علی باقرزاده (معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نهضت سوادآموزی)  وجود ۱ میلیون ۸۰۰ هزار زن بیسواد در کشور خبر داد /    نرخ در برخی استان‌ها به ۳۰ درصد می‌رسد.
در دولت اسلامی ایران ،  حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیسواد ۱۰ تا ۴۹ سال داریم که قریب به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از بین خانم‌ها هستند .  
باقرزاده اضافه کرد: در بعضی استان‌ها این عدد خیلی بالاتر و جدی‌تر است؛ به طور مثال بیسوادی در برخی استان‌ها به بالای ۳۰ درصد می رسد و زنانشان از نعمت خواندن و نوشتن اولیه محرومند. زن مادر و مدیر خانواده است و مادر باسواد معمولا بچه بیسواد نخواهد داشت.

۱۴ فروردین ۱۳۹۷
بیش از ۲۰ کشته و مجروح در آتش‌سوزی در قهوه‌خانه‌ بازار کیان اهواز
ساعت ۱ بامداد سه‌شنبه ۱۴ فروردین  در آتش‌سوزی در قهوه‌خانه‌ای در اهواز دست‌کم ۱۰ نفر کشته و ۱۴ نفر زخمی شدند. معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان از بازداشت یک نفر در ارتباط با این حادثه خبر داده و تلویحاً تأیید کرده که آتش‌سوزی عمدی بوده است.

سه‌شنبه ۱۴ فروردین، اهواز، بازار کیان: آتش‌سوزی در قهوه‌خانه نوارس
مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که یکی از شهروندان اهوازی وقوع حریق را در قهوه‌خانه بازار کیان به سازمان آتش‌نشانی اطلاع داده و سپس بلافاصله اکیپ‌های آتش‌نشانی از سه ایستگاه عازم محل حادثه شده‌‌اند.
مقصود حق‌شناس می‌گوید مأموران آتش‌نشانی بعد از چهار دقیقه خود را به بازار کیان رساندند.
به گفته این مقام مسئول آتش‌سوزی در قهوه‌خانه بازار کیان «گسترده و سنگین» و شعله‌ها سرکش بوده‌اند، چنانکه هنگامی که آتش‌نشانان به محل حادثه رسیدند تمام قهوه‌خانه در کام آتش فرورفته بود.

 

محمد رضا خاتمی: مشکل اصلاح‌طلبان این است که نمی‌گویند چگونه می‌خواهند شعارهای خود را محقق کنند
محمد رضا خاتمی در گفت و گو با سالنامه شرق در ارتباط با، نسبت اصلاح‌طلبان با حوادث دی‌ماه و چاره‌جویی درباره آن صحبت کرده است. نائب رئیس مجلس ششم در این گفت و گو تأکید داشت نگرش حاکمیت باید تغییر کند؛ او همچنین به اصلاح‌طلبان هشدار داد: «جریان اصلاح‌طلبی باید صداقت خود را حفظ کند؛ یعنی به هر قیمتی و به هر تلاشی نخواهد از مردم رأی بگیرد. باید این جریان راهکارهای تحقق برنامه‌های خود را ارائه دهد و البته جریان اصلاح‌طلبی باید بدون قیدوشرط در هر میدانی حاضر نشود».
این گفت و گو به شرح زیر است:
دولت با شعارهایی که ارائه داد و حمایت اصلاح‌طلبان توانست پیروز شود؛ اما در سالی که گذشت، بخشی از این مطالبات محقق نشد و شاید بخشی از اعتراضات دی‌ماه نیز به همین مطالبات زمین‌مانده بازمی‌گشت. فکر می‌کنید اصلاح‌طلبان تا کجا باید هزینه حمایت از این دولت را بپردازند؟
سؤال سختی است؛ به دلیل اینکه شرایط کشور سخت است و به این آسانی نمی‌توان برای مشکلات کشور راه‌حلی پیدا کرد. کسانی که خارج از کشور هستند و تنها راه نجات کشور و شاید نجات خود را براندازی می‌دانند، راه‌حل ساده‌ای دارند و معتقدند تا کل سیستم از بین نرود و انقلاب نشود، وضعیت کشور درست نمی‌شود؛ اگر با تسامح بپذیریم که واقعا درد مردم را دارند که البته به نظر من محال است برای کشور و مردم وارد میدان شده باشند. از سوی دیگر جریاناتی که هسته اصلی قدرت را در دست دارند، معتقدند اگر مشکلی در کشور وجود دارد، به دلیل اصلاح‌طلبان است که انقلاب را از مسیرش منحرف کرده‌اند. این گروه معتقدند اصلاح‌طلبان از مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، سوءاستفاده می‌کنند تا به قدرت برگردند؛ بنابراین اگر جریان اصلاح‌طلبی نباشد، وضعیت کشور درست می‌شود. در این میان، اصلاح‌طلبان هستند که معتقدند همین نظام باید اصلاح شود؛ اما در اینکه عمق اصلاحی که باید صورت گیرد چه میزان باشد، نظرات متفاوتی وجود دارد. یک نگاه این است که همین روند خوب است. اگر انتخابات نیم‌بندی انجام شود، آیا این اصلاح تلقی می‌شود؟ آیا اگر آزادی نیم‌بندی به مطبوعات و رسانه‌ها اعطا شود، کافی است؟ آیا کمی شفافیت در عرصه‌های مختلف وجود داشته باشد، کفایت می‌کند؟ یا اینکه مشکلات عمیق‌تر از این حرف‌هاست. در بین اصلاح‌طلبان هم در این مسائل اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند به عنوان مثال اگر در انتخابات مجلس چند کاندیدای درجه چندم داشته باشیم و در انتخابات ریاست‌جمهوری اگر نتوانیم نامزد خود را داشته باشیم و نامزدی را معرفی کنیم که تنها مزیت آن انتخاب بین بد و بدتر باشد، همین کفایت می‌کند. فکر می‌کنم جریان اصلی اصلاح‌طلبی به اصلاحات بنیادین معتقد است. این اصلاحات بنیادین شامل همه مراحل اداره حکومت می‌شود؛ نه‌فقط در عرصه سیاست، بلکه در تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی باید چنین اصلاحی رخ دهد. اصلاح‌طلبان معتقدند که باید نگرش حاکم که نتیجه آن افزایش نارضایتی عمومی و شکاف طبقاتی و همین اعتراضاتی است که به‌تازگی به وجود آمد، تغییر پیدا کند و این حرف جدیدی نیست. اصلاح‌طلبان در همان مجلس ششم هم این هشدار را می‌دادند. هدف اصلاح‌طلبانی که من می‌شناسم، شرکت در انتخابات نیست. آنها انتخابات را برای این می‌خواهند که شرایط سیاسی و اجتماعی را برای پیداکردن راهکاری مسالمت‌آمیز در راستای تغییرات با هدف اصلاح سازوکار اداره کشور، فراهم کنند.

نامه الیاس حضرتی به روحانی: تحلیل رسمی حاکم درباره ۸۸ نه با واقعیت رخدادها تناسب دارد، نه مقبول اکثریت جامعه است و نه می‌تواند راهی برای حل مسائل عرضه کند

الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی درباره رفع حصر با تاکید بر اختیارات رییس‌جمهوری و بی‌قانونی ادامه‌دار حصر، نوشته است: جنابعالی با تکیه بر اختیارات قانونی خود و با احساس مسئولیت مضاعف در این زمینه، اقدام به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی کنید و با اتخاذ تصمیم مناسب برای رفع حصر و از میان برداشتن محدودیت‌های غیرقانونی حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی، برای تحقق مطالبات بخش بزرگی از مردم وارد عمل شوید و گره از کار فرومانده نظام در این عرصه باز کنید تا زمینه همگرایی بیشتر میان نیروهای انقلاب و مسئولان نظام با مردم فراهم شود.
متن این نامه را با هم می‌خوانیم:

فاجعه ایران و اندیشه بر راهی دیگر

محمدرضا نیکفر
• چپ ایران دیگر پشتیبانی چندانی در طبقه متوسط ندارد. باید این واقعیت را بپذیرد به این صورت که دیگر سیاست خود را در افق دید این طبقه تعریف نکند. ارتباط با طبقه متوسط تنها از طریق جنبش‌های فراگیر اجتماعی (زنان، جوانان ...) میسر است که اتفاقا این استعداد را دارند که پذیرای نقد رادیکال نظام تبعیض شوند. این یک حلقه پیوند مهم و حوزه اساسی کنش‌گری چپ است. کنش‌گری در این حوزه نیازی به عقل حکومتی ندارد و اتفاقا باید به صورت رادیکال علیه حکومتگری باشد ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه 
۴ فروردين ۱٣۹۷ -  ۲۴ مارس ۲۰۱٨

وزیر دفاع اسرائیل درخواست تحقیق درباره درگیری مرگبار در مرز غزه را رد کرد

تجمع روز جمعه در مرز غزه با اسرائیل و شلیک گاز اشک آور از آسمان
وزیر دفاع اسرائیل درخواست جامعه بین‌المللی برای انجام تحقیقات درباره خشونت‌های مرگبار اخیر در نوار غزه با اسرائیل را رد کرد و گفت که عملکرد نیروهای امنیتی اسرائیل مناسب بود و تنها به سوی معترضان فلسطینی تیراندازی کردند که خطر به شمار می‌رفتند.